Hepattitt C skal utryddes som folkehelseproblem

Mennesker som har injisert rusmidler med sprøyte er i risikogruppen for å få hepatitt C. Nye og billigere behandling gir nå håp om at sykdommen skal elimineres som folkehelseproblem.

tegning av menneskelig lever i mannskropp

Hepatitt C kan føre til alvorlige sykdommer som leverkreft og skrumplever. Foto: Colourbox

Helsedirektoratets mål er at ingen i Norge skal dø eller bli alvorlig syk av hepatitt C-virus i fremtiden. Alle som er smittet med hepatitt C tilbys nå gratis behandling. Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale faglige råd, som skal hjelpe kommunene og helseforetakene i dette arbeidet.

Det er usikkert hvor mange som lever med kronisk hepatitt C i Norge i dag, men det anslås at rundt 10 000 mennesker har kronisk hepatitt C, og at mellom 300 og 400 smittes årlig. Mange av disse er ikke klar over at de er smittet, da mange kan være syke i flere år før de utvikler symptomer på leversykdom.

Personer i rusmiljø er spesielt utsatt

Blant risikogruppene for å bli smittet er personer i aktiv rus og LAR-paisenter. Men også personer som har tatt stoff med sprøyte mange år tidligere, og som nå ikke lenger definerer seg som rusmiddelbrukere, er i risikogruppen. Det samme gjelder de som er eller tidligere har vært i fengsel.

Trygg behandling

Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet i 2016 den første nasjonale strategien mot virale hepatitter. Situasjonsbildet for hepatitt A, B, D og E er i liten grad endret siden 2016, men behandlingstilbudet for dem som er smittet med hepatitt C har endret seg betydelig. Markedsgodkjenning av flere nye legemidler og anbudskonkurranser for innkjøp av hepatitt C-legemidler i de regionale helseforetakene har ført til en vesentlig reduksjon i pris på behandling av hepatitt C-infeksjon. Dermed kan smittede nå tilbys gratis behandling. Den nye behandlingen er effektiv, trygg og har få bivirkninger.

Hjelp for kommuner og helseforetak

Implementeringsplanen er utarbeidet som nasjonale faglige råd. Den omhandler i all hovedsak hepatitt C, men de forebyggende tiltakene som beskrives forebygger blodsmitte generelt. Planen skal hjelpe kommunene og helseforetakene å forebygge smitte, diagnostisere og behandle alle med kronisk hepatitt C.

Kilde: Helsedirektoratet