Hva er KoRus Midt?

KoRus Midt bistår kommunene og spesialisthelsetjenesten med rusmiddelfaglig kompetanse, og arbeider for å gjøre nasjonale strategier om til lokal handling.

Kompetansesenter Rus – Midt-Norge (KoRuS Midt) er en avdeling ved
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St.Olavs hospital HF.

seksjonene våre til nettsider.JPG

Vi er ett av syv regionale kompetansesentre i Norge, og får våre oppdrag og midler fra Helsedirektoratet.

KoRus Midt skiller seg ut fra de andre kompetansesentrene fordi vi har en
FoU-seksjon og en LMS-seksjon.


FoU-seksjonen har pasientnær forskning som hovedoppdrag.

LMS utvikler og driver lærings- og mestringstilbud for pårørende, og er en ressurs for behandlingsenhetene,pårørende, kommunale tjenester, frivillige organisasjoner og andre naturlige samarbeidspartnere.


KoRus Midts desentraliserte struktur, med kontorer både i Trondheim,Levanger og Ålesund, gjør det enklere å fysisk nå alle kommunene i vår region.

Fant du det du lette etter?