Hvor fornøyde er brukerne av rustjenestene?

KoRus Midt undersøker hva brukerne av kommunale rustjenester synes om hjelpen de får.

håned med penn krysser ut skjema

De fleste brukerne av rustjenestene var fornøyde forrige gang undersøkelsen ble gjennomført.

Får brukere av kommunale rustjenester den hjelpen de trenger? Og er de tilfreds med tjenestene de mottar?

Dette er to av flere viktige spørsmål Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt) søker svar på i en pågående brukertilfredshetsundersøkelse. Oppdraget utføres på vegne av Helsedirektoratet. Første undersøkelse ble gjennomført i 2017 i 20 kommuner, og viste blant annet at 54 prosent av brukerne var tilfreds med tjenestene de mottar. 51 prosent opplevde å få hjelp når de hadde behov for det.

I tråd med målsettinger i opptrappingsplanen for rusfeltet kan undersøkelsen bidra til å fremme brukermedvirkning i tjenesteutviklingen. Den kan også bidra til å sikre et helhetlig, tilgjengelig og variert tjenesteapparat. For å nyansere statistikken som spørreundersøkelsen gir oss, gjennomfører KoRus Midt samtidig intervjuer med et utvalg brukere. Tilsvarende undersøkelser vil nå gjennomføres i 2019 og 2021 som et bidrag til å se om opptrappingsplanen på rusfeltet gir ønsket effekt. Nasjonale rapporter er å finne på www.helsedirektoratet.no.

Kommuner som deltar får en egen kommunal rapport forutsatt at minst ti brukere deltar. Brukernes vurderinger kan også ses i sammenheng med brukerplankartleggingen og fagpersonenes vurdering av russituasjonen i kommunen. Det kan være mange muligheter i en undersøkelse som dette. Eksempelvis kan man se nærmere på brukere som har omsorg for barn, brukere som har individuell plan eller brukere som har ansvarsgruppe. Videre kan man undersøke andre områder knyttet til samarbeidet med det kommunale tjenesteapparatet, og hvordan brukerne selv beskriver at de har det.

https://helsedirektoratet.no/nyheter/brukertilfredshetsevaluering-fornoyde-med-kommunale-rustjenester

.