HelsaMi

Opplæringsvideo for brukerplankartlegging

KoRus Midt har laget en instruksjonsvideo for kartleggere av rus og psykiske problemer blant tjenestemottakerne i kommunen.

kvinne med gul overall i urbant miljø

BrukerPlan gir oversikt over hvordan personer med rusproblemer og/eller psykiske helseproblemer har det, hvilke tjenester de har mottatt, og hvilke tjenester de har behov for videre. Illustrasjonsfoto: Unsplash

Verktøyet BrukerPlan gir et bredt bilde av sammenstilt kunnskap om rus og psykisk helse fra kommunens helse, omsorgs-, og velferdstjenester.

Kartleggingen kan brukes til kvalitetssikring, utvikling, og evaluering av tjenester, og som grunnlag for tjenesteforskning.

KoRus Midts rådgiver Jo Arild Salthammer har laget denne instruksjonsvideoen. 

For å kunne få god oversikt i en kommune kan det ofte innebære involvering av ganske mange tjenester og ansatte.

Mål å redusere tidsbruk og reisebehov

- Her gjør hovedkontaktene våre i kommunene et godt arbeid med å forberede kartleggingen i sin kommune, planlegge gjennomføringen og de gir ofte også ekstra intern opplæring av ansatte, sier Jo Arild Salthammer.

Han understreker at han har stor respekt for den tiden de ansatte og arbeidsgiver investerer i BrukerPlan-kartleggingen.

- Derfor er det også et mål for Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus Midt) å prøve å lage ressurser som kan redusere tidsbruk og reisebehov. Denne filmen er et eksempel på det, sier Salthammer.

Gir oversikt

Kartleggingen kan brukes på mange ulike måter, men ett av hovedområdene er å se om tjenestene oppfyller de behov som brukerne har, og om det er behov for endring eller omprioritering av ressurser, enten det gjelder enkeltpersoner, grupper, eller kommunenivå. På nasjonalt nivå bidrar statistikken fra kartleggingen på ulike måter, eksempelvis som en kilde for opptrappingsplanen på rusfeltet.

- Ved forrige kartlegging i 2018 spurte vi kommunekontaktene våre om en opplæringsfilm for selve kartleggingen kunne vært nyttig, og tilbakemeldingen var et klart og tydelig «ja». Nå som BrukerPlan-systemet er revidert for 2020 så gjorde vi alvor av dette og laget denne enkel opplæringsfilmen. Covid-19 minner oss også på hvor viktig det er å tenke andre løsninger, og forhåpentligvis vil filmen bidra til å redusere behovet for fysiske møter i en periode hvor vi blir bedt om å minimere kontakt. Vi håper at filmen kan bidra til deltakelse fra flere fagpersoner i ulike tjenester, tross situasjonen vi nå står i.