HelsaMi

Andre utgave av Forskningsposten

Velkommen til andre utgave av Forskningsposten. Her finner du nyheter om midtnorsk forskning på rusfeltet.

​Velkommen til andre utgave av Forskningsposten!

Målgruppen er ansatte ved TSB-klinikkene i Midt-Norge, brukerrepresentanter og andre interesserte. Målet er å spre informasjon om pasientnær forskning slik at ny kunnskap tas i bruk. Vi ønsker også å stimulere til nye forskningsideer og inspirere til økt forskningssamarbeid i regionen vår.

Trykk på denne lenken om du ønsker å motta Forskningsposten fremover

God lesning!

Med hilsen FoU-seksjonen, Klinikk for rus – og avhengighetsmedisin, St.Olavs Hospital

PS! Trykk her for å lese første utgave av ForskningspostenPASIENTER MED SAMTIDIG RUSMISBRUK OG PSYKISK LIDELSE:

Høy risiko for selvmordstanker

 mann sitter på gate med hodet mellom knærne

Forekomsten av selvmordstanker hos pasienter med samtidig rusbruk og psykisk lidelse er høy og kan knyttes til spesifikke kliniske og sosiodemografiske pasientkjennetegn. Det kommer frem i en artikkel  skrevet av KORUS Midt-forsker Helle Wessel Andersson med medforfatterne Solveig Osborg Ose, Solfrid Lilleeng og Torleif Ruud.

Brukermedvirkning – ikke så lett i praksis

Mennesker i gruppeterapi
 Graden av brukermedvirkning har stor betydning for vellykket rusbehandling for pasienter. Forsker Merethe Wenaas har identifisert ulike barrierer for god brukermedvirkning, og hvilke faktorer som kan styrke den.


Paradokset i sykepleierrollen

to sykepleiere diskuterer foran skjerm 

Sykepleiere innen rus og psykisk helse har ofte mer direkte kontakt med pasientene enn legene har. Det  er dermed viktig at de har friheten til å imøtekomme pasientenes behov på tvers av ulike helsedomener,  sier KORUS Midt-forsker Trond Nordfjærn.
 

Noen brikker er viktigere enn andre i puslespillet som utgjør et liv

 mann går i gate med parkerte biler og trær i høstfarger

Hvordan er tilværelsen, i årene etter at man skrives ut fra rusbehandling? Elleve personer har åpnet seg for to forskere fra Tyrili.

Dropout er ikke en impulsiv handlingfire mennesker sitter i ring, dame i gul genser legger trøstende arm på en skulder

Pasienter som bryter ut av rusbehandlingen gjør dette selv om de tror de kunne ha fått hjelp om de ble  værende. Det er et av funnene i en studie fra døgninstitusjon i Møre og Romsdal. 

Foretrukket rusmiddel kan ha betydning for utbyttet av behandling

to mennesker går i fjellet i solnedgang
Pasienter som først og fremst har brukt opioider, fikk bedret sin kognitive fungering i løpet av døgnbehandling. De som hadde brukt sentralstimulerende midler, opplevde ikke samme bedring.


Pasientmedvirkning reduserer ansattes mestringsfølelse

kvinne intervjues av annen kvinne i terapisituasjon
Høy grad av brukermedvirkning henger sammen med lavere mestringsfølelse hos ansatte i rusinstitusjoner.  Det er et av funnene i Dagny Adriaenssen Johannessens forskning. Veilederen hennes er Trond Nordfjærn i  KORUS Midt.

Ruspasienter fikk bedre psykisk helse, livskvalitet og kognitiv fungering

fire personer ser ut på fjorden med armene strekt opp mot himmelen
To forskere i Tyrili FoU har undersøkt i hvilken grad langtids døgnbehandling bidrar til å bedre pasientenes opplevde livskvalitet, redusere psykisk ubehag og styrke kognitivt funksjonsnivå.


Intervju med PhD-stipendiat Merethe Wenaas

portrett av Merethe Wenaas i rosa boblejakke
Ved å legge vekk klinikerrollen og ta på forskerbrillene har PhD-stipendiat Merethe Wenaas fått tilgang på  andre fortellinger fra pasienter i rusbehandling. Wenaas er først ut i en serie der Forskningsposten intervjuer forskere innen TSB.