HelsaMi

Rusbehandling

Kompetansesenter rus skal  være en pådriver og tilrettelegger for gode samarbeidsarenaer og samhandlingsmodeller for de lokale tjenestene. Vi skal også legge til rette for at pasienter og brukere involveres i utvikling av tjenestene.

Innenfor rusbehandling er det viktig å sikre at den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten samlet gir gode tilbud til brukere og pasienter med rusrelaterte problemer.

Mange brukere og pasienter opplever tjenestene og hjelpetilbudet som fragmentert og lite sammenhengende. Denne samhandlingsutfordringen oppleves både innenfor og mellom sektorer, tjenester og nivåer. De kommunale tjenestene skal utgjøre bærebjelken i tjenestetilbudet gjennom hele behandlingsforløpet. Dette i tett samarbeid med en understøttende og mer oppsøkende, tilgjengelig og fleksibel spesialisthelsetjeneste.

Kompetansesentrene innen rusfeltet skal gjennom sin virksomhet være en pådriver og tilrettelegger for gode samarbeidsarenaer og samhandlingsmodeller for de lokale tjenestene.

Bruker- og mestringsperspektiv skal være et bærende prinsipp både når det gjelder forebygging, behandling og oppfølging, hvor et godt lokalt tjenestetilbud bygger på tverrfaglig og tverrsektoriell tenkning og tilnærming. Økt brukerinnflytelse fordrer at kommunene har en systematisk tilnærming til hvordan pasienter og brukere involveres i utvikling av tjenestene.

Fant du det du lette etter?