HelsaMi

Regional praksisveilederundersøkelse

Det har de siste årene vært et sterkt fokus på kvalitet i praksisstudier. Det er gjort få kvantitative studier eller kartlegginger av veilederne i praksis, og forskningstyngden som finnes omhandler sykepleiere. Det ble høsten 2014 derfor gjennomført en regional spørreundersøkelse blant helsefaglige ansatte i alle sykehus i Helse Midt‐Norge som er, eller har vært, praksisveiledere for bachelorstudenter i helse‐ og sosialfag i løpet av de siste ti år. Ansatte på St. Olavs Hospital tilsvarte en stor andel av respondentene.

Fokus for forskningsprosjektet er veiledernes sitt syn på, og erfaring med, kvalitet i praksisstudiene knyttet til faktorene veiledningskompetanse og rammefaktorer. Studien fremmer videre hva veilederne mener bør inngå i kompetanseheving, og hvordan de ønsker denne skal tilrettelegges. Informasjonen er innhentet gjennom spørreskjema.

Studiens forskningsspørsmål var:

1. Hva mener praksisveilederne om kvaliteten på egen veilederkompetanse og rammefaktorene rundt veiledningssituasjonen?
2. Hva mener praksisveilederne bør inngå i kompetanseheving og hvordan ønsker de denne
tilrettelagt?

 

Målgruppen var ansatte i Helse Midt‐Norge som er, eller har vært, praksisveiledere for bachelorstudenter i helse‐ og sosialfag i løpet av de siste ti år. Studien har nådd ut til flere tusen praksisveiledere med ulik profesjonsbakgrunn. Prosjektgruppen kjenner ikke til tilsvarende undersøkelse. Tendensene som fremkommer fra studien, gir ny kunnskap om erfaringer og synspunkt fra veiledere i de ulike yrkesgruppene.

Funnene viser at selv om veilederne har lang erfaring både som profesjonsutøver og som veileder, samt at et stort flertall angir at de er trygge i veilederrollen, opplever de situasjoner i veiledningen som utfordrende. De tilkjennegir et behov for kompetanseheving.

Ut ifra hva veilederne mener kompetansehevingen bør inneholde, må en slik kompetanseheving være av en viss varighet og omfang. Det er spesielt tre rammefaktorer som trekkes fram som utfordrende; samarbeidet med utdanningsinstitusjonene, tid til forberedelse og gjennomføring av veiledningen, og arbeidsgivers anerkjennelse og tilrettelegging for veiledning som en prioritert arbeidsoppgave.

På bakgrunn av disse funn, blir følgende satsingsområder viktige for i sikre kvaliteten i praksisstudier: økt veiledningskompetanse, fremme og vedlikeholde veileders motivasjon og frigjøring av tid.


Prosjektgruppen var sammensatt av representanter fra de tre sykehusforetakene i regionen og fra alle høgskolene i regionen med helse- og sosialfaglige bachelorutdanninger som har veiledete eksterne praksisstudier:

 • Hanne Svejstrup Elde, Helse Møre og Romsdal, daværende rådgiver ved FOU‐seksjonen
 • Kari Westad Hauge, Høgskolen i Molde, førstelektor ved avdeling for helse- og sosialfag
 • Janne‐Rita Skår, Høgskolen i Ålesund, høgskolelektor ved avdeling for helsefag
 • Gerd Skjong, Høgskulen i Volda, høgskolelektor ved institutt for sosialfag
 • Anne Grete Maasø, Høgskolen i Nord‐Trøndelag, førsteamanuensis ved avdeling for
 • Helsefag
 • Elin Rødahl Thingnes, Høgskolen i Sør‐Trøndelag, høgskolelektor ved fakultet for helse og
 • sosialvitenskap
 • Astrid Stamnes, Helse Nord‐Trøndelag, rådgiver ved HR‐avdelingen.
 • Guro Karlsholm, St. Olavs Hospital, helsefaglig rådgiver ved forskningsavdelingen
 • Johan Barstad, daværende forskningsrådgiver FOU‐seksjonen, Helse Møre og Romsdal

 

Hele rapporten finnes tilgjengelig her

Fant du det du lette etter?