Midler til forsøk med fritidskort

Den planlagte fritidskortordningen skal bidra til at flere barn og unge får delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter. Kommuner kan nå søke om midler.

barn løper i skogen

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Norske kommuner kan nå søke Bufdir om midler til forsøk med fritidskort for høst 2020 og vår 2021.

Lenke til Bufdir med informasjon om ordningen og søknadsskjema

Målet med forsøket er å høste erfaringer med fritidskortordninger. Erfaringene fra arbeidet skal senere benyttes som grunnlag for videre arbeid med en eventuell nasjonal fritidskortordning.
Fitidskortordningen skal bidra til at flere barn og unge får delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter.

Søknadsfrist for kommunene er 14. februar 2020.

Alle kommuner kan søke, men for større kommuner legges det føringer:

  •  I Oslo skal bydelene søke
  • I Bergen, Trondheim og Stavanger skal det søkes for utvalgte bydeler/områder av kommunen.
  • Øvrige kommuner med befolkning på cirka 50.000 innbyggere eller flere oppfordres til å søke for utvalgte områder av kommunen.

Målgruppe

Fritidskortet skal være universelt og for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år. Samtidig skal det arbeides særskilt med å få utsatte grupper som i utgangspunktet har lav deltakelse, til å benytte ordningen.


Tilskudd

Kommunene vil motta et tilskudd på mellom 800 og 1000 kroner per barn i målgruppen per halvår.
I tillegg kan hver deltakerkommune søke om inntil kr. 500 000 til utviklingsmidler/administrasjon av prosjektet i halvåret. Kommunen må beskrive hva midlene skal benyttes til i søknadsskjemaet.
Forsøkskommuner som stiller med lokal finansiering, vil tildeles en noe høyere statlig finansiering enn de som ikke gjør det. Lokal finansiering kan være kommunale bidrag, midler fra lokalt næringsliv eller andre givere. Anslått lokalt finansiering beløp skal oppgis i søknadsskjemaet.


Lenke til Bufdir med informasjon om ordningen og søknadsskjema