HelsaMi

Husk søknadsfrist for tilskuddsordning

Søknadsfristen for Helsedirektoratets tilskuddsordning for kommunalt rusarbeid er 15. februar.

Kommunalt rusarbeid spenner over et bredt felt fra forebygging og skadereduksjon til utfordringer knyttet til bolig og opprettholdelse av boforhold, psykososial rehabilitering og behandling.HDIR-LOGO-VERTIKAL-NO-CMYK.png

Kapasiteten i det samlede kommunale rusarbeidet står sentralt for å kunne utvikle individuelt utformede og sammenhengende tjenester til målgruppen.

Hvem kan søke?

Alle landets kommuner kan søke om tilskudd. Kommuner kan velge å utvikle tiltak og tjenester i samarbeid med andre kommuner, spesialisthelsetjenesten, frivillig sektor eller andre aktører. Ved samarbeid skal en kommunene søke på vegne av samarbeidspartnerne, og er økonomisk og administrativ ansvarlig overfor Helsedirektoratet.

Mål for ordningen

Målet for tilskuddsordningen er å øke kapasiteten i det kommunale rusarbeidet slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer, alene eller i kombinasjon med psykiske- og eller andre tilleggsproblemer og lidelser, sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Les mer og finn søknadsskjema på Helsedirektoratets nettside: Kommunalt rusarbeid