Ni av ti kommuner tilfredse med Korus

92 prosent av kommunene KoRus er i kontakt med, er fornøyde eller svært fornøyde med kontakten.

COLOURBOX13416246.jpg
Opplysningen kommer frem i Helse- og omsorgsdepartementets tilråding til statsbudsjettet for 2019.

De syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus) har blant annet bistått kommunene i kartleggings- og oversiktsarbeid. Det er nå gjennomført standardiserte Ungdata- og Brukerplankartlegginger i over 85 prosent av kommunene på landsbasis. Resultatene skal være et viktig grunnlag for kommunenes oversikt over helsetilstand og viktige påvirkningsfaktorer. Videre skal de fungere som grunnlag for kommunale planer, herunder folkehelsearbeid og rusmiddelpolitiske handlingsplaner.

 I gjennomsnitt har landets sju regionale Kompetansesenter for rusfeltet kontakt med 89 prosent av kommunene. Av disse oppgir 92 prosent at de er svært fornøyd eller fornøyd med kontakten.
KoRus skal bidra til å styrke organisering, kompetanse og kvalitetsutvikling innen rusfeltet. En av oppgavene er å bidra til statlige satsinger i den enkelte region. En sentral rolle for kompetansesentrene er å styrke praksisfeltet. Dette gjøres ved å formidle og implementere forsknings- og kunnskapsbaserte strategier.