HelsaMi

Rusmiddelforebygging og folkehelsearbeid

Det rusforebyggende arbeidet i kommunene, i arbeidslivet, blant studenter og i frivillig sektor er avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon av skader ved rusmiddelbruk. Kompetansesenter rus skal bidra til at arbeidet baseres på kunnskap om rusmiddelsituasjonen og kunnskap om årsakssammenhenger.

​Hensikten med rusmiddelforebygging og folkehelsearbeid er å bidra til en trygg og ikke-skadelig rusmiddelbruk for flest mulig. Vi jobber med strukturelle tiltak og ulike typer av holdningsskapende arbeid.

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og velferd. Loven løfter ansvaret til politisk nivå ved at kommunen skal integrere folkehelse i planarbeidet og fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet. Dette må ses i sammenheng med arbeidet med rusmiddelpolitisk/alkoholpolitisk handlingsplan. Dette tilsier at arbeidet vil bestå i å styrke lokalt politisk og administrativt nivå i oversiktsarbeid og tiltaksutvikling i rusforebygging som en del av folkehelsearbeidet. Den lokale forvaltningen av alkoholloven er et sentralt element.

Sentrene skal bidra til at det rusmiddelforebyggende arbeidet i kommunene baseres på systematisk kunnskap om rusmiddelsituasjonen, kunnskap om årsakssammenhenger og tiltak basert på forskningsbaserte og kunnskapsbaserte strategier.

Fant du det du lette etter?