Helsenorge

Nytt kartleggingsverktøy for ROP-pasienter

ROPscreen kan være nyttig for både kommune og spesialisthelsetjeneste, som screener for primære psykiske lidelser hos personer med rusmiddelproblemer.

blå boks med påskriften ROPscreen og app-adressen app.rop.no/ropscreen
Det er vanlig at personer med rusmiddelproblemer også har psykiske lidelser, men av ulike årsaker blir disse  ofte ikke avdekket.

Kartleggingsverktøyet ROPscreen er utviklet for å kunne avgjøre om det kan foreligge en psykisk lidelse hos personer med rusmiddelproblemer.

Ta i bruk verktøyet her

Verkøyet er utviklet av  Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk  lidelse.

Målet med ROPscreen er å gjøre det enkelt og gjennomførbart å oppfylle kravet i anbefaling 17 i ROP-retningslinjen, som sier: «Når en person som er i kontakt med hjelpeapparatet har rusmiddelproblemer, må psykisk helse kartlegges». Dette gjelder alle deler av hjelpeapparatet i kommunene (inkludert fastlegen og NAV) og spesialisthelsetjenesten.

ROPscreen kan øke den faglige kvaliteten på kartleggingsarbeidet i kommunene med tanke på å innhente klinisk nyttig informasjon i forbindelse med kalibrering av tjenester. Informasjonen fra intervjuet kan være av betydning for hvordan man forstår og følger opp den enkelte videre. Intervjuet kan også være et viktig vedlegg i henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

Her finner du mer informasjon om ROPscreen