HelsaMi

Historikk RAAO Midt-Norge

Som ledd i oppfølging av Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer (2008-2012) ble de regionale helseforetakene i Oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet (2011) pålagt å etablere kompetansesentre for astma, allergi og overfølsomhetssykdommer. 

​I 2013 ble St. Olavs Hospital bedt om å etablere et Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) på oppdrag fra Helse Midt-Norge RHF.  Det ble utarbeidet en prosjektplan for etablering av RAAO-senteret. Helse Midt-Norge innvilget prosjektmidler til oppstart av RAAO for årene 2015 - 2017.

Oppbyggingen av senteret startet høsten 2015 og i januar 2016 hadde senteret 3 ansatte; en lege, en sykepleier og en sekretær. I tillegg var spesialister fra ulike fagfelt med spesialkompetanse knyttet til astma, allergi og overfølsomhet involvert i teamet. RAAO hadde ikke egne lokaler, men med god hjelp fra samarbeidende poliklinikker kunne vi i mai 2016 ta imot pasienter i lånte lokaler. RAAO Midt-Norge fikk ved årsskiftet 2019-2020 egne lokaler i 1902-bygget, samlokalisert med Arbeidsmedisinsk avdeling. Egne lokaler har hatt stor betydning for vår polikliniske drift og for videre utvikling av RAAO. Per. februar 2022 har RAAO Midt-Norge 14 deltidsansatte.

Fant du det du lette etter?