Videreutdanning i sykepleie

St. Olavs Hospital er et universitetssykehus med behov for spesialister innen alle yrkesgrupper og fagfelt. Sykepleiere og andre 3-årige helse og -sosialfaglige bachelorutdanninger kan spesialisere seg blant annet gjennom videreutdanning. Det tilbys et bredt spekter av videreutdanninger på høgskoler og universitet i Norge som gir spesialkompetanse.

Utdanningsstillinger for sykepleiere

For å dekke behovet for formell videreutdanning innen områder som er kritisk for St. Olav, tilbys lønn under videreutdanning i sykepleie.  Sykepleiere som ønsker å ta videreutdanning i anestesi-, akutt-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie kan søke St. Olav om lønn under utdanning. De som innvilges lønn under utdanning har 2 års bindingstid ved helseforetaket.  Kunngjøring og tilsetting i stilling under utdanning gjøres i forbindelse med opptak til studiene ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), NTNU.

De ulike enhetenes kompetanseplaner og helseforetakets overordnede strategi for kompetanse danner bakgrunnen for de årlige kartlegginger med framskriving av behov for videreutdanninger. Sykehusets ledelse avgjør hvilke videreutdanninger som til en hver tid prioriteres for utdanningsstillinger, blant annet på bakgrunn av de årlige kartleggingene. Utdanninger som blir prioritert med utdanningsstillinger varierer fra periode til periode.

Hvordan søke utdanningsstilling

Sykepleiere som ønsker å spesialisere seg gjennom videreutdanning må først søke ISM om studieplass.  Informasjon om studiene, søknadsfrister og søknadsskjema kunngjøres på NTNU sine sider. Kun søkere som har er tildelt studieplass kan søke om utdanningsstilling. 

Søknad om utdanningsstilling kunngjøres i forbindelse med at ISM tar opp nye studentkull. 

Sykepleiere som ikke er ansatt ved St. Olavs Hospital kan søke på lik linje som sykehusets egne ansatte.

Vurdering av søkere

I tillegg til generelle kriterier som må være innfridd, vil søkernes egnethet, motivasjon, referanser og relevant arbeidserfaring vurderes.

Betingelser

Tilsetting og betingelser under og etter videreutdanningen går fram av de regionale retningslinjene i Helse Midt-Norge (vedlegg).  De som tilbys utdanningsstilling inngår en skriftlig avtale.  Bindingstiden til St. Olav etter endt utdanning er 2 år.

Kontakt

Ragnhild Brå Vardehaug
Helsefaglig rådgiver, sykepleier, stedfortreder helsefaglig sjef.
E-post: ragnhild.bra.vardehaug@stolav.no
Telefon: 416 69 751