Ungdata

Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring


Gjennom kartlegging av den lokale oppvekstsituasjonen er Ungdata godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom.

Temaområder

Foreldre og venner, Skole og framtid, Fritid, Helse og trivsel, Tobakk og rus, Risikoatferd og vold.

Bakgrunn

Ungdata er resultat av et faglig samarbeid mellom forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus, sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet (KoRus Vest Bergen, KoRus Vest Stavanger, KoRus Midt-Norge, KoRus Øst, KoRus Sør, KoRus Nord, KoRus Oslo) og Kommunesektorens organisasjon (KS).

Praktisk informasjon

En kommune som ønsker å gjennomføre en Ungdata-undersøkelse må først ta kontakt med Kompetansesenter rus i sin region. For Midt-Norge innebærer dette aktuell seksjon i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag eller Nord-Trøndelag. Kommunen inngår en avtale med oss og NOVA der de ulike partenes forpliktelser i samarbeidet beskrives. Spørreskjemaene består av obligatoriske spørsmål, valgfrie spørsmål og egenkomponerte spørsmål.

Det skal ikke ta mer enn én skoletime for ungdommene å svare på undersøkelsen (ca. 30 minutter med kun obligatorisk del ). Den obligatoriske delen utgjør da litt over halvparten av spørsmålene. Valgfrie spørsmål avklares i dialog med KoRus og NOVA. Ungdata-undersøkelsene skal forankres på ansvarlig nivå i kommunen og det utnevnes en kommunal koordinator. Koordinator har ansvar for å motivere skolene i forkant, påse at foresatte og elever får tilstrekkelig informasjon, samt å veilede skolene i den praktiske gjennomføringen.

Ungdata-undersøkelsene gjennomføres elektronisk på skolene. Dataene lagres hos NOVA. Som en standardrapportering fra Ungdata får kommunen PowerPoint-rapporter med resultater fra sin undersøkelse, og en nøkkeltallsrapport der tall fra egen kommune sammenlignes med nasjonale tall.

I tidsrommet 2010-2015 har 71 kommuner og et stort antall av videregående skoler i Midt-Norge gjennomført Ungdata. I Norge har ca. 80% av kommunene gjennomført én eller flere undersøkelser. Evalueringene viser at kommunene i stor grad er positive til selve gjennomføringen, innholdet i spørreskjemaet og nytteverdien i ettertid.

Les mer om evalueringen her:

Positiv evaluering av Ungdata

For mer informasjon:

Ungdata - nettside

 
Kontaktpersoner

Sør-Trøndelag:

Erlend Thorup
984 19 611
erlend.thorup@stolav.no

Katrin Øien
957 34 754
katrin.oien@stolav.no
     
Nord-Trøndelag:

Jo Arild Salthammer
915 27 209
jo.arild.salthammer@stolav.no
     
Møre og Romsdal:

Rita Valkvæ
478 78 900
rita.valkve@stolav.no

Fant du det du lette etter?