HelsaMi

Erfaringer med Forskningsposten

Et utvalg av våre brukere uttaler seg om erfaringene de har med bistand fra Forskningsposten.

Portrettbilder som er satt sammen i et bilde.

Foto: St. Olavs hospital

portrettbilde Kari Risnes

Marie Grøndahl Bech

Overlege pediatri, St. Olavs hospital
                

 
- Jeg hadde bistand fra Forskningsposten i en industristudie fra Astellas Pharma. Studien var en multisenter, randomisert og dobbelblindet placebokontrollert studie gjennomført på Barne- og ungdomsklinikken (BUK) med stor hjelp fra Forskningsposten.

Vi ble møtt med læringsvillige studiesykepleiere som satte seg inn i protokoller og bidro stort til at BUK kunne delta og i praksis gjennomføre studien. Dette var en utprøving av Solifenacin mikstur hos barn imot overaktiv blære. Forskningsposten ivaretok blant annet utlevering av studiemedisin og klinisk oppfølgning av barna etter gitte intervaller. Flere undersøkelser så som EKG, blodprøvetakning, vekt, lengde og blodtrykk ble også ivaretatt av studiesykepleierne i Forskningsposten.

Det er til stor hjelp å kunne outsource slike undersøkelser så man ikke trenger å bruke så mye tid selv. Forskningsposten tok også ansvar for samarbeidet med Sykehusapoteket om studiemedisinen. Jeg sitter tilbake med et inntrykk at kompetent personell som tar oppgaver og undersøkelser seriøst.

I studieperioden opplevde jeg Forskningsposten positivt med ivrige og flinke studiesykepleiere som resulterte i et uproblematisk forløp hvor de ivaretok en viktig arbeidsmengde fra studiens start til slutt. Det var en fin opplevelse og et fint samarbeid over tid med god kommunikasjon. 

portrettbilde Kari Risnes

Kari Risnes

Professor og overlege pediatri (St Olav/NTNU) og leder for nasjonal etisk komite for utprøving av legemidler og medisinsk utstyr
                

 
Jeg har svært god erfaring med å samarbeide med Forskningsposten, hovedsaklig i prosjektet ViRAS (VIRus and Asthma in Children). Barnestudier gjennomføres oftest på Barne- og ungdomsklinikken, og det var spennende å gjennomføre studie med barn som både skulle ta blodprøver med avansert og tidskritisk etterbehandling samt gjøre avanserte lungefunksjonsmålinger og mer, på en arena som i utgangsunktet ikke er satt opp for barn. 

 
Vår erfaring er at Forskningsposten har svært høy kompetanse på kliniske studier og fleksibilitet til å gjennomføre dem.  I vårt tilfelle sikret Forskningsposten tillitsvekkende og sterk faglig ivaretagelse av deltagere og samtykkeprosess, gjennomføring av diagnostiske prosedyrer, innsamling av data og biologisk materiale.

 
Alt dette er helt avgjørende for kvalitet og gjennomføring i kliniske studier. 

 
Jeg er glad og stolt over at vi på St Olav/NTNU har en så profesjonell aktør som Forskningsposten er som gjennomføringsarena for kliniske studier. Lykke til videre og så ser fram til mye godt samarbeid om gjennomføring av kliniske studier på barn fremover!


 
Portrettbilde Ingrid Snekvik

Ingrid Snekvik

Overlege, Hudavdelingen, St. Olavs hospital og Førsteamanuensis IKOM, NTNU
                

 
Ved Hudavdelingen deltar vi for tiden i en internasjonal, multisenter, fase 3 studie med utprøving av et nytt biologisk legemiddel ved den kroniske hudsykdommen hidrosadenitt. Uten Forskningsposten hadde vi ikke hatt mulighet til deltakelse i hverken denne eller andre lignende studier vi har deltatt i de siste årene.
Vi er en relativt liten avdeling med stor poliklinisk drift, og takket være Forskningsposten har vi mulighet til å delta uten å ta ned for mye av vår daglige drift. Ved Forskningsposten møter vi studiesykepleiere som har god kjennskap til protokoller, kan ta de nødvendige prøver og gi studiemedisin, samt kvalitetssikre dokumentasjonen.
Det at pasienten kan møte fysisk på Forskningsposten er også av stor verdi, og gjør at vi som leger kan komme dit og gjøre vår del av jobben med visshet om at pasienten blir riktig ivaretatt i etterkant, og vi kan komme oss raskt tilbake igjen til vår polikliniske virksomhet. Dersom disse studiene skulle foregått ute i klinikken ville det gitt oss store utfordringer i forhold til både mangel på rom og mangel på personale, og vi ville nok ikke kunnet gjennomføre dem uten å redusere den daglige driften. Hvis vi ved vår avdeling skal fortsette å drive med denne type forskning i tiden framover, er vi avhengige av Forskningspostens tilbud.

 

Portrettbilde Tone Frost Bathen

Tone Frost Bathen

Professor ved Inst. For sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU​
                

 
MR Cancer gruppen ved NTNU (https://www.ntnu.edu/isb/mr-cancer#/view/about), i tett samarbeid med flere klinikker ved St. Olavs hospital, har i flere år fokusert på forskning for bedre diagnostikk og karakterisering av prostatakreft. Prosjektene er finansiert av en rekke kilder, blant annet Norges Forskningsråd, Det europeiske forskningsrådet, Kreftforeningen og Samarbeidsorganet. Forskningsposten har vært en helt nødvendig samarbeidspartner for å sikre høy kvalitet på innsamling av biologisk materiale, både i våre kliniske studier og i studier for optimalisering av metode.

 
Forskningsposten har fleksible ansatte med høy faglig kompetanse. De er godt organisert, og er svært behjelpelige med tilrettelegging. Noen ganger har studiedesign krevd at studiedeltakere kommer innom på kort varsel i forbindelse med andre timeavtaler på sykehuset. Andre ganger har friske frivillige blitt linet opp i et stramt program over få dager, hvor prøveinnsamling og påfølgende kompleks prøveprosessering og lagring må gjøres etter strikte tidsskjema. Forskningsposten bidrar uansett med god struktur og orden i sysakene. For oss har det også vært svært nyttig at prøvene merkes og registreres direkte i Biobank1. Vi har opplevd god kommunikasjon og samhandling fra start til sluttføring i alle prosjekt. 

 
Forskningsposten er en nødvendig infrastruktur for et universitetssykehus som vil ta forskning på alvor. Her ivaretas studiedeltakerne på beste mulige måte, samtidig som høy kvalitet i en av et studies mest kritiske faser er sikret. 


 


Portrettbilde Jarle Karlsen

Jarle Karlsen

Overlege Kreftklinikken, St. Olavs hospital 
Fagansvarlig melanom
                

 
Jeg har samarbeidet med forskningsposten i BGBIL006 studien som er en fase II studie på pasienter med malignt melanom med spredning. Pasientene randomiseres til utprøvning av et nytt medikament samt standardbehandling eller kun standardbehandling. Studien medfører mye oppmøte for pasientene på forskningsposten med blodprøver, EKG, BT mm. Min erfaring er at dette samarbeidet har fungert meget bra. Sykepleierne har god struktur og system på oppfølgingen og kontakter meg raskt dersom de har spørsmål. De er også flinke på å gi tilbakemelding dersom det er forordninger som bestilling av CT eller annet som skal gjøres. Føring av CRF har mye vært foretatt av sykepleierne på forskningsposten og de har tatt kontakt dersom det har vært spørsmål om korrekt føring i CRF. Fra pasientene som har langtkommen kreft med mange utfordringer på både på det somatiske og psykiske plan har vi generelt fått meget god tilbakemelding. De får god informasjon og oppfølging og føler seg godt ivaretatt av sykepleierne forskningsposten.

 

 
Portrettbilde Mari Løset

Mari Løset

LIS, Hudavdelingen, St. Olavs hospital og Postdoktor ved K.G Jebsen-senteret for genetisk epidemiologi. ISM,NTNU
                

 
-Vi har i tett samarbeid med Forskningsposten gjennomført innsamling av materiale til studien «Mekanismer bak utvikling av psoriasis». Psoriasis er en kronisk hudsykdom som rammer 6-11% av befolkningen i Norge og utvikler seg på bakgrunn av et samspill mellom gener og miljøfaktorer. Målet med studien er økt sykdomsinnsikt og mer målrettet forebygging og behandling av psoriasis og samsykdommer. Så langt har vi identifisert ny genetisk variasjon for psoriasis og funnet mulige molekylære mekanismer bak utvikling av alvorlig psoriasis. 
 
Prosjektet vårt inkluderer innsamling av humant biologisk materiale. Vi er derfor avhengige av å gjøre dette på en måte som benytter etablerte prøvetakningsmetoder samt inkluderer korrekt håndtering av materialet. Videre er personvern og sikker datahåndtering sentralt i prosjektet. Forskningsposten kan tilby alt dette, og stiller med høyt kvalifisert personale. Personalet har vært til stor hjelp i alle faser av prosjektet og vi hadde ikke klart å gjennomføre studien uten bruk av Forskningsposten. Enkeltfaktorer som tilgang på elektronisk merking av prøver med barkoder, flytende nitrogen, assistanse av studiesykepleiere ved biopsitakning og samarbeid om lagring av prøver med Biobank1 kan trekkes frem som helt sentrale for en god gjennomføring av prosjektet.​


Portrettbilde av Ola Dale

Ola Dale

Professor emeritus og tidligere overlege ved anestesiavdelingen, St. Olavs hospital
                

 
-Vi har i samarbeid det norske farmasøytiske firmaet dne-pharma utviklet Ventizolve, en nasal naloksonspray for kameratredning ved heroinoverdoser. Preparatet hadde aldri blitt til uten Forskningspostens støtte! Vi har i Forskningsposten gjennomført fem fase 1 studier av naloksons farmakokinetikk, både intravenøst, intramuskulært og intranasalt. Vi har også der studert naloksons virkning under «lett overdose» ved å infundere opioidet remifentanil hos friske frivillige. Dette er en betydelig invasiv intervensjon med høye krav til sikkerhet for deltakerne.

 
-Den ene av studiene, sammen med Forskningsposten, ble inspisert av Statens Legemiddelverk. De strenge inspektørene var meget fornøyde med det de så. Den regulatoriske studien som var grunnlaget for godkjenningen av Ventizolve i 12 europeiske land, ble fulgt tett av Smerud Medical Research, en internasjonal kontraktsforskningsorganisasjon – heller ikke de hadde mye å sette fingeren på.

 
-Når du har Forskningsposten med på laget – og helst så tidlig som mulig i forskningsprosessen – kan du være trygg på at alle formelle sider ved studien din blir ivaretatt, at kompleks innsamling av biologiske prøver er i trygge hender, og ikke minst at forsøksdeltakerne opplever trygghet i møtet med vennlige, profesjonelle studiesykepleiere.

 

 
  Portrettbilde av Kjersti Ausen  ​

Kjersti Ausen

Overlege, spesialist i plastikkirurgi, St. Olavs hospital
                 
​-Som kliniker i en travel operasjonshverdag kan man sjelden selv utføre prosedyrer som krever tid og nøyaktighet, men tilbudet fra Forskningsposten gjør at viktige kliniske prosjekter likevel kan la seg gjennomføre. Jeg forsker på effekten av å smøre et blodstillende medikament (traneksamsyre) direkte på kirurgiske sårflater for å redusere blødning. Pasienter har blitt rekruttert både fra St Olavs og fra Aleris, og Forskningspostens studiesykepleiere har vært til uvurderlig hjelp i forbindelse med blodprøvetaking og prosessering av prøvene på operasjonsstuene både på St. Olav og på Aleris. Erfaringen gjør at jeg for fremtiden kommer til å kontakte Forskningsposten på et tidlig tidspunkt for hjelp til å gjennomføre prosjekter, og andre forskere må være klar over denne muligheten for assistanse.

 

 
 Portrettbilde Guro Aune

Guro Aune

Overlege, seksjons for gynekologisk kreft, St. Olavs hospital og førsteamanuensis, IKOM/NTNU


 
-Ved seksjon for gynekologisk kreft har vi dei siste åra hatt eit godt samarbeid og god hjelp frå forskningsposten i kliniske legemiddelstudiar. Forskningsposten har bidratt både i planlegging og gjennomføring av kliniske studiar ved avansert eggstokkreft
Livmorkreft og livmorhalskreft. Forskningsposten bidreg med høg forskningskompetanse og vi har vore heilt avhengige av forskningsstøtten
derifrå for å kunne gjennomføre legemiddelstudiar hos oss dei siste år.

 
Portrettbilde David Stevens

David Stevens

Overlege i revmatologi, St. Olavs hospital


 
-Forskningsposten har vært en viktig samarbeidspartner for å gjennomføre NORD-STAR på St. Olavs hospital, en studie som sammenligner tre biologiske legemidler med konvensjonell behandling av tidlig leddgikt. Organiseringen og strukturen av Forskningsposten har ivaretatt den komplekse logistikken som var nødvendig for prosjektet. Pasientene var godt ivaretatt av dyktig og hyggelig personell med erfaring i gjennomføring av mange ulike forskningsprosjekter. Jeg setter stor pris på den positive holdningen, fleksibilitet, og gode råd jeg fikk av ledelsen og sykepleiere på Forskningsposten både i starten av prosjektet og underveis.

 
Portrett

Bjørn Hilt

Overlege ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital og Professor emeritus ned Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU


- Et samarbeidsprosjekt for å se på virkninger av ulike typer veistøv.

- Innenfor Forskningsrådets program for forebyggende helsearbeid har en samarbeidsgruppe ledet av Folkehelseinstituttet fått midler til et stort prosjekt som skal undersøke om ulike sammensetninger av veidekker kan ha betydning for helseeffektene av svevestøv fra trafikkforurensing. I Trondheim deltar Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, Statens Vegvesen, Miljøetaten i kommunen, Norges Geologiske Undersøkelser og Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olav og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU. Forskningsposten på St. Olav ble også etter hvert en sentral samarbeidspartner.

- Arbeidsmedisinsk avdeling har hatt hovedansvaret for en del av prosjektet der vi i et laboratorium i kjelleren på «gamle fysikk» på Gløshaugen har utsatt frivillige forsøkspersoner for standardiserte mengder av forskjellige støvtyper og har tatt prøver for måling av fysiologiske og biokjemiske reaksjoner i forbindelse med eksponeringen. I den sammenheng har vi hatt uvurderlig hjelp fra fire av forskningssykepleierne fra Forskningsposten som sammen med oss har laget prøvetakingsstrategi og har tatt, merket, frosset, lagret og analysert flerfoldige prøver fra hver person. Noen prøver har også måttet sendes både hit og dit. Forskning er mye systematikk og tålmodighet, to områder hvor forskningssykepleierne har en enestående kompetanse.

 
- Det var også veldig nyttig at forskningssykepleierne var med fra første stund i planleggingen av hvordan forsøkene skulle gjennomføres. Slik ble de bidragsytere til og deltagere i prosjektet. Vi synes også at det er spennende at en av dem, som et videre samarbeidsprosjekt, har valgt å skrive sin masteroppgave på grunnlag av data fra forsøkene som vi sammen har gjennomført.  

 
Portrett

Dorthe Stensvold

Førsteamanuensis og forsker i CERG, NTNU


- Forskningsprosjektet Generasjon 100 er en av verdens største randomiserte studier som ser på effekten av fem års trening på sykelighet og dødelighet hos den generelle eldre befolkning. I alt 1567 deltakere ble inkludert i 2012, og vi har fram til nå gjennomført fire store helseundersøkelser på alle disse deltakerne.

 
- Forskningsposten har vært svært viktig for prosjektet, både med tanke på planlegging og gjennomføring.  Vi har innsamlet store mengder data, som blodtrykk, blodprøver, urinprøver og kroppssammensetning, hvor Forskningsposten har vært helt avgjørende for kvaliteten og faktisk innhenting av disse data. På Forskningsposten møter man dyktige, engasjerte, og løsningsorienterte ansatte, som har bred kompetanse på kliniske studier. Jeg anbefaler bruk av Forskningsposten på det sterkeste til andre forskere og klinikere. 
Portrett

Wenche Moe Thorstensen

Overlege ØNH St. Olavs hospital og 1.amanuensis INB, NTNU


- Vår forskningsgruppe har med hjelp fra Forskningsposten gjennomført forskningsprosjektet «Den nasale luftveien hos pasienter med KOLS» hvor 100 deltakere med KOLS og 100 friske kontrolldeltakere er inkludert. Forskningsposten har vært en formidabel bidragsyter og sikret god og effektiv gjennomføring i en omfattende studie med mange undersøkelser. Jeg ønsker også å fremheve struktur, engasjement og gode samarbeidsevner som viktige faktorer fra Forskningspostens side som gjør at jeg virkelig kan anbefale Forskningsposten til andre forskere.  Portrett

Eirik Skogvoll

Anestesiolog, professor
Anestesiavdelingen, St. Olav og IKM, NTNU 
- Ved resuscitering gjenoppliving kan situasjonen fort bli uoversiktlig og det er det ikke lett å dokumentere hva som foregår til enhver tid: hjerte-lunge-redning, pasientens tilstand endrer seg, medikamentell behandling (f.eks. adrenalin) gis.

- Våren 2017 kunne vi derfor benytte en fagkyndig observatør, en studiesykepleier fra Forskningsposten, til å registrere hendelsene nøyaktig via et nettbrett. Dette ble en helt ny utfordring: observatøren måtte forlate Forskningsposten øyeblikkelig når alarmen gikk, finne fram over hele sykehuset, følge med på hva som skjedde, og også være forberedt på bistå med livreddende førstehjelp. Oppgaven løste Forskningsposten meget bra, og registreringene ble gode og objektive.

- Anestesiklinikkens forskningsgruppe for sirkulasjon og resuscitering og Resusciteringsutvalget ved St. Olav vil benytte erfaringene fra dette pilot-prosjektet som grunnlagsmateriale for videre forskning innen feltet resuscitering, og til å forbedre dokumentasjonen ved alvorlige hendelser på sykehuset.

Portrett

Sven M. Carlsen

Endokrinolog, professor dr.med.
Leder av Enhet for anvendt klinisk forskning
Leder av forskningsgruppen Artificial Pancreas Trondheim (APT)

- Som ledd i arbeidet i vår forskningsgruppe (APT) så har vi prøvd ut en ny type kontinuerlig ikke-invasiv glukosemåler. Dette ble gjort ved Forskningsposten hvor pasienter med diabetes type 1 gjennomgikk en hyperinsulinemisk clampingprosdyre hvor glukosenivået ble regulert fra lave til høye verdier med samtidig venøs glukosebestemmelse hvert 5. minutt. Vi var i utgangspunktet tvilende til om det var mulig å utføre dette på en tilfredsstillende måte men dette løste personalet på Forskningsposten på en fremragende måte slik at datakvaliteten i studien ble meget god.

- Den udelt positive erfaringen med bruk av Forskningsposten gjør at vi allerede nå planlegger ytterligere studier på kontinuerlig glukosemåling hvor vi håper av Forskningsposten kan bistå oss i den praktiske gjennomføringen av studien.

Portrett

Anders Angelsen

Kirurg, professor dr.med.
Kirurgisk klinikk, St. Olav og IKM/NTNU


- Kirurgisk klinikk har de siste årene vært gjennom en betydelig effektivisering og omorganisering, både ved operasjonsavdeling, poliklinikk og sengeposter. Reduksjon i pre- og postoperativ liggetid, endrede kontrollrutiner ved Kirurgisk poliklinikk og raskere overføring av pasientoppfølging til fastlege og lokalsykehus har hatt implikasjoner for både rekruttering av "forskningspasienter" og gjennomføring av kliniske studier.

- For Avdeling for urologisk kirurgi har Forskningsposten vært helt avgjørende for gjennomføring av kliniske studier. Forskningposten har bidratt med innsamling av kliniske data og innsamling, fordeling og lagring av biologisk materiale som biopsier, blod og urin. Med sin faglige kompetanse, utstyr, nettverk, fleksibilitet, engasjement, samarbeid, og evne og vilje til å finne praktiske løsninger for både forskere og pasienter, har Forskningposten bidratt på en avgjørende måte til å sikre god kvalitet og en effektiv gjennomføring av kompliserte kliniske studier.

Portrett

Trine Moholdt

Fysioterapeut, postdoc. DMF/NTNU


- Forskningsposten er til god hjelp for meg i gjennomføringen av en stor klinisk studie med mange målinger. Det er en stor fordel at deltakerne kan sitte i rolige omgivelser og med helsepersonell til stede under undersøkelsene, uten at forskeren selv må være til stede hele tida. I tillegg er det en fordel at testinga som gjøres kan utføres av flere personer, slik at man ikke blir så sårbar om sykdom skulle inntreffe. Samarbeidet med Forskningsposten har så langt vært utmerket! 

Portrett

Marian Førde

Biolog, PhD, NT/NTNU


- Forskningsposten var veldig i gjennomføringen av prosjektet mitt. Først og fremst er personalet utrolig dyktig, både profesjonelt og sosialt. Jeg har kunnet stole på at studiedeltakerne har fått den behandlingen jeg ville gi, men de har også ivaretatt deltakerne slik at de har hatt det bra. I tillegg har de ansatte ved Forskningsposten vært veldig fleksible og positive hele veien og kommet med gode tips og råd. Prøvene som ble tatt ble prosessert raskt i Forskningsposten og lokalene har vært ypperlige for vårt bruk.

- Forskningsposten er noe jeg absolutt anbefaler til andre som skal utføre kliniske studier!

Portrett

Catia Martins

Klinisk ernæringsfysiolog, PhD
DMF/NTNU og Overvektssenteret/St. Olavs hospital


- Being able to use the new Forskningsposten was a big logistic help for my project. Now I can in the same room take blood samples, centrifuge them, place them either in the fridge or freezer, use basic lab equipment such as scales and hood for preparation of reagents and also have a social area for participants/patients to sit.

- Forskningsposten is also well equipped with computers, resting chairs and beds and a toilet/shower. As a user of Forskningsposten I have also benefited from the help of a research nurse taking and handling blood samples. This has enabled me to take more participants at a time. I hope I can continue using the unit in the future.

Portrett

Karita Bekkemellem

Adm.dir. Legemiddelindustrien


- Legemiddelindustrien (LMI) gratulerer St. Olav med ny forskningspost. Vi synes dette er gledelig og ser frem til et enda bedre samarbeid om kliniske studier.

- Kliniske effektstudier har en sentral rolle innen helseforskningen. Det er et nødvendig ledd i nye behandlingsmetoders utviklingsfase og danner dokumentasjonsgrunnlaget for nye legemidler. I tillegg til at deltakende pasienter får tilgang til nye og innovative medisiner og metoder, vil en økt forskningsaktivitet kunne bidra til å underbygge kvalitet og utvikling på helsetjenesten generelt ved sykehuset.

- Etableringen av Forskningsposten gjør at St. Olav får en enda bedre infrastruktur rundt klinisk forskning og utprøvende behandling, noe som kan bidra til at St. Olav blir et konkurransedyktig helseforetak for legemiddelindustriens kliniske studier. Det er tøff internasjonal konkurranse om å få gjennomføre med de mest innovative legemidlene. Etableringen av en forskningspost som har fokus på å tilrettelegge for legemiddelstudier, er et viktig tiltak som kan bidra til økt privat investering innen forskning og utvikling i Norge.

- Antall kliniske intervensjonsstudier har dessverre vært sterkt fallende de siste årene. Vi trenger sterke og gode forskningsmiljøer for å snu denne trenden. Forskningsposten er utvilsomt viktig for å samle og synliggjøre den høye kompetansen som finnes ved St. Olav.

- På vegne av LMI ønsker jeg dere lykke til!Fant du det du lette etter?