HelsaMi

Invitasjon til Kommunerusprisen 2017

Under Ruskonferansen 2017 vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.

 


Formål med prisen

Kommunerusprisen deles ut for tredje gang. Vi ønsker igjen å løfte frem og synliggjøre en kommune eller gruppering av samarbeidende kommuner som utmerker seg enten innen forebygging av rusproblemer eller behandling, oppfølging og rehabilitering av rusmiddelavhengige.

Samtidig som at prisen er en anerkjennelse for godt gjennomført arbeid, håper vi at prisen kan bidra til å spre erfaringer og kunnskap, og gjennom dette være til inspirasjon for andre kommuner.

Kriterier

Kommunerusprisen deles ut til en kommune eller en gruppe samarbeidende kommuner som enten ved enkelttiltak eller en samlet innsats har gjort seg gode erfaringer innen en eller flere av følgende punkter:

  • Innført nye metoder eller gjennomført prosjekt som bedrer livssituasjonen til rusmiddelavhengige i egen kommune.
  • Fått til bedre samhandling mellom aktører innad i kommunen og / eller mellom første- og andrelinjetjenesten.
  • Innført gode forebyggende tiltak i befolkningen.
  • Behandlingstiltak i kommunen.
  • Satt ekstra fokus på pårørendes situasjon, inkludert barn av personer med rus- og / eller psykiske lidelser.
  • Gjort tiltak for å redusere passiv drikking.

 

Hva består prisen av?

Kommunen som mottar prisen får presentere sine erfaringer fra podiet under Ruskonferansen 2017. I tillegg får kommunen et kunstverk, samt dekket konferanseavgift, overnatting og middag for tre personer.

Hvem kan nominere kandidater?

Kommuner oppfordres til å nominere seg selv til prisen. Andre som ønsker å nominere en kommune bes om først å forankre dette i kommunen det gjelder.

Jury

Innsendte forslag vurderes av en jury bestående av representanter fra:

  • Regionalt lederforum for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Midt-Norge
  • KS
  • Kompetansesenter rus – Midt-Norge
  • Brukerrådet ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital

 

Forslag sendes på vedlagte skjema til britt.kjerkreit.ivarson@stolav.no innen 19. januar 2017. Eventuelle spørsmål om prisen kan også rettes til Britt Kjerkreit Ivarson på e-post eller telefon 977 40 993.

 

Vedlegg:

Invitasjon til Kommunerusprisen 2017.docx

Forslagsskjema Kommunerusprisen 2017.docx

 

Vi gjør oppmerksom på at nettsiden har et problem med å åpne Word-filer. Det dukker opp en påloggingsboks. Forsøk derfor å lukke denne et par ganger, for å se om filen da kommer opp. Hvis dette ikke går, ber vi om at du enten tar kontakt med kommunens postmottak, som har mottatt skjemaet, eller tar kontakt med britt.kjerkreit.ivarson@stolav.no, som vil sende deg det på mail.