HelsaMi
Undersøkelse blant kommunalt ansatte:

Behov for økt ruskunnskap

KORUS har undersøkt kompetanse og samarbeid blant kommuneansatte når det er bekymring for mindreårige og deres familier.

illu rapport Annika.PNG

Siden 2015 har KORUS gjennomført kompetansekartlegginger på tidlig innsatsområdet i norske kommuner. Hensikten har blant annet vært å legge grunnlaget for gode samhandlingsmodeller rundt barn og unge en er bekymret for .

En fersk rapport fra Else Kristin Utne Berg ved KORUS Bergen og Ingvild Vardheim ved KORUS sør analyserer dataene fra nær 26.000 respondenter som er ansatt i barnehager og skoler, barnevern og PPT og en rekke tjenester for foreldre/foresatte som NAV eller fastleger.
 

forside rapport bti.PNG


Rapporten søker svar på:

 
 • ​Hva har ansatte mye kompetanse i ?
 • Hvor er kompetansehullene  når det gjelder å fange opp barn og familier som har det vanskelig?
 • Hvordan handler og samhandler kommunale aktører om barn, unge og familier de bekymrer seg for?
 • Hvordan involveres barn og foreldre?
 • Hva bør kommunene satse på fremover?
 •  På hvilke områder trenger kommunene støtte?

 Hovedfunn knyttet til tidlig innsats: 

 • ​De ansatte har gjennomgående god kunnskap rundt egenskaper ved barnet (lærevansker, sosiale vansker, psykiske vansker).
 • De ansatte har gjennomgående mindre kunnskap om barn som pårørende (rus, psykisk helse, fysisk helse, vold i nære relasjoner).
 • De ansatte har lite kunnskap om problematisk bruk av rusmidler
 • De ansatte mangler samtalekompetanse ved alvorlig bekymring, særlig når det gjelder å samtale med minoritetsfamilier
 • De ansatte har mindre kunnskap om utfordringer for barn og unge i minoritetsfamilier
 • Det er ikke tydelige regionale forskjeller
 • Kommunestørrelse har betydning
 • Variasjon mellom ulike tjenester: «lommer» av kunnskap og kompetanse
 • Sammenhengen mellom kunnskap – bekymring – kjenne til andre tjenester er ikke god nok.

Det store datamaterialet gjør det lettere å se hva som må jobbes med for å sikre tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge.