HelsaMi

Hysnesprosjektet

Hysnesprosjektet, hadde i utgangspunktet  varighet fra 1.1.2010 til 31.12.2014. men fikk i 2014 midler til drift ut 2015. Prosjektet finansieres via ordningen ”Raskere tilbake”. Hysnesprosjektet er en bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet gitt til Helse Midt-Norge. St. Olavs Hospital gjennomfører prosjektet. Hysnes Helsefort er en del av Hysnesprosjektet.

Prosjektet er organisert til St. Olavs Hospital. Styringsgruppen ledes av fagdirektøren ved St. Olavs Hospital. I styringsgruppen er det representanter fra Helse Midt – Norge, Brukerutvalget St. Olavs Hospital, klinikkledelse ved sykehuset og Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU. Den operative ledelsen ivaretas av prosjektleder.

Se Organisasjonskart for mer detaljert oversikt.

Hovedmålet er, i henhold til bestillingen, å etablere et rehabiliteringstilbud innrettet mot ulike pasientgrupper med sikte på tilbakeføring til arbeid. For å nå dette målet har man funnet det hensiktsmessig å dele prosjektet i tre delprosjekter:

Delprosjekt 1: Hysnes Helsefort

Delprosjekt 2: Hysnes mottakspoliklinikk

Delprosjekt 3: Forskning (Roar Johnsen / ISM og Petter Borchgrevink / ISB)

 

Fram til februar 2015 har tilbudet  henvendt seg til:

A) Sykmeldte 18-60 år med smerte-/ og utmattelsestilstander, muskel-skjelett-plager og/ eller lettere psykiske lidelser. Pasientene må ha et selvdefinert mål om økt deltakelse i arbeidslivet innen 6 mnd. Dette er pasienter som er henvist av allmennleger og andre leger.

B) Sykmeldte 18-60 år med muskel- og skjelettlidelser, lettere psykiske lidelser eller allmenne og uspesifikke lidelser (L, P, A diagnoser i ICPC-2). Dette er pasienter bosatt i Nord- og Sør-Trøndelag som identifiseres i Nav sine register. De er invitert via brev.

 

Forskning og evaluering av prosjektet:

Forskningen tilknyttet prosjektet gjennomføres av Institutt for samfunnsmedisin (ISM) og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB), begge under Det medisinske fakultetet NTNU.

ISB har ansvar for forskningsprosjekt A som undersøker pasienter henvist fra leger i hele landet. ISM har ansvar for forskningsprosjekt B, som rekrutterer pasienter direkte fra Navs register.

For oppdatert informasjon fra forskerne angående status for prosjektene, se Forskning på Hysnes Helsefort

For mer utfyllende informasjon vedrørende rehabiliteringstilbudet og kontaktinformasjon, klikk her.­

Fant du det du lette etter?