HelsaMi

Intervju med unge pårørende til personer med ruslidelser

Er du mellom 18 og 25 år og har du foreldre eller søsken med rusutfordringer? KoRus Midt vil intervjue deg for å få mer kunnskap om dine opplevelser med støtte- og hjelpetjenestene i kommunen din.

illustrasjonsportretter av ung mann og ung kvinne med tittel: Er du ung pårørende til rusavhengig?

Illustrasjonsfoto: Colourbox

​Dette forskningsprosjektet skal gi bedre kunnskap om unge pårørendes erfaringer med støtte- og hjelpetjenestene der de bor. I tillegg vil undersøkelsen kunne gi kunnskap om hvordan tjenestene til unge pårørende kan forbedres. Oppdragsgiver er Helsedirektoratet og prosjektet inngår som en delevaluering av Opptrappingsplanen for Rusfeltet (2016-2020). Kompetansesenter rus Midt-Norge er ansvarlig for undersøkelsen.

Hva innebærer prosjektet?

 • Et 60 minutter langt dybdeintervju om dine erfaringer tjenesteapparatet i kommunen
 • Det gjøres lydopptak og tas notater underveis ( men du kan be om at intervjuet gjennomføres uten lydopptak) 
 • Ingen i kommunen vil ha tilgang til informasjon som kan knyttes direkte til deg
 • Du vil bli spurt om dine erfaringer med tjenestetilbudet og hva slags betydning dette har hatt for din livssituasjon, samt om det er noe du tenker skulle vært gjort annerledes eller forbedret i tilbudet til unge pårørende
 • Du er aktuell for intervju også om du har hatt begrenset eller ingen direkte kontakt
  med støtteapparatet

Hva skjer med informasjonen om deg?

 • Informasjonen skal kun brukes  i forbindelse med denne undersøkelsen 
 • Alle opplysningene vil bli behandlet konfidensielt uten navn og fødselsnummer eller andre direkte identifiserende opplysninger 
 • Kontaktinformasjon om deg holdes adskilt fra datamaterialet. 
 • Resultatene fra prosjektet vil bli publisert i rapport, artikler og andre fora. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i noen av disse publikasjonene.

Kontakt


Marit Magnussen
Marit Magnussen 
Forskningskoordinator
Tlf: 922 87 696