Brukertilfredshetsevalueringen

2017-2021

Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus Midt) kartlegger i hvor stor grad brukerne av kommunale rustjenester er tilfredse med disse. Den nasjonale undersøkelsen har foregått siden 2017 og andre måling begynner i høst.

lykkelig kvinne smiler inn i kamera, omfavner mann som står med ryggen til

Hovedformålet med evalueringen er å få mer kunnskap om hvordan brukerne opplever det kommunale tjenestetilbudet for mennesker med rusproblematikk.

Brukernes opplevelser av tjenestene undersøkes i et representativt utvalg av norske kommuner ved hjelp av spørreskjema og dybdeintervju.
 Andre måling i evalueringen skal gjennomføres i 2019, og forhåndsutvalgte kommuner (inkludert de som deltok i første måling) inviteres nå til deltakelse i en ny representativ undersøkelse.

Første måling i den nasjonale undersøkelsen ble gjennomført i 2017 med bidrag fra 20 kommuner. Innsatsen fra disse kommunene og deres brukere av kommunale rustjenester har resultert i to nasjonale rapporter, og kommunale rapporter til de kommunene som har fått inn minst 10 svar. 

Kvantitativ rapport brukerundersøkelse kommunale tjenester rus.pdf


Hvorfor gjennomføres evalueringen?


I regjeringens Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020) er en av hovedmålsettingene å sikre reell brukermedvirkning, blant annet ved utforming av tjenestetilbudet. Dette er regulert i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (§ 3-10) der det fremheves at brukerne skal involveres i arbeidet med utvikling og kvalitetssikring av tjenestene. Videre i loven heter det at kommunene skal etablere systemer for systematisk innhenting og evaluering av brukernes erfaringer med tjenestene.


Hovedformålet med evalueringen er å få mer kunnskap om hvordan brukerne opplever det kommunale tjenestetilbudet for mennesker med rusproblematikk.

Hvem er målgruppen for evalueringen?

Målgruppen for kartleggingen er personer som er 18 år eller eldre, som mottar én eller flere kommunale tjenester, og som har/ har hatt problematikk knyttet til alkohol eller andre rusmidler.

Hvordan gjennomføres evalueringen i en kommune?


Evalueringen gjennomføres anonymt, ved hjelp av spørreskjemaundersøkelse og dybdeintervjuer med brukere i utvalgte kommuner. Kommunene er trukket ut på bakgrunn av innbyggertall og økonomiske rammebetingelser.  Dette skal bidra til nasjonal representativitet.


De forhåndsutvalgte kommunene vil få tilbud om deltakelse fra Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus Midt). Kommunen må så avgjøre om det er aktuelt å delta i evalueringen. Etter avklaring om deltakelse, starter et samarbeid mellom KoRus Midt og kommune. I tilfeller hvor kommunen befinner seg utenfor Midt-Norge, vil også aktuelt regionalt kompetansesenter ha en støttefunksjon, da de har god lokalkunnskap og kjennskap til kommunene i egen region.

Det er altså flere parter i samarbeidet: Helsedirektoratet, KoRus Midt, regionalt kompetansesenter rus, kommune, og brukere av kommunale tjenester til personer med rusproblemer.

KoRus Midt vil bidra med praktiske og tekniske løsninger for en god og ryddig gjennomføring, slik som spørreskjema og informasjon til brukere. Spørreskjema vil kunne besvares både på papir og elektronisk.


Kommunen må forankre undersøkelsen hos administrativ ledelse i kommunen. Kommunen må videre oppnevne en person som kan ha ansvaret for å informere og administrere det praktiske rundt gjennomføringen av undersøkelsen. Kontaktpersonen vil være bindeleddet mellom kommunen, KoRus Midt og regionalt KoRus. For større kommuner/byer/bydeler kan det være aktuelt med flere kontaktpersoner. Om kommunen benytter seg av BrukerPlan-kartleggingen, kan kontaktpersonen(er) for denne kartleggingen også være en god kandidat for koordinering av brukertilfredshetsundersøkelsen. Spesielt med tanke på at det gir et godt grunnlag for å se de to undersøkelsene i sammenheng.
Kontaktperson må lage en oversikt over antall brukere som er i målgruppen for undersøkelsen, samt en oversikt over hvilke tjenester som er aktuelle for gjennomføring. Videre lager kontaktpersonen et opplegg for utlevering av spørreskjema i forbindelse med at brukeren er i kontakt med tjenestestedet.

Det er en fordel om forankringen av evalueringen innebærer planer for oppfølging av lokale resultater.

Praktiske og tekniske løsninger slik som spørreskjema, informasjonsskriv og lignende vil KoRus Midt bidra med. Det samme gjelder annen informasjon som kontaktperson trenger for å kunne organisere og informere om evalueringen. I all hovedsak vil det tilrettelegges slik at alle brukere med rusproblem som er i kontakt med utvalgte/deltakende kommunale tjenester får tilbud om å delta i et avgrenset tidsrom.

Når tidsrommet er passert, vil KoRus Midt behandle data og produsere nasjonale og kommunale rapporter.

Hva blir det spurt om?


Spørreundersøkelser og intervjuer er to nokså ulike måter å stille spørsmål på og få svar på. Likevel vil det for begge metodene være sentralt å få frem brukernes erfaringer med den hjelpen de har fått i tilknytning til bolig, arbeid, økonomi og rusmestring, samt å vurdere områder som tjenestenes tilgjengelighet, samhandling og brukermedvirkning.


Brukerne vil bli spurt om tjenester de har mottatt i løpet av de siste 6 månedene, om deres samarbeid (og møte) med tjenester og ansatte i kommunen, hva type praktisk bistand de har fått, samt ulike områder i livet de mottar hjelp på. De blir videre spurt om medvirkning gjennom individuell plan, ansvarsgruppe og samarbeidet med kontaktperson (koordinator) i kommunen, og deres opplevelse av kommunens oppfølging av pårørende.


Når brukerne svarer på disse spørsmålene, enten det er spørreskjema de fyller ut eller et intervju de deltar på, kan det være ulike omstendigheter i den daglige fungeringen som kan bidra til å nyansere deres opplevelse av tjenestetilbudet og de tilbakemeldinger de gir. Derfor blir brukerne også spurt om kjønn, fødselsår, sivilstatus, utdanningsnivå, bosituasjon, daglig aktivitet, om de har barn og litt om situasjonen rundt de barna. De blir også spurt kort om opplevelse av egen fysisk og psykisk helse, og bruk av rusmidler siste år.

Da mange av brukerne mottar spesialisthelsetjenester spørres det også om brukeren har vært til behandling, hvilken type og hvor mange ganger. Her er det vesentlig å få tak i hvordan de opplevde oppfølgingen fra kommunen etter behandling. De som besvarer skjema kan også legge ved egne forslag og tanker om hva som kan bidra til bedre tjenester i kommunen.

Hva får kommuner ut av å delta?


Kommunens utnevnte kontaktperson vil i ettertid motta en rapport med kommunale resultater og standardiserte generelle beskrivelser av disse resultatene. Kommunens kontaktperson vil også få en Power Point-rapport som kan brukes til presentasjon av kommunens resultater overfor eksempelvis kolleger, og administrativ/politisk ledelse. En forutsetning for at kommunen skal kunne få utlevert oppsummerte resultater er at antall besvarelser er tilstrekkelig (minimum 10 svar) til å ivareta anonymitet og levere hensiktsmessig statistikk. Kommunens resultater kan brukes i kommunens kvalitetsarbeid, og som kunnskapsgrunnlag for administrativ og politisk ledelse og i kommunale planer. Desto bedre rekruttering og gjennomføring, desto mer nytteverdi vil tilbakemeldingene fra brukerne være for kommunens utviklingsarbeid.
Videre vil det være aktuelt å tenke at involverte parter bruker informasjonen dette gir til tjenesteutvikling på ulike nivåer, enten det er med nasjonalt, regionalt eller kommunalt perspektiv. Informasjonen kan samtidig være nyttig med tanke på prioritering og dimensjonering av tjenester for å sikre at tilbudet dekker etterspørsel og behov.


Mange av Norges kommuner er små (under 5000 innbyggere). I disse kommunene kan det være få brukere med rusproblem. Grensen for å få egne resultater er svar fra minst 10 brukere. Det betyr at små kommuner kan bli bedt om å delta uten at noe kan returneres kommunen spesifikt. I slike tilfeller håper vi kommunene stiller seg positive til å bidra til nasjonale resultater og for å gi et godt bilde på hvordan brukerne opplever tjenestene i små kommuner sammenlignet med mellomstore (5000-20,000) og store kommuner (20000+). Informasjon om brukere som får tjenester i små kommuner kan gi myndighetene nyttig informasjon for videre prioriteringer på rusfeltet som omfatter små kommuner.


Evalueringen kan ses i sammenheng med BrukerPlan-kartlegging. De syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet bistår kommuner i sin region med å få oversikt på omfang av rusmiddelproblem gjennom BrukerPlan-kartleggingen. BrukerPlan viser samtidig hvordan personer med rusproblemer og psykisk helseproblemer har det, og gir oversikt på brukernes tjenestebruk, tjenestetilbud, og tjenestebehov. Denne kartleggingen kan over tid brukes i arbeid med tjenesteutvikling. I BrukerPlan får man derimot fagpersoners vurdering av hvordan brukerne har det og hva de trenger og ikke brukernes egenvurdering. For kommuner som gjennomfører BrukerPlan og samtidig brukertilfredshetsevaluering i samarbeid med KoRus, anbefales det å se resultatene fra de to undersøkelsene i sammenheng. På dette viset kan man få fagpersonenes vurdering av brukerne status og behov, og brukernes vurdering av kommunale tjenester.

Mens KoRus Midt ikke har kapasitet til å gi alle deltagende kommuner en gjennomgang av sine resultater, kan det være at regionalt kompetansesenter har kapasitet til å bidra med dette i egen region. Dette kan avklares med regionalt KoRus. Det vil derimot etterstrebes å lage så forståelige og anvendbare rapporter og presentasjoner som mulig.

Hva får brukerne ut av å delta?


Brukere som deltar på dybdeintervju vil gis en økonomisk kompensasjon for sin tid. Brukere som svarer på spørreskjema rundt omkring i landet vil fort bli for mange til at det lar seg gjøre med kompensasjon fra KoRus Midt. Kanskje ser kommunene selv noen muligheter her i rekrutteringen, eksempelvis under hvilke forhold spørreundersøkelsen tilbys. Vi håper ellers at brukerne kjenner på at det er verdifullt for deres egen del å kunne gi tilbakemelding på de tjenester de mottar, og at de slik kan de være med å påvirke til positiv tjenesteutvikling i egen kommune på systemnivå.

Hva vil resultatene brukes til?


Nasjonale resultater vil brukes til å synliggjøre brukernes erfaringer med de kommunale rustjenestene i et representativt utvalg av Norges kommuner. Det vil bli levert en rapport til Helsedirektoratet med oppsummering av resultatene og detaljerte funn fra kartleggingen. Rapporten vil ikke presentere resultater på kommunenivå, og vil være åpent tilgjengelig for de som ønsker å lese den. Resultatene er ment å bidra til å vurdere om opptrappingsplanen på rusfeltet (2016-2020) har ønsket effekt.
Kommuner som har 10 eller flere svar fra brukerne vil få egne resultater fra KoRus Midt. Se avsnitt om hva kommunene får ut av å delta for mer informasjon.

Hvordan foregår databehandlingen?


Prosjektet er behandlet og godkjent av Regional Komité for medisinsk og helsefaglig etikk i Midt-Norge (saksnr. 2017/317). Personvernombudet ved St. Olavs Hospital HF har vurdert og godkjent prosjektet.


Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus Midt) og avdeling for Forskning og utvikling (FoU) har det overordnede ansvaret for undersøkelsen. KoRus Midt og FoU skal sørge for at undersøkelsen gjennomføres i henhold til gjeldende lover, regler og etiske retningslinjer. KoRus Midt og FoU har ansvaret for at data oppbevares på en forsvarlig og sikker måte og at anonymiteten til de som har svart på undersøkelsen, ivaretas på en forsvarlig måte. KoRus Midt og FoU vil levere opplegg for gjennomføring av spørreundersøkelse. Dette innbefatter spørreskjema i papirformat, tilgang til nettbasert spørreskjema og informasjonsmateriell til de som skal fylle ut spørreundersøkelsen.

Hvem står bak evalueringen?

Oppdrag om evaluering kommer fra Helsedirektoratet til Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt) og seksjon Forskning og Utvikling (FoU) ved klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olav Hospital HF.

 KoRus Midt er juridisk og faglig ansvarlig for evalueringen, og primær kontaktperson for alle deltakende kommuner.


KoRus Midt er ett av syv regionale kompetansesentre på rusfeltet (KoRusene), og vil samarbeide med og involvere de andre KoRusene, da de har oversikt og kunnskap, relasjoner og nettverk til kommuner i sin region.

Kontaktpersoner for Brukertilfredshetsevalueringen:

ranita til ansattesider.jpg

Ranita Larsen Nersund
Prosjektleder
E-post: ranita.larsen.nersund@stolav.no
Tlf: (+47 971 15 565)


Stein Arve til ansattesider.jpg

Stein Arve Strand
Seksjonsleder Trøndelag Nord
e-post: stein.arve.strand@stolav.no
Telefon: +47 97141110)

Fant du det du lette etter?