Forskning og utvikling

Kompetansesenter rus Midt-Norge

​Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er en av spesialisthelsetjenestens kjerneoppgaver. Rus er et bredt område, noe som også gjenspeiler norsk og internasjonal forskning. God lokal, pasientnær forskning er hovedoppdraget til avdelingen.

Om vårt arbeid

Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid) er en sammenfattende betegnelse på aktiviteter knyttet til forskning, utvikling og utdanning.

Forskning: Systematisk bruk av vitenskapelige metoder for å få ny kunnskap (reguleres blant annet av helseforskningsloven).

Utviklings- og innovasjonstiltak: Omhandler tiltak knyttet til virksomhetsforbedringer (utvikling) og kommersiell utnyttelse av nye produkter, prosesser eller forbedre eksisterende systemer (innovasjon).

Kvalitetssikring: Systematisk bruk av eksisterende datagrunnlag om virksomheten for å videreutvikle/forbedre egen praksis iht spesialisthelsetjenesteloven.

FoU-prosessen: FoU-arbeid organiseres som tidsavgrensede prosjekter med prosjektbeskrivelse som inkluderer målsetting, metode og ansvar. Prosjektansvarlig er typisk forskeren og forskningsansvarlig er typisk klinikkleder (kan ha veiledere, styringsgruppe m.m.). Andre involverte er veileder(e), prosjektdeltakere, styringsgruppe, mm. De fleste forskningsprosjekter må forhåndsgodkjennes av Regional Etisk komite (REK) og alle kvalitetssikringsprosjekter skal godkjennes av personvernombudet. Publikasjoner rapporteres i Cristin systemet og FoU aktivitet rapporteres til NIFU-step.

FoU-avdelingens arbeid er knyttet til:

  • Å ha en sentral rolle i etablering av en kunnskapsbase innenfor rusfeltet.
  • Å gjennomføre pasientnære FoU-prosjekter i samarbeid med aktuelle klinikker (regionalt, nasjonalt og internasjonalt), herunder bistå i arbeidet med klinikkenes egne prosjekter.
  • Å gjennomføre andre FoU-prosjekter knyttet til helsetjeneste utvikling/registre, epidemiologi, og forebygging/tidlig intervensjon.
  • Utdanning og opplæring ved opplæringsrådgiver

 

Forskningspublikasjoner

Her finner du forskningspublikasjoner hvor én eller flere fra Kompetansesenter rus -Midt-Norge har medvirket. Publikasjonene er sortert kronologisk etter utgivelsesår.

Nettside for forskningspublikasjoner - Kompetansesenter rus - Midt-Norge

 

Samarbeidsorgan

Rusfaglig virksomhet er tverrfaglig og omfatter en rekke utdanninger på universitets- og høgskolenivå. I Midt-Norge er det en rekke høgskoler og ett universitet (NTNU).

St.Olavs Hospital er representert i to viktige samarbeidsorgan hvor utdanning står sentralt:
Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU
Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og høgskolene

 

Kristin Tømmervik

Kristin Tømmervik, forskningsrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Cand.psychol. Mange år i rusfeltet med varierte arbeidsområder. Arbeidsområder: Ruseksponering i svangerskap.
Kontaktinfo: (+47) 924 48 705
kristin.tommervik@stolav.no

 

   
Prosjekt:
Alkoholbruk i graviditet - utvikling av et prospektivt forskningsprosjekt i normalbefolkningen.

Helle Wessel Andersson

Helle Wessel Andersson, forskningsrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Dr. polit. psykologi. Arbeidsområder: Behandlingsforløp og behandlingsutfall i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Kontaktinfo: (+47) 934 20 083
helle.wessel.andersson@stolav.no

 

   
Prosjekt:
Faktorer assosiert med behandlingsutfall ved døgnbehandling for rusavhengighet.

Marianne Stallvik

Marianne Stallvik, forskningsrådgiver/PhD
Bakgrunn/utdanning: PhD i psykologi
Arbeidsområder: Gjennomføre og formidle forskning og utviklingsarbeid tilknyttet rus- og psykiatrifeltet. Sertifisert kursleder på kartlegging av rusavhengige pasienter til optimalt omsorgsnivå (ASAM-contiuum).
Kontaktinfo: (+47) 477 11 593
marianne.stallvik@stolav.no

 

 

Prosjekt:
Prosjekt Matching.

Grete Flemmen

Grete Flemmen, forskningsrådgiver / PhD

Bakgrunn/utdanning: Phd i idrettsvitenskap.
Arbeidsområder: Treningspoliklinikk; fysisk helse og rusavhengige i behandling.
Kontaktinfo: (+47) 908 77 876
grete.flemmen@stolav.no

   

Prosjekt:
Effekten av fysisk trening som medisin for personer med rusavhengighet i behandling.

Marit Magnussen

Marit Magnussen, forskningskoordinator
Bakgrunn/utdanning: Mastergrad i sosialt arbeid.
Arbeidsområder: Koordinere og bistå i gjennomføring av klinikknære forskningsprosjekter og kvalitetssikringsprosjekter.
Kontaktinfo: (+47) 922 87 696
marit.magnussen@stolav.no

 

Prosjekter:

Pasienttilfredshet med rusbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital – en undersøkelse for kvalitetssikring av behandlingstilbud.

Behandlingsutfall hos voksne pasienter ett år etter fullført døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

 

Unn Grimstad

Unn Grimstad, undervisningsrådgiver

Bakgrunn/utdanning: Cand.polit i psykologi.
Arbeidsområder: Kurs, konferanser og internopplæring.
Kontaktinfo: (+47) 404 77 962
unn.grimstad@stolav.no


 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.