HelsaMi

HMN innovasjonsmidler - kort frist og ny intern prosess

Det er nå mulig å søke midler til innovasjonsprosjekter hos Helse Midt-Norge. Fristen er 29. oktober, og nytt for året er at alle prosjektsøknader skal forankres hos klinikksjef og administrerende direktør.

Se utlysningsteksten: Helse Midt-Norge Innovasjonsmidler 2020

Deretter sendes den til innovasjon@stolav.no med frist 29. oktober 2020.

Følgende frister gjelder for videre prosess: 


  1. Det gis tilbakemelding på forprosjektsøknader i løpet av 5. november 2020 
  2. Fullstendig søknad sendes inn til HMN med frist 19. november kl 15.00
Målet er at prosjektene skal frembringe nye løsninger, tjenester eller metoder som har nytteverdi for helsetjenesten.

Øvre grense for tildeling er 750 000 kroner, med et krav om 25 prosent egeninnsats. Prosjektleder må være ansatt i minst 20 prosent stilling ved St. Olavs hospital, og oppstart er senest tre måneder etter tildeling av midler. Søknadene evalueres etter innovasjonsgrad, nytteverdi, gjennomførbarhet og samarbeid.

Det tildeles midler til både tjenesteinnovasjon og produktinnovasjon. Innen tjenesteinnovasjon, prioriteres følgende tema:


  • «Det utadvendte sykehuset» - Utadvendte sykehus skal yte mer helsehjelp hjemme hos pasienten, samarbeide mer med kommunale helse- og omsorgstjenester og jobbe tettere med andre sykehus 
  • «Pasientmedvirkning» - Aktivering av pasienten gjennom innsyn, tilgang, samvalg og selvhjelpsløsninger 
  • «Pasientlogistikk» - Tilgjengelighet til, og effektiv utnyttelse av, riktige ressurser gjennom pasientforløpet. 
  • «Brukervennlighet for helsepersonell» - Prosjekter med fokus på å gjøre arbeidsdagen enklere for helsepersonell. Prosjekter som bidrar til å gi helsepersonell mer tid til pasientene 
  • «Bedre bruk av helsedata» - Kvalitetsforbedring, forebygging, styring og beslutningsstøtte 
  • «Psykisk helse og rus»