Hva gjør vi?

Klinisk etikkomité

Komitéen skal bidra med kvalitetssikring i etiske spørsmål.

Klinisk etikkomité ved St. Olavs Hospital skal utgjøre en viktig del av sykehusets kvalitetsarbeid ved å:

 • Bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling
 • Bidra til bevissthet om og implementering av St. Olavs kjerneverdier
 • Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten
 • Bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene
 • Bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske spørsmål og dilemmaer
 • Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før og/eller etter at beslutninger tas
 • På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske spørsmål og dilemmaer kan løses
 • Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål

Sammensetning:

 • KEK skal ha leder, nestleder og sekretær
 • KEK skal være bredt tverrfaglig sammensatt og skal ha med kliniske beslutningstakere
 • KEK skal ha en brukerrepresentant som medlem
 • KEK bør ha deltaker fra kommunal helsetjeneste
 • KEK skal ha medlem med kompetanse i medisinsk etikk
 • KEK bør ha medlem med helserettslig kompetanse eller på eget initiativ etterspørre slik kompetanse

Organisering, oppnevning og økonomi:

 • KEK skal være frittstående og uavhengig
 • Medlemmene av KEK oppnevnes av direktøren for helseforetaket
 • Leder og medlemmer oppnevnes for 4 år av gangen med mulighet for forlengelse
 • KEK skal sikres nødvendige ressurser og ha et eget budsjett
 • Leder og sekretær må sikres rammer som gjør det mulig å ivareta arbeidet innenfor vanlig arbeidstid ved frikjøp / fristilling av annet arbeid
 • Medlemmene må sikres rammer for å delta i arbeidet og skal ha ressurser for å kunne tilegne seg nødvendig kompetanse i klinisk etikk.

Arbeidsform:

 • Alle kan henvende seg til KEK. Saker kan også fremmes av medlemmene.
 • Behandling av saker skal som hovedregel skje med basis i anonymiserte pasientopplysninger. Ved fravikelse fra hovedregelen om anonymisering, må det innhentes samtykke fra pasienten før saken fremlegges for KEK, jf. helsepersonelloven § 22. Medlemmene i KEK har taushetsplikt om personidentifiserende opplysninger (eller helseopplysninger) de får adgang eller kjennskap til som medlem av komiteen. Deltakere i KEK som ikke omfattes av helsepersonelloven (for eksempel jurist og brukerrepresentant) bør underskrive taushetserklæring
 • Komiteen kan på eget initiativ invitere seg selv på besøk i klinikkene
 • Komiteen er ikke et klageorgan og har ingen sanksjonsmyndighet.
 • Komiteen bestemmer selv møtehyppighet og arbeidsform innen mandatets rammer. Komiteen skal ha mulighet for å samles på kort varsel i hastesaker. Det legges opp til 10 faste møter i året.
 • Komiteen skal skrive referater. Referatet bør som hovedregel ferdigstilles første arbeidsdag etter møtet. Innsendere av saker får skriftlig svar.
 • Komiteen skal skrive årsrapport som sendes til direktør og styret for helseforetaket, og til Seksjon for medisinsk etikk, UiO.
 • Komiteens arbeid skal jevnlig evalueres iht gjeldende rutiner for evaluering i helseforetakene
Fant du det du lette etter?