Erfaringer med Forskningsposten

Et utvalg av våre brukere uttaler seg om erfaringene de har med bistand fra Forskningsposten.

Portrettbilder som er satt sammen i et bilde.

Foto: St. Olavs hospitalDavid Stevens

Overlege i revmatologi, St. Olavs hospital


-Forskningsposten har vært en viktig samarbeidspartner for å gjennomføre NORD-STAR på St. Olavs hospital, en studie som sammenligner tre biologiske legemidler med konvensjonell behandling av tidlig leddgikt. Organiseringen og strukturen av Forskningsposten har ivaretatt den komplekse logistikken som var nødvendig for prosjektet. Pasientene var godt ivaretatt av dyktig og hyggelig personell med erfaring i gjennomføring av mange ulike forskningsprosjekter. Jeg setter stor pris på den positive holdningen, fleksibilitet, og gode råd jeg fikk av ledelsen og sykepleiere på Forskningsposten både i starten av prosjektet og underveis.»


Portrett

Bjørn Hilt

Overlege ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital og Professor emeritus ned Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU


- Et samarbeidsprosjekt for å se på virkninger av ulike typer veistøv.

- Innenfor Forskningsrådets program for forebyggende helsearbeid har en samarbeidsgruppe ledet av Folkehelseinstituttet fått midler til et stort prosjekt som skal undersøke om ulike sammensetninger av veidekker kan ha betydning for helseeffektene av svevestøv fra trafikkforurensing. I Trondheim deltar Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, Statens Vegvesen, Miljøetaten i kommunen, Norges Geologiske Undersøkelser og Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olav og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU. Forskningsposten på St. Olav ble også etter hvert en sentral samarbeidspartner.

- Arbeidsmedisinsk avdeling har hatt hovedansvaret for en del av prosjektet der vi i et laboratorium i kjelleren på «gamle fysikk» på Gløshaugen har utsatt frivillige forsøkspersoner for standardiserte mengder av forskjellige støvtyper og har tatt prøver for måling av fysiologiske og biokjemiske reaksjoner i forbindelse med eksponeringen. I den sammenheng har vi hatt uvurderlig hjelp fra fire av forskningssykepleierne fra Forskningsposten som sammen med oss har laget prøvetakingsstrategi og har tatt, merket, frosset, lagret og analysert flerfoldige prøver fra hver person. Noen prøver har også måttet sendes både hit og dit. Forskning er mye systematikk og tålmodighet, to områder hvor forskningssykepleierne har en enestående kompetanse.

- Det var også veldig nyttig at forskningssykepleierne var med fra første stund i planleggingen av hvordan forsøkene skulle gjennomføres. Slik ble de bidragsytere til og deltagere i prosjektet. Vi synes også at det er spennende at en av dem, som et videre samarbeidsprosjekt, har valgt å skrive sin masteroppgave på grunnlag av data fra forsøkene som vi sammen har gjennomført.  

Portrett

Dorthe Stensvold

Førsteamanuensis og forsker i CERG, NTNU


- Forskningsprosjektet Generasjon 100 er en av verdens største randomiserte studier som ser på effekten av fem års trening på sykelighet og dødelighet hos den generelle eldre befolkning. I alt 1567 deltakere ble inkludert i 2012, og vi har fram til nå gjennomført fire store helseundersøkelser på alle disse deltakerne.

- Forskningsposten har vært svært viktig for prosjektet, både med tanke på planlegging og gjennomføring.  Vi har innsamlet store mengder data, som blodtrykk, blodprøver, urinprøver og kroppssammensetning, hvor Forskningsposten har vært helt avgjørende for kvaliteten og faktisk innhenting av disse data. På Forskningsposten møter man dyktige, engasjerte, og løsningsorienterte ansatte, som har bred kompetanse på kliniske studier. Jeg anbefaler bruk av Forskningsposten på det sterkeste til andre forskere og klinikere. 
Portrett

Wenche Moe Thorstensen

Overlege ØNH St. Olavs hospital og 1.amanuensis INB, NTNU


- Vår forskningsgruppe har med hjelp fra Forskningsposten gjennomført forskningsprosjektet «Den nasale luftveien hos pasienter med KOLS» hvor 100 deltakere med KOLS og 100 friske kontrolldeltakere er inkludert. Forskningsposten har vært en formidabel bidragsyter og sikret god og effektiv gjennomføring i en omfattende studie med mange undersøkelser. Jeg ønsker også å fremheve struktur, engasjement og gode samarbeidsevner som viktige faktorer fra Forskningspostens side som gjør at jeg virkelig kan anbefale Forskningsposten til andre forskere.  Portrett

Eirik Skogvoll

Anestesiolog, professor
Anestesiavdelingen, St. Olav og IKM, NTNU
- Ved resuscitering gjenoppliving kan situasjonen fort bli uoversiktlig og det er det ikke lett å dokumentere hva som foregår til enhver tid: hjerte-lunge-redning, pasientens tilstand endrer seg, medikamentell behandling (f.eks. adrenalin) gis.

- Våren 2017 kunne vi derfor benytte en fagkyndig observatør, en studiesykepleier fra Forskningsposten, til å registrere hendelsene nøyaktig via et nettbrett. Dette ble en helt ny utfordring: observatøren måtte forlate Forskningsposten øyeblikkelig når alarmen gikk, finne fram over hele sykehuset, følge med på hva som skjedde, og også være forberedt på bistå med livreddende førstehjelp. Oppgaven løste Forskningsposten meget bra, og registreringene ble gode og objektive.

- Anestesiklinikkens forskningsgruppe for sirkulasjon og resuscitering og Resusciteringsutvalget ved St. Olav vil benytte erfaringene fra dette pilot-prosjektet som grunnlagsmateriale for videre forskning innen feltet resuscitering, og til å forbedre dokumentasjonen ved alvorlige hendelser på sykehuset.

Portrett

Sven M. Carlsen

Endokrinolog, professor dr.med.
Leder av Enhet for anvendt klinisk forskning
Leder av forskningsgruppen Artificial Pancreas Trondheim (APT)

- Som ledd i arbeidet i vår forskningsgruppe (APT) så har vi prøvd ut en ny type kontinuerlig ikke-invasiv glukosemåler. Dette ble gjort ved Forskningsposten hvor pasienter med diabetes type 1 gjennomgikk en hyperinsulinemisk clampingprosdyre hvor glukosenivået ble regulert fra lave til høye verdier med samtidig venøs glukosebestemmelse hvert 5. minutt. Vi var i utgangspunktet tvilende til om det var mulig å utføre dette på en tilfredsstillende måte men dette løste personalet på Forskningsposten på en fremragende måte slik at datakvaliteten i studien ble meget god.

- Den udelt positive erfaringen med bruk av Forskningsposten gjør at vi allerede nå planlegger ytterligere studier på kontinuerlig glukosemåling hvor vi håper av Forskningsposten kan bistå oss i den praktiske gjennomføringen av studien.

Portrett

Anders Angelsen

Kirurg, professor dr.med.
Kirurgisk klinikk, St. Olav og IKM/NTNU


- Kirurgisk klinikk har de siste årene vært gjennom en betydelig effektivisering og omorganisering, både ved operasjonsavdeling, poliklinikk og sengeposter. Reduksjon i pre- og postoperativ liggetid, endrede kontrollrutiner ved Kirurgisk poliklinikk og raskere overføring av pasientoppfølging til fastlege og lokalsykehus har hatt implikasjoner for både rekruttering av "forskningspasienter" og gjennomføring av kliniske studier.

- For Avdeling for urologisk kirurgi har Forskningsposten vært helt avgjørende for gjennomføring av kliniske studier. Forskningposten har bidratt med innsamling av kliniske data og innsamling, fordeling og lagring av biologisk materiale som biopsier, blod og urin. Med sin faglige kompetanse, utstyr, nettverk, fleksibilitet, engasjement, samarbeid, og evne og vilje til å finne praktiske løsninger for både forskere og pasienter, har Forskningposten bidratt på en avgjørende måte til å sikre god kvalitet og en effektiv gjennomføring av kompliserte kliniske studier.

Portrett

Trine Moholdt

Fysioterapeut, postdoc. DMF/NTNU


- Forskningsposten er til god hjelp for meg i gjennomføringen av en stor klinisk studie med mange målinger. Det er en stor fordel at deltakerne kan sitte i rolige omgivelser og med helsepersonell til stede under undersøkelsene, uten at forskeren selv må være til stede hele tida. I tillegg er det en fordel at testinga som gjøres kan utføres av flere personer, slik at man ikke blir så sårbar om sykdom skulle inntreffe. Samarbeidet med Forskningsposten har så langt vært utmerket! 

Portrett

Marian Førde

Biolog, PhD, NT/NTNU


- Forskningsposten var veldig i gjennomføringen av prosjektet mitt. Først og fremst er personalet utrolig dyktig, både profesjonelt og sosialt. Jeg har kunnet stole på at studiedeltakerne har fått den behandlingen jeg ville gi, men de har også ivaretatt deltakerne slik at de har hatt det bra. I tillegg har de ansatte ved Forskningsposten vært veldig fleksible og positive hele veien og kommet med gode tips og råd. Prøvene som ble tatt ble prosessert raskt i Forskningsposten og lokalene har vært ypperlige for vårt bruk.

- Forskningsposten er noe jeg absolutt anbefaler til andre som skal utføre kliniske studier!

Portrett

Catia Martins

Klinisk ernæringsfysiolog, PhD
DMF/NTNU og Overvektssenteret/St. Olavs hospital


- Being able to use the new Forskningsposten was a big logistic help for my project. Now I can in the same room take blood samples, centrifuge them, place them either in the fridge or freezer, use basic lab equipment such as scales and hood for preparation of reagents and also have a social area for participants/patients to sit.

- Forskningsposten is also well equipped with computers, resting chairs and beds and a toilet/shower. As a user of Forskningsposten I have also benefited from the help of a research nurse taking and handling blood samples. This has enabled me to take more participants at a time. I hope I can continue using the unit in the future.

Portrett

Karita Bekkemellem

Adm.dir. Legemiddelindustrien


- Legemiddelindustrien (LMI) gratulerer St. Olav med ny forskningspost. Vi synes dette er gledelig og ser frem til et enda bedre samarbeid om kliniske studier.

- Kliniske effektstudier har en sentral rolle innen helseforskningen. Det er et nødvendig ledd i nye behandlingsmetoders utviklingsfase og danner dokumentasjonsgrunnlaget for nye legemidler. I tillegg til at deltakende pasienter får tilgang til nye og innovative medisiner og metoder, vil en økt forskningsaktivitet kunne bidra til å underbygge kvalitet og utvikling på helsetjenesten generelt ved sykehuset.

- Etableringen av Forskningsposten gjør at St. Olav får en enda bedre infrastruktur rundt klinisk forskning og utprøvende behandling, noe som kan bidra til at St. Olav blir et konkurransedyktig helseforetak for legemiddelindustriens kliniske studier. Det er tøff internasjonal konkurranse om å få gjennomføre med de mest innovative legemidlene. Etableringen av en forskningspost som har fokus på å tilrettelegge for legemiddelstudier, er et viktig tiltak som kan bidra til økt privat investering innen forskning og utvikling i Norge.

- Antall kliniske intervensjonsstudier har dessverre vært sterkt fallende de siste årene. Vi trenger sterke og gode forskningsmiljøer for å snu denne trenden. Forskningsposten er utvilsomt viktig for å samle og synliggjøre den høye kompetansen som finnes ved St. Olav.

- På vegne av LMI ønsker jeg dere lykke til!

Fant du det du lette etter?