HelsaMi

Opptrappingsplanen for rusfeltet er evaluert

Fafo-rapport viser at kommunenes kompetanse og kapasitet på rusfeltet har økt de siste fem årene. Men ingen av de fem hovedmålene vurderes til å være fullt innfridd. Opptrappingsplanen for rusfeltet ble vedtatt i Stortinget i april 2016 og var virksom fram til og med 2020. 

Fafo har i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos evaluert opptrappingsplanen for rusfeltet. Oppdraget startet i 2017, og grunntanken var å vurdere utviklingen på 84 indikatorer som representerer målene i opptrappingsplanen. 


Fafos hovedrapport ble lansert 23. juni og kan leses i sin helhet her​.

utsnitt fra forsiden til rapporten

Opptrappingsplanenes innsatsområder og mål


Opptrappingsplanen har tre innsatsområder: 

  • Tidlig innsats: Flere skal få hjelp før de utvikler rusmiddelproblemer
  • Behandling: Styrke kapasiteten og kvaliteten i behandlingstilbudet. 
  • Oppfølgingstjenester: Prioritere bolig, arbeid og aktivitet. 

Planen har fem hovedmål: 
  • Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet.
  • Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusmiddelproblem, fanges opp og hjelpes tidlig. 
  • Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat.
  • Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse. 
  • Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer. 

Målene i opptrappingsplanen er primært å styrke kapasiteten og kvaliteten i tjenestetilbudet til personer som er i ferd med eller som allerede har utviklet rusmiddelproblemer, samt å styrke tilbudet til pårørende. Hovedinnsatsen rettes mot kommunesektoren, hvor utfordringene synes å være størst.

Hovedfunn i evalueringen:

Oppnåelsen av disse fem definerte hovedmålene varierer, ifølge Fafo: 

"I hovedsak har utviklingen gått i riktig retning, men vi kan ikke konkludere med at noen av målene fullt ut innfridd. Bildet er sammensatt, med store kommunale variasjoner. Generelt er det behov for fortsatt innsats dersom alle målene i planen skal kunne innfris."

Fafo vurderer det imidlertid slik at regjeringens mål om å styrke innsatsen på rusfeltet med 2,4 milliarder kroner er innfridd. Det har vært en økning i både kapasitet og kompetanse i kommunene, og mange steder har det vært mye utviklingsarbeid.