Helsenorge

Rusbehandling og livskvalitet

Livskvaliteten til alkoholavhengige pasienter endres positivt i løpet av behandlingen.

Mann ser utover naturen

Illustrasjonsfoto: Karl Fredrickson/Unsplash

Helle Wessel Andersson ved FoU-seksjonen i KoRus Midt har i en årrekke forsket på hvordan det går med ruspasienter etter behandling. Sammen med Trond Nordfjærn har hun nylig publisert en artikkel som handler om pasientenes generiske livskvalitet. Begrepet viser til «opplevd fysisk, mental og sosial velvære». Forskerne undersøkte pasientenes livskvalitet ved inntak, ved utskriving, tre måneder etter behandlingsopphold, og ett år etter at de ble utskrevet.

Artikkelen ble publisert i Addictive Behaviours Reports og kan leses i sin helhet her


- Det har vært få studier av generisk livskvalitet hos ruspasienter generelt, og ingen studier av alkoholikere i behandling, sier forsker Helle Wessel Andersson.

portrett helle andersson

Helle Wessel Andersson


Andersson og Nordfjærn ønsket å undersøke pasient- og behandlingsrelaterte faktorer knyttet til livskvalitet under og etter døgnopphold i institusjon. Forskerne gikk inn i prosjektet med to hypoteser:

 • At høy grad av psykiske symptomer er relatert til dårligere livskvalitet
 • At høy pasienttilfredshet med mottatt behandling er relatert til bedre livskvalitet

Studien inkluderte 236 pasienter med diagnosen alkoholavhengighet. Pasientene ble kartlagt ved innleggelse, ved utskriving, tre måneder etter utskriving og ett år etter utskriving.

- Det var en en betydelig økning i rapportert livskvalitet fra inntak til utskrivelse. Denne endringen var stabil også etter behandling. Ytterligere studier bør gjennomføres for å undersøke om livskvaliteten holder seg høyt over et lengre tidsspenn, sier forsker Trond Nordfjærn.

portrett Trond Nordfjærn

Trond Nordfjærn

Variablene som var tenkt å påvirke opplevelsen av livskvalitet var følgende:

 • Kjønn
 • Debutalder
 • Alder ved inntak
 • Rusfrihet
 • Psykisk helse
 • Tidligere døgnopphold
 • Lengde på oppholdet
 • Klinikk
 • Pasienttilfredshet med mottatt behandling (døgnopphold)
 • Tilfredshet med oppfølgingstilbud 


De to faktorene som viste seg å ha størst betydning for den generiske livskvaliteten var den psykiske helsen ved alle fire målepunkt og pasienttilfredshet med døgnoppholdet.


- Vi tolker det slik at psykisk helse og livskvalitet påvirker hverandre gjensidig. Pasienttilfredshet er et uttrykk for engasjement i egen behandling. Det handler i stor grad om å ha en god relasjon til behandleren, det som kalles for terapeutisk allianse, sier Helle Wessel Andersson.