KoRus Midt tilbyr koronaundersøkelse

Målet med spørreundersøkelsen er å få kunnskap om hvordan ungdom i midtnorske kommuner har taklet koronaepidemien etter uker med hjemmeundervisning og strenge restriksjoner.

jente foran pc snakker i telefon

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hovedtyngden av spørsmålene handler om hvordan Covid-19 har påvirket ungdoms liv knyttet til skole, familie, venner, fritidsaktiviteter og mental helse. Undersøkelsen er utviklet av forskere ved NOVA ved OsloMet som i påskeuken inngikk et samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune om å gjennomføre undersøkelsen «Oslo-ungdom i koronatiden».

 KoRus Midt har fått tillatelse av NOVA til å tilby en tilpasset utgave til kommuner i Midt-Norge. Vi har hatt dialog med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU), samt Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Midt) om innhold i spørreskjemaet. Det er KoRus Midt som står som ansvarlig for undersøkelsen og vil følge opp med rapporter og analyser til de som ønsker å benytte seg av denne.

Informasjon til elever som skal delta i undersøkelsen

Informasjon til foresatte om undersøkelsen

Målet med undersøkelsen:

 • Kartlegge hvordan situasjonen påvirker ulike deler av ungdommens liv og mentale helse
 • Skaffe et grunnlag for å kunne forberede hensiktsmessige strategier og tiltak for å forebygge problemer for ungdom under liknende omstendigheter i fremtiden 

Spørsmålene

Undersøkelsen vil gi innblikk i hvordan uker med hjemmeskole og begrenset fysisk kontakt med jevnaldrende har påvirket ungdom. Vi har følgende spørsmål:

 • Hva betyr koronasituasjonen for ungdoms velvære og livskvalitet?
 • Hvordan har den endret hverdagen deres, og hva har de drevet med i denne tiden?
 • Hvordan har hjemmeundervisningen fungert?
 • Hvilken rolle spiller venner og familie?
 • Er det mange som er engstelige?
 • Har ungdommene tillit til myndighetene?
 • Følger de restriksjonene helsemyndighetene har pålagt dem?
 • Hvilke ressurser har krisen utløst?
 • Er det sosiale forskjeller?
   

Gjennomføring av undersøkelsen

Undersøkelsen foregår ved at elever, som del av hjemmeundervisningen, får tilbud om å svare på et nettbasert spørreskjema. De velger selv om de vil delta eller ikke. Deltakelse i undersøkelsen skjer ved at man klikker seg inn på en lenke til spørreskjemaet. Alle data som samles inn, er anonyme.
Foreldre til barn under 18 år som ikke ønsker at barna deres skal være med, må si fra til barna at de ikke kan delta. Foreldre kan også ta kontakt med kontaktlærer innen tidsfristen satt av kommunen.


De første resultatene fra undersøkelsen ønskes offentliggjort før sommerferien 2020.

Om spørreskjemaet

For de fleste vil det omtrent 20 minutter å svare på spørsmålene. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om korona-epidemiens påvirkning og endringer i ungdoms hverdagsliv, om skolesituasjonen, om smittevern og epidemiens nærvær i egen familie, om tillit til myndighetene og om samvær med venner og andre.


Det vil også være spørsmål om mediebruk, vennskap og nettverk, foreldrerelasjoner, skolestress, karakterer og hverdagspress, fysisk aktivitet, livskvalitet og psykisk helse. Elevene vil få spørsmål om kjønn, klassetrinn, familiebakgrunn, innvandring og bydelstilhørighet.

 
Foreldre som ønsker å få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet, kan kontakte rådgiver Katrin Øien: katrin.oien@stolav.no

Personvernhensyn og etikk

Undersøkelsen er helt anonym og ivaretar alle personvernhensyn. Det betyr at det ikke er mulig å identifisere hva enkeltpersoner har svart. Elevene bestemmer selv om de vil være med eller ikke, men foresatte til barn under 18 år kan reservere sine barn fra deltakelse. Foresatte som ikke ønsker at barnet deres skal delta, må be barnet sitt om å avstå fra å delta, men kan også ta kontakt med kontaktlærer. For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi er det en fordel at så mange som mulig deltar.
Alle elever og foresatte til elever under 18 år vil noen dager før undersøkelsen få tilsendt informasjon fra sin kommune. Elevene vil også få informasjon når selve undersøkelsen skal gjennomføres. Elever skal da vite at de selv bestemmer om de vil delta, og at de står fritt til å hoppe over spørsmål de ikke ønsker å besvare eller synes er vanskelig å svare på.

Vanskelige spørsmål for noen

For de fleste vil spørsmålene i undersøkelsen være uproblematiske å besvare. Allikevel vil noen kunne oppleve spørsmål om tiden under korona-epidemien, om psykisk helse eller andre temaer som vanskelige.

Om noen ønsker å snakke om undersøkelsen etterpå, kan de ta kontakt med en voksen de er trygge på, eller en hjelpetjeneste. Alle elevene vil bli informert om hvor de kan ringe og be om hjelp – eller bare snakke.

Man kan også ringe KORS PÅ HALSEN på nummer 800 333 21 (åpent mandag–fredag kl. 14.00 – 22.00) eller ALARMTELEFONEN FOR BARN OG UNGE på nummer 116 111.

Hvis noen synes det er lettere å skrive, kan man sende en melding på www.korspahalsen.no og få et personlig svar fra en voksen (som er frivillig i Røde Kors).


Kompetansesenter rus – Midt-Norge er ansvarlig for undersøkelsen. Vi bruker Questback som ekstern leverandør av spørreskjema for å samle inn data.