Videreutdanning i sykepleie

St. Olavs hospital er et universitetssykehus med behov for spesialister innen alle yrkesgrupper og fagfelt. Sykepleiere og andre 3-årige helse og -sosialfaglige bachelorutdanninger kan spesialisere seg blant annet gjennom videreutdanning. Det tilbys et bredt spekter av videreutdanninger på høgskoler og universitet i Norge som gir spesialkompetanse.

Utdanningsstillinger for sykepleiere

For å dekke behovet for formell videreutdanning innen områder som er kritisk for St. Olavs hospital, tilbys 80% lønn under videreutdanning i sykepleie.  Sykepleiere som tas opp som student ved videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie kan søke St. Olav om lønn under utdanning. De som innvilges lønn har 2 års bindingstid etter utdanning ved helseforetaket.  Kunngjøring og tilsetting i stilling under utdanning (utdanningsstilling) gjøres i forbindelse med opptak til studiene ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

De ulike enhetenes kompetanseplaner og helseforetakets overordnede strategi for kompetanse danner bakgrunnen for kartlegginger og framskriving av behov for videreutdanninger. Sykehusets ledelse avgjør hvilke videreutdanninger som til en hver tid prioriteres for utdanningsstillinger, blant annet på bakgrunn av kartleggingene. Utdanninger som blir prioritert med utdanningsstillinger varierer fra opptak til opptak.

Bli kjent med spesialitetene før utdanning:

St. Olavs hospital vil i samarbeid med NTNU arrangere informasjonsdag 6. mars 2018, kl. 13-16 på St. Olavs Hospital, i Kunnskapssenteret 1. etg. Her kan du bli bedre kjent med de ulike videreutdanningsstudiene og hva arbeidet som spesialsykepleier går ut på.

Er barnesykepleie noe du kan tenke deg?  Barne- og ungdomsklinikken arrangerer i tillegg åpen dag onsdag 21. mars mellom kl. 13 og 14.30.

På Orkdal sjukehus gis det informasjon 5. mars fra kl.16.

Velkommen!

Hvordan søke utdanningsstilling

Sykepleiere som ønsker å spesialisere seg gjennom videreutdanning må først søke NTNU om studieplass.  Informasjon om studiene, søknadsfrister og søknadsskjema kunngjøres på NTNU sine sider. Kun søkere som har er tildelt studieplass kan søke om utdanningsstilling. 

Søknad om utdanningsstilling kunngjøres i forbindelse med at NTNU tar opp nye studentkull. 
Sykepleiere som ikke er ansatt ved St. Olavs hospital kan søke på lik linje som sykehusets egne ansatte.

Vurdering av søkere

I tillegg til generelle kriterier som må være innfridd, vil søkernes egnethet, motivasjon, referanser og relevant arbeidserfaring vurderes.

Betingelser

Tilsetting og betingelser under og etter videreutdanningen går fram av de regionale retningslinjene i Helse Midt-Norge De som tilbys utdanningsstilling inngår en skriftlig avtale. Bindingstiden til St. Olavs hospital etter endt utdanning er 2 år.

Kontakt

Ragnhild Brå Vardehaug

Helsefaglig rådgiver, sykepleier, stedfortreder helsefaglig sjef.
E-post: ragnhild.bra.vardehaug@stolav.no
Telefon: 416 69 751

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.