HelsaMi

Nyheter om rusforskning

Velkommen til første utgave av Forskningsposten. Her finner du nyheter om midtnorsk forskning på rusfeltet.

Målgruppen er ansatte ved TSB-klinikkene i Midt-Norge, brukerrepresentanter og andre interesserte. Målet er å spre informasjon om pasientnær forskning slik at ny kunnskap tas i bruk. Vi ønsker også å stimulere til nye forskningsideer og inspirere til økt forskningssamarbeid i regionen vår. Helse Midt-Norges satsning på pasientnær rusforskning gjennom et femårig stimuleringsprosjekt bidrar til at flere doktorgradsløp nå er i startgropa.

 
Trykk på denne lenken om du ønsker å motta Forskningsposten fremover
 
God lesning!
 
Med hilsen FoU-seksjonen, Klinikk for rus – og avhengighetsmedisin, St.Olavs Hospital
 

Unge voksne faller raskere tilbake til rusen

en gruppe mennesker sitter på uterestaurant og drikker øl

En av fire pasienter i rusbehandling er i alderen 18-25 år. De har en mer alvorlig risiko-
profil enn sine eldre medpasienter.   – Unge voksne med ADHD og blandingsmisbruk
er spesielt utsatt for tilbakefall, sier forsker Helle Wessel Andersson ved FoU-seksjonen
ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital.


Brukere får lite ut av ansvarsgruppemøter​
hender bak et bord med kaffekopper

Hensikten med ansvarsgrupper er at fagpersoner og bruker sammen skal finne løsninger på utfordringer i brukerens liv. I praksis føler brukerne ofte at de blir overkjørt av fagfolkene. Forsker Merethe Wenaas ved TSB-poliklinikken i Molde er førsteforfatter av artikkel som ble publisert i Nordic Studies on Alcohol and Drugs om dette temaet.

 

Ny studie om rusbruk i psykisk helsevern
hender som skriver i notatbok, flere personer ved siden av hverandre

En av tre pasienter i psykiatrisk døgnbehandling har et risikofylt rusmiddelbruk. Det er ett av funnene i en fersk studie ført i pennen av KoRus Midts forskningsrådgiver Helle Wessel Andersson. Målet med studien var å undersøke forekomsten av rusbruk blant pasienter som mottar døgnbehandling og poliklinisk behandling i psykisk helsevern.
 

Hvordan skiller alkoholikere seg fra pasienter med andre ruslidelser?

 
mann sitter med ølflaske i sofa
Pasienter som bruker illegale rusmidler er i snitt yngre, dårligere utdannet, og har en mer ustabil bosituasjon enn pasienter som har alkohol som hovedproblem. Det kommer frem i en artikkel som forsker Helle Wessel Andersson fikk publisert i  Addictive Behaviors Reports.
 
 

Nettverk for høyintensitetstrening innen rusbehandling
løpende føtter på tredemøller

 Grete Flemmen og Henrik Loe ved KoRus Midt forsker på ruspasienters somatiske helse og høyintensitetstrening som medisin. Nå er det etablert et nasjonalt nettverk for å fremme denne behandlingsformen innen psykisk helse og rus.
  
 

Skal forske på nesespray mot benzoabstinenser
bilde av nesespray


 
 Lege Tone Pleym ved Blå Kors, Lade behandlingssenter skal finne ut om oksytocin nesespray kan hjelpe pasienter som prøver å trappe ned på bruk av benzodiazepiner.
 
 

Pasienter trimmer hjernen foran skjermen
Portrett av Anders Forsmo Lauvsnes

Kan arbeidshukommelsen til pasienter i rusbehandling trenes opp med digitale hjelpemidler? Det håper psykologspesialist Anders Forsmo Lauvsnes ved Kvamsgrindkollektivet å få svar på i et av sine forskningsprosjekt.
 

Påviste alkoholbruk hos gravide med blodprøver
illustrasjon som viser gravid kvinne og en tidslinje som viser blodprøver i første og andre trimester

 
 Alkohol er det mest fosterskadelige rusmiddelet i verden. Forskere ved St. Olavs hospital har analysert blodprøver av over 4000 gravide kvinner for å undersøke om de drakk alkohol i svangerskapet. 

 

Vil kartlegge fellesskap og fellesskapsfølelser i  rusbehandling​
mennesker i solnedgang, en person står litt bortenfor de andre

Forskning viser at fellesskapsfølelse er viktig for at ruspasienter skal oppleve bedring. Men verktøyene for å kartlegge pasientenes sosiale situasjon og nettverk har manglet. Dette har forskere, med Nina Bahl ved KoRus Midt i spissen, forsøkt å gjøre noe med.

 

Nytt forskningsprosjekt om avrusning

Tone Helene Bergly og Jacob Hystad ved Tyrili FoU ute på en gate
Ett av målene er å finne ut hvordan pasientene opplever tilbudet, skriver Tone Helene Bergly og Jacob Hystad ved Tyrili FoU.

 
 

Vellykket pasientsikkerhetsprosjekt 

tre damer i en korridor, hun i midten holder opp overdosekortet
Avdeling for rus og avhengighet (ARA) døgn har det siste året gjort godt arbeid med forebygging av overdoser. (Saken er kun tilgjengelig for de som har tilgang Helse Midts intranett).