Brukerplan

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget av rusproblemer blant personer som mottar helse-, velferds- eller omsorgstjenester. Fra 2015 er det også gitt konsesjon til å kartlegge tjenestemottakere med psykiske helseplager uten rusproblemer, og i tillegg er det gitt konsesjon til å kartlegge brukere fra 16 år og oppover.

Det er fagpersonalet i kommunen som kartlegger, og det er fagpersonalets kunnskap og vurderinger som legges til grunn for kartleggingen. Rusproblem og psykisk helseproblem blir i denne sammenheng definert som problematikk som er til skade for personens funksjonsnivå og relasjonen til andre.

I Brukerplan registreres det opplysninger om alder og kjønn (gjennom fødselsnummer), omsorgsansvar for barn/ samvær med barn, tjenester som mottas fra kommune og spesialisthelsetjeneste. I tillegg kartlegges funksjonsnivå etter åtte områder: rusmiddelbruk, økonomi, psykisk helse, fysisk helse, bolig, sosial kompetanse, nettverk og arbeid/aktivitet.

Selve kartleggingen foregår via et web-basert kartleggingsskjema.

Kompetansesenter rus-Midt-Norge har fått i oppdrag å legge til rette for at kommuner i Midt-Norge tilbys og tar i bruk BrukerPlan. Kommunene i Midt-Norge vil en gang i året få invitasjon til å delta i Brukerplan-kartlegging fra sin fylkesavdeling i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal eller Nord-Trøndelag.

Praktisk informasjon

Kommuner som ønsker å kartlegge, må sette av ressurser til selve kartleggingen og etterarbeid, men selve verktøyet og opplæringen er kostnadsfri.

Nøkkelpersoner fra kommunale instanser inviteres til en informasjons- og opplæringsdag. Kort tid etter opplæringsdagen setter fagpersonene i kommunen av en dag eller to til kartleggingen. Kommunen bestemmer selv hvilke instanser som skal delta i registreringen, men aktuelle instanser kan være: spesifikke rustjenester i kommunen, psykisk helsevern i kommunen, aktuelle deler av NAV, barnevernstjeneste, oppfølgingstjeneste, helsesøster, fastleger o.l.

Det er ikke krav til samtykke fra brukerne som blir kartlagt, men det skal journalføres at personen er kartlagt i Brukerplan. Det er her-og-nå-situasjonen som kartlegges, hvilke tjenester personen har mottatt det siste året og hvilke tjenester fagpersonalet vurderer at personen vil komme til å ha behov for det kommende året.

Oppfølging i etterkant og hva resultatene kan brukes til

Tall fra BrukerPlan gir et godt bilde av omfanget av rusproblemer og psykiske helse-problemer som er kjent av kommunens hjelpeapparat. Flere kartlegginger vil vise utviklingstrekk, og dette vil igjen gi mulighet for langsiktighet i planlegging. Det er en god måte å dokumentere hvilke tjenester som er gitt det siste året. Samtidig som det gir et bilde av forventet etterspørsel etter tjenester, og gir således et grunnlag for utvikling og dimensjonering av tjenester.

Tall fra Brukerplan er mye brukt som grunnlag i rusmiddelpolitiske handlingsplaner, men tallene kan også brukes i kommunenes arbeid med å ha oversikt over helsetilstanden (etter § 5 i folkehelseloven). Mange kommuner har benyttet Brukerplan-resultatene som et grunnlag for å søke statlige tilskudd til rusarbeid. BrukerPlan er i første omgang et planverktøy, men kan være et nyttig verktøy i arbeidet med å kvalitetssikre tjenestetilbudet i kommunalt rus- og psykisk helsearbeid.

Kommuner i Midt-Norge som har gjennomført BrukerPlan-kartlegging i 2012-2014

Nord-Trøndelag: Frosta, Inderøy, Indre Namdal, Leksvik, Levanger, Namsos, Overhalla, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Verdal, Verran og Ytre Namdal.

Sør-Trøndelag: Frøya, Hitra, Klæbu, Malvik, Melhus, Orkdal, Rennebu, Rissa, Roan, Selbu, Skaun, Trondheim, Tydal og Ørland.

Møre og Romsdal: Averøy, Haram, Nesset, Molde, Sande, Volda, Ålesund, Stranda, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørsta og Aukra.

Verktøy

Verktøyet og prosedyren for kartlegging og analyse er godkjent av Datatilsynet (konsesjon) og Helse- og omsorgsdepartementet (Helsepersonelloven § 29b). Det foreligger oppdragsavtale mellom Helsedirektoratet og Helse Stavanger.

Brukerplan er utviklet av Helse Fonna, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) ved Stavanger Universitetssykehus og IRIS. De regionale kompetansesenter rus har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å bistå Stavanger Universitetssykehus i arbeidet med tilby Brukerplan til alle landets kommuner.

Les også fra KORFOR:

Rusmiddelbruk i Norge - BrukerPlan-statistikk 2014

Rusmiddelbruk i Norge - BrukerPlan-statistikk 2013

Kartlegging av rusproblematikken i 49 kommuner 2012

Kontaktpersoner

Nord-Trøndelag:

Jo Arild Salthammer
Tlf: 915 27 209
jo.arild.salthammer@stolav.no
       
Sør-Trøndelag:

Erlend Thorup
Tlf: 984 19 611
erlend.thorup@stolav.no

Katrin Øien
Tlf: 469 40 760
katrin.oien@stolav.no

Møre og Romsdal:

Rita Valkvæ
Tlf: 478 78 900
rita.valkve@stolav.no    

Fant du det du lette etter?