HelsaMi
illustrasjonsbilde skrivende hender og notatbklokker
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin / KoRus Midt

Forskning og utvikling

​Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er en av spesialisthelsetjenestens kjerneoppgaver. Rus er et bredt område, noe som også gjenspeiler norsk og internasjonal forskning. God lokal, pasientnær forskning er hovedoppdraget til avdelingen.

Om vårt arbeid

Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid) er en sammenfattende betegnelse på aktiviteter knyttet til forskning, utvikling og utdanning.

Forskning: Systematisk bruk av vitenskapelige metoder for å få ny kunnskap (reguleres blant annet av helseforskningsloven).

Utviklings- og innovasjonstiltak: Omhandler tiltak knyttet til virksomhetsforbedringer (utvikling) og kommersiell utnyttelse av nye produkter, prosesser eller forbedre eksisterende systemer (innovasjon).

Kvalitetssikring: Systematisk bruk av eksisterende datagrunnlag om virksomheten for å videreutvikle/forbedre egen praksis iht spesialisthelsetjenesteloven.

FoU-prosessen: FoU-arbeid organiseres som tidsavgrensede prosjekter med prosjektbeskrivelse som inkluderer målsetting, metode og ansvar. Prosjektansvarlig er typisk forskeren og forskningsansvarlig er typisk klinikkleder (kan ha veiledere, styringsgruppe m.m.). Andre involverte er veileder(e), prosjektdeltakere, styringsgruppe, mm. De fleste forskningsprosjekter må forhåndsgodkjennes av Regional Etisk komite (REK) og alle kvalitetssikringsprosjekter skal godkjennes av personvernombudet. Publikasjoner rapporteres i Cristin systemet og FoU aktivitet rapporteres til NIFU-step.

FoU-avdelingens arbeid er knyttet til:

  • Å ha en sentral rolle i etablering av en kunnskapsbase innenfor rusfeltet.
  • Å gjennomføre pasientnære FoU-prosjekter i samarbeid med aktuelle klinikker (regionalt, nasjonalt og internasjonalt), herunder bistå i arbeidet med klinikkenes egne prosjekter.
  • Å gjennomføre andre FoU-prosjekter knyttet til helsetjeneste utvikling/registre, epidemiologi, og forebygging/tidlig intervensjon.
  • Utdanning og opplæring ved opplæringsrådgiver

 

Forskningspublikasjoner

Her finner du forskningspublikasjoner hvor én eller flere fra Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin / KoRus Midt har medvirket. Publikasjonene er sortert kronologisk etter utgivelsesår.

Publikasjoner

Samarbeidsorgan

Rusfaglig virksomhet er tverrfaglig og omfatter en rekke utdanninger på universitets- og høgskolenivå. I Midt-Norge er det en rekke høgskoler og ett universitet (NTNU).

St.Olavs Hospital deltar i Samarbeidsorganet Dette er et regionalt, rådgivende organ for saker inn forskning, utdanning og innovasjon.

Våre ansatte

Kristin Tømmervik

Kristin Tømmervik
Seksjonsleder
Bakgrunn/utdanning: Cand.psychol. Mange år i rusfeltet med varierte arbeidsområder.
Arbeidsområder: Koordinerer seksjonens arbeid.
Tlf: (+47) 924 48 705
kristin.tommervik@stolav.no


Grete Flemmen
Grete Flemmen

Forskningsrådgiver/PhD
Bakgrunn/utdanning: PhD i klinisk medisin, treningsfysiolog
Arbeidsområder: Treningspoliklinikken, helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Telefon: 908 77 876 
E-post: grete.flemmen@stolav.no

Helle Wessel Andersson

Helle Wessel Andersson
Forskningsrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Dr. polit. psykologi.
Arbeidsområder: Behandlingsforløp og behandlingsutfall i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Tlf: (+47)934 20 083
E-post: helle.wessel.andersson@stolav.no

Marit Magnussen

Marit Magnussen
Forskningskoordinator
Bakgrunn/utdanning: Mastergrad i sosialt arbeid.
Arbeidsområder: Koordinere og bistå i gjennomføring av klinikknære forskningsprosjekter og kvalitetssikringsprosjekter.
Tlf: (+47)922 87 696
E-post: marit.magnussen@stolav.no

Nina Kavita Heggen Bahl
 
Nina Kavita Heggen Bahl
Forskningsrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Ph.d i psykologi
Arbeidsområder: Kvalitativ del av brukertilfredshetsundersøkelsen. Fellesskap hos personer med rusmiddelproblem.
Tlf:  (+47) 97161138
E-post: Nina.Bahl@stolav.no 
   
Hege portrett til ansattesider.jpg 
 
Hege Govasmark
Prosjektleder
Bakgrunn/utdanning: Cand.polit med hovedfag i sosiologi
Arbeidsområder: Implementering av feedbackverktøyet Norse Feedback innen rusbehandling i regionen
Tlf:  (+47) 41521966
 
Trond Nordfjærn
Trond Nordfjærn
Forsker (20% stilling)
Bakgrunn/utdanning: PhD & Dr.Philos, Professor
Arbeidsområder: Pasientforløpsstudien, brukerundersøkelsen i kommunen, studier knyttet til pårørende av rusavhengige pasienter.
Tlf: (+47) 959 34 766
E-post: trond.nordfjarn@ntnu.no
Henrik Loe.jpg​​
Henrik Loe

Forskningsrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Fysioterapi, MSc, treningsfysiologi, Phd klinisk medisin.
Arbeidsområder: Drifting av treningsklinikken, forskning innen trening som medisin. 
Telefon: (+47) 92093611
E-post: henrik.loe@stolav.no

mats til ansattesidene.jpg 
Mats Peder Mosti
Forskningsrådgiver
Bakgrunn/Utdanning: MSc – treningsfysiologi, PhD – klinisk medisin
Arbeidsområder: Fysisk trening i rusbehandling og somatisk helse blant ruspasienter
Telefon: 901 93 357
E-post: mats.peder.mosti@stolav.no

Portrettbilde_Carolin lavopp.jpg
Carolin Haberstroh
Forskningsrekrutt
Bakgrunn/utdanning: MSc Treningsfysiologi
Arbeidsområder: Bistå i gjennomføring av forskningsprosjekter på klinikken. PhD-prosjekt: Effekt av aerob intervalltrening på kognitiv funksjon og behandlingsutfall hos pasienter med rusavhengighet
Telefon:  486 80 392
E-post: Carolin.Haberstroh@stolav.no
Fant du det du lette etter?