HelsaMi

Brukere med rus- og psykiske helseproblem i norske kommuner

Les rapporten med resultater fra kommunenes BrukerPlan-kartlegging av brukere med rus- og psykiske helseproblem i 2015.

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av kjent rusmiddelproblematikk i kommunen.

«Fra og med 2015 omfatter kartleggingen i tillegg personer med kjent psykisk helseproblem, uten rusproblemer. Registreringene blir foretatt i den enkelte kommune av ansatte innen helse- og velferdstjenestene», står det i rapporten.

Publikasjonen gir resultater for 2015, og viser utviklingen fra 2013 for en del opplysninger. Den gir oversikt over hovedresultater. Publisering av statistikk vil skje i flere omganger. I denne første rapporten publiseres noen hovedtall. I senere rapporter kommer mer detaljerte opplysninger og tematiske analyser.

Kort om brukere med rusproblemer:

 • 222 kommuner deltok i kartleggingen av personer med rusproblemer i 2015. Det ble registrert 18913 brukere.
 • Kartleggingen dekker 68 prosent av befolkningen 18 år og over.
 • Kjønnsfordelingen er stabil, og er i 2015 30 prosent kvinner og 70 prosent menn. Gjennomsnittsalderen er 42 år.
 • Kartleggingen omfatter brukernes funksjon på flere områder, og funksjonsnivået er delt inn i tre kategorier: Kode grønn, som viser relativt god funksjon, kode gul viser betydelig negative konsekvenser for daglig fungering og kode rød viser svært alvorlige konsekvenser for fungering.
 • Boligforhold er et av de relativt sett bedre områdene med en andel på ni prosent på rødt (tilsvarer bostedsløs), og andelen har gått litt ned de siste tre årene. Området arbeid og aktivitet har størst andel på rødt, med 38 prosent.
 • Brukerne får tilbud om å opprette individuell plan, og 14 prosent hadde IP i 2015.
 • I kartleggingen registreres brukere med omsorg for og samvær med barn. Av alle brukere hadde seks prosent omsorg for barn, og 25 prosent av disse hadde rød samlet funksjonsvurdering og 2 prosent blodrød. 14 prosent hadde samvær med barn.
 • Andel med rød funksjon på rusmiddelbruk (tilsvarer svært omfattende bruk av rusmidler med svært alvorlige konsekvenser for daglig fungering) var 15 prosent. Antall ulike rusmidler registrert per bruker var 1,8 og har vært ganske stabilt.
 • Alkohol er det mest brukte rusmidlet med 57 prosent, mens heroin brukes av åtte prosent. Det registreres illegale LAR-legemidler med åtte prosent og andre illegale legemidler med 27 prosent (illegal bruk av legale legemidler). Cannabis og sentralstimulerende midler utgjør henholdsvis 38 og 30 prosent.
 • Kommunene kartlegger brukere med legemiddelassistert rehabilitering (LAR), men LAR-brukere som ikke mottar tjenester fra kommune eller NAV kommer ikke med i statistikken. Kommunene har registrert en andel på 22 prosent i LAR. 55 prosent av LAR-brukerne har et samlet funksjonsnivå på rødt eller blodrødt.
 • Brukere med samtidig alvorlig rusproblem og psykisk helseproblem (ROP) omfatter 22 prosent av alle brukerne, og nesten alle har funksjonsnivå på rødt eller blodrødt.

   
  Les hele rapporten her:

  Brukere med rus- og psykiske helseproblem i norske kommuner – BrukerPlan – statistikk 2015