HelsaMi

Kommunesamarbeid gir bedre tjenester

KORUS Midt har sammen Statsforvalteren og NAPHA hatt møter med 20 kommuner i Møre og Romsdal. Målet er å utvikle tjenester til beste for brukerne. 


Seks damer står på rekke og ser inn i kameraet

Fra venstre: Hanne Lilleås Staurset (KORUS), Maj Britt Walbø (KORUS), Anne Mette Nerbøberg (Statsforvalteren), Rita Valkvæ (KORUS), Ragnhild Naas (Statsforvalteren) og Anne Fjelnset (NAPHA)

Til sammen er det gjennomført fire dialgomøter i henholdsvis Romsdal, Nordmøre, Nordre og Søre Sunnmøre i løpet av dette året. Kommunene fikk presentere status i egen kommune når det gjaldt tjenester på rus- og psykisk helsefeltet. 

Deretter ble det samtaler og ideutveksling på tvers av kommunegrensene. Her er en oppsummering av det som kom frem i møtene:

  • Tverrfaglig samarbeid er en suksessfaktor for å utvikle gode tjenester
  • Det er behov for internt samarbeid i kommunene både på ledernivå og tjenestenivå. Formålet må være å unngå siloer og tette skott mellom enheter og tjenester. Det er viktig med felles forståelse og samarbeid på tvers mellom somatisk helse og rus/ psykisk helse jamfør mål i pakkeforløp og pasientforløp.
  • Felles samlinger/arenaer på tvers av kommunegrenser er nyttig for å lære av hverandre
  • Samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste er nødvendig for å lykkes i enkeltsaker
  • Flere kommuner har gode erfaringer med å implementere stillinger og/eller tiltak etter tilskuddsmidler
  • Fokus på pårørendearbeid blir løftet frem av flere kommuner
  • Flere ser frem til å komme i gang med kartlegging i Brukerplan
  • Samtlige kommuner opplever en økning i antall henvisninger, spesielt for psykisk helse og noe økning innen rus
  • Kommunene har utfordringer med å nå personer som ikke ønsker hjelp
  • Kommunene ønsker å se på muligheten for å slå sammen tilbud til brukerne,  på tvers av kommunegrensene, for å ha deltagere. Det vil også gi mulighet for et bredere tilbud til brukerne​


bilde fra klasserom..fire damer holder innlegg foran publikum