HelsaMi
Rusforskning

Derfor bør rustjenestene kartlegge fellesskapsfølelser

Forsker Nina Kavita Heggen Bahl mener behandlere bør kartlegge hvilke følelser personer med rusproblematikk  har til de ulike fellesskapene de tilhører. Denne kunnskapen kan brukes for å styrke bedringsprosessen. 

siluetter i lilla rom- Opplevelsen av å høre til og være en del av et fellesskap er en sentral dimensjon i bedring fra rusproblematikk, sier forsker Nina Bahl ved St. Olavs hospital.

Tidligere i år publiserte hun artikkelen «In what ways do emerging adults with substance use problems experience their communities as influencing their personal recovery processes?»​ i Journal of Community Psychology. Medforfatterne er Emil Øversveen, Morten Brodahl, Hilde E. Nafstad, Rolv M. Blakar, Ottar Ness, Anne S. Landheim og Kristin Tømmervik.​

Artikkelen fokuserer på personer med rusproblematikk  i alderen 18-23 år.

- Disse årene er en sårbar utviklingsfase både sosialt og med tanke på skadevirkninger av rus, påpeker Bahl.

Destruktive fellesskap

Tidligere forskning har i hovedsak fokusert på de helsefremmende fellesskapene. Men et viktig poeng er at selv om mange  fellesskap kan fremme  bedring, er andre fellesskap destruktive for bedring. Slike fellesskap kan for eksempel være et rusmiljø, eller det kan være egen familie. Da blir følelsene som man har  til fellesskapet viktig for hvor lett det er å bryte ut av det, eller knytte seg nærmere til det.

- Rustjenestene trenger i dag derfor kunnskap om fellesskap og fellesskapsfølelser hos denne gruppen. Denne kunnskapen kan bidra til forebygge sosial marginalisering og utvikling av rusproblematikk, men også for å fremme bedring i behandling.

- På hvilken måte?

- Personer med rusproblematikk  kan ha både negative og positive følelser knyttet til de forskjellige fellesskapene han eller hun er en del av. Når det gjelder bedringsdestruktive fellesskap kan tjenestene støtte oppom og normalisere  negative følelser som er en del av de sosiale overgangene som bedring ofte innebærer. De kan også skape oppmerksomhet om konsekvensen av  de positive følelsene i slike bedringsdestruktive fellesskap. Så kan de jobbe motsatt med tanke på de bedringskonstruktive fellesskapene, sier Bahl.  

Portrett Nina Kavita Heggen Bahl

Nina Kavita Heggen Bahl

​Negative og positive fellesskapsfølelser

I samfunnspsykologien opererer man med fire komponenter av positive og negative fellesskapsfølelser.
 
Positive fellesskapsfølelser:
 
 • En følelse av å tilhøre og identifisere seg med fellesskapet
 • En opplevelse av å ha mulighet til å påvirke, og at du blir påvirket på en akseptabel måte
 • Tilfredstillelse og integrering av behov (for eksempel muligheten til å holde på med en aktivitet du interesserer deg for)
 • En delt emosjonell tilknytning mellom medlemmene
 
Negative fellesskapsfølelser:
 • ​Et behov for å skille seg ut, og en opplevelse av å være annerledes fra andre medlemmer av fellesskapet
 • At du bryr deg lite om hva som skjer i fellesskapet, og tar avstand fra aktiviteter med andre i fellesskapet
 • At fellesskapet og medlemmene i det er en kilde til frustrasjon
 • At du ikke identifiserer deg med de tradisjonene og den historien som ligger i fellesskapet
  

Relasjonelle fellesskap og meningsfulle aktiviteter er viktige for bedring

De unge opplever at fellesskapene de deltar i gir ulike mulighetsrom og utfordringer for bedringsprosesser. Det er særlig relasjonelle fellesskap som familie, partner og venner, og meningsfulle aktiviteter som ble trukket frem som sentrale for bedring.

 • ​For mange av informantene er familie, partner og venner er sentrale for om man oppsøker og holder kontakten med tjenestene. De er også en kilde til motivasjon gjennom bedringsprosessen
 • Det er essensielt at de unge har meningsfulle aktiviteter å bruke tiden sin på for å få og kunne oppleve bedring
 • Aktiviteter i sosiale tjenestetilbud er viktige for at de unge skal knytte kontakt med nye fellesskap som igjen kan fremme varig bedring
 • Tjenestene bør inkludere et bredt spekter av sosiale ressurser og aktiviteter som tilfredsstiller individuelle behov
 • De unge som har destruktive familierelasjoner, eller som står uten familie, venner og partner, trenger i spesielt stor grad praktisk og emosjonell støtte i møte med tjenestene for å få god hjelp.
 
Nina Bahl har tidligere har publisert en artikkel om fellesskapsfølelser hos eldre brukergrupper​. Når man sammenligner de to utvalgene ser man at de unge og de voksne informantene har forskjellige oppfatninger av hvem de ønsker å delta i meningsfulle aktiviteter sammen med. De voksne informantene syns at det var viktig at andre deltakere i aktivitetene hadde ulike bakgrunner og utfordringer. De unge var mer opptatt av at de andre deltakerne i gruppen var jevnaldrende og at de i likhet med dem selv hadde erfaring med rusproblematikk. De unge var også mer opptatt av å kunne være sammen i meningsfulle aktiviteter uten nødvendigvis også å skape noen sosial tilknytning til andre medlemmer. 

- Dette illustrerer at forskjellige aldersgrupper kan ha ulike behov når det kommer til fellesskap og bedring. Da trenger vi alderstilpassede tjenester, som tar hensyn til slike forskjeller, mener Nina Bahl.