Rusplan får effekter

Alle skolene i videregående opplæring i Møre og Romsdal har en felles «Plan for rusarbeid for skolen». De fleste rapporterer om økt bevissthet om elever som sliter.

To unge gutter i en kantine

KoRus Midt i Møre og Romsdal har bidratt sterkt til opprettelse av en rusplan for de videregående skolene i fylket. Foto: Colourbox

 Hovedmålet med rusplanen er å skape et godt, trygt og inkluderende miljø der alle elevene blir sett og tatt vare på.

– Det virker som om arbeidet med å implementere Plan for rusarbeid har hatt en positiv effekt på enkelte områder, sier rådgiver Rita Rødseth i Kompetansesenter rus Midt, seksjon Møre og Romsdal. Hun har vært prosjektleder for «Fra bekymring til handling» – et utviklingsarbeid for å sikre etablering og forankring av Plan for rusarbeid i videregående opplæring, et samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, sju pilotskoler og KoRus i Møre og Romsdal. Planen har tre hovedtema: Forebygging, tidlig innsats og rutiner ved bekymring.

14 av 23 skoler i fylket har svart på en spørreundersøkelse som ble gjennomført sist høst. De fleste som har svart, har rusplanen tilgjengelig på hjemmesidene, og de har rutiner som sikrer at elever og personale kjenner til denne. De fleste rapporterer også om økt bevissthet om elever som sliter. De oppgir også at de har rutiner ved bekymring for enkeltelever.

- Det som skiller seg ut som de største forbedringspotensialene, er dialog om rusmiddelbruk i elevsamtalen
og samarbeid mellom ungdomsskole og videregående skole om rusmiddelforebyggende arbeid. I tillegg kan skolene bli bedre til å ta med elevrådet i arbeidet, sier Rita Rødseth. Hun legger til at fylkeskommunen og KoRus i etterkant av prosjektperioden tilbyr hjelp med å implementere planen, gjennom en fagmetodikk utarbeidet av KoRus, nemlig «DelTa – tverrfaglig samarbeid om rusforebygging og tidlig innsats».