HelsaMi
Fagnettverk for kreftsykepleiere i Trondheim kommune og ved St. Olavs hospital

Nettverk for kreft og palliasjon i Trondheim

Årshjul for fagnettverk i kreft og palliasjon i Trondheim

​Funksjonsbeskrivelse

Ressurssykepleier deltar i «Fagnettverk for kreft og palliasjon» og har et definert ansvarsområde og funksjon innen kreftomsorg og palliasjon på sin avdeling/enhet.

Ressurssykepleier forventes å

 • Gjennomføre eget undervisningsprogram som beskrevet i kompetanseplanen
 • Gjøre sin rolle og ressursnettverket kjent på sin avdeling /enhet
 • Ha ansvar for undervisning, veiledning og rådgiving av kollegaer
 • Utarbeide handlingsplan for utøvelse av rollen sammen med leder, dette kan være å
  • arbeide for gode rutiner for undervisning av pasienter og pårørende
  • arbeide for at aktuell informasjon om ulike tilbud og tjenester gjøres kjent
  • bidra til å utvikle gode pasientforløp for den palliative pasient
  • bidra til gode rutiner for tverrfaglig samarbeid
  • bidra til å utvikle og implementere felles retningslinjer for samhandling, kartlegging og koordinering

Kompetanseplan for ressurssykepleiere

Mål

Å bidra til at ressurssykepleier opparbeider kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør han/henne i stand til å fremme kvalitet på kreftomsorg og palliasjon gjennom planmessig kompetanseheving, klinisk virksomhet på arbeidsplassen, samhandling og systemarbeid.​

Kompetansenivå

Ressurssykepleierne skal ha kompetanse tilsvarende nivå B beskrevet i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon. 

Ressurssykepleier skal i løpet av tre år ha gjennomgått følgende undervisningsprogram.

​Introduksjonskurs

Målet med introduksjonskurset er:

at ressurssykepleier og hans/hennes leder

 • får en felles forståelse av ressurssykepleiers oppgaver og rolle, og hva arbeidsgiver skal legge til rette for
 • bli kjent med oppbyggingen av nettverket i regionen
 • bli kjent med tilbud innen kreft og palliasjon i foretaksområdet og hva som kjennetegner fagfeltet
 • utarbeide handlingsplan i samarbeid med leder 

at ressurssykepleier

 • blir kjent med egen nettverksgruppe
 • starter sin egen prosess i forhold til funksjonen som ressurssykepleier, avklare egne forventninger
 • bli kjent med kartleggingsverktøy som brukes for å kartlegge symptomer ved alvorlig sykdom
 • bli kjent med Kompetansesenteret sine nettsider og bruker denne aktivt 

Varighet

4 timer (arrangeres årlig ved flere enn 10 nye ressurssykepleiere).

Deltakere

Ressurssykepleier med nærmeste leder.

Undervisningsformer

Forelesninger og metoder som fremmer aktiv deltakelse fra ressurspersonene.
 

Kursene Palliasjon I og II

Nye ressurssykepleiere som ikke har videreutdanning i kreft, palliasjon eller tilsvarende, anbefales å delta på kurs innen grunnleggende palliasjon det første året de er ressurssykepleier.

Interne samlinger

Det kan gjennomføres interne samlinger ved behov. For eksempel kan dette være workshop i forhold til opplæring i medisinteknisk utstyr, praktiske prosedyrer eller veiledning.

Nettverkssamlinger
Mål

at ressurssykepleier

 • har fått undervisning i aktuelle tema innen kreft og palliasjon
 • har fått diskutert aktuelle problemstillinger fra egen praksis
 • har fått oppmerksomhet og bevissthet omkring egen atferd og egne reaksjoner i møte med alvorlig syke pasienter
 • har fått utvekslet erfaring med bruk av kartleggingsverktøy, pasientens perm og andre aktuelle hjelpemidler
 • er kjent med og utveksler erfaring med systemer og rutiner for oppfølging og pleie av kreft- og palliative pasienter
 • har innsikt i betydningen av samarbeid på tvers av sektorene
 • har fokus på tverrfaglig samarbeid
 • kan tilrettelegge for undervisning og opplæring i kreft- og palliasjon i egen kommune/institusjon
 • er informert om siste nytt i nettverket
 • har fått presentert siste års arbeid og resultat i nettverket
 • er oppdatert på nyutvikling innen kreft og palliasjon, blant annet lovverk, endringer utviklingstrekk, nasjonale og internasjonale trender)
 • har fått informasjon om pågående prosjekter innen palliasjon i helseforetaket
 • har ansvar for at det blir undervist i aktuelle tema innen palliasjon

Tema

Fag, systemarbeid, samhandling, aktuelle nyheter, prosjekter, nettverket, fagtema.

Varighet
2 samlinger pr år.

Deltakere

Ressurssykepleiere.

Leder vil bli invitert til enkelte samlinger.

Undervisningsformer
Casediskusjoner, kollegadiskusjoner, korte innlegg (refleksjon som læringsmetode), forelesninger.

Anbefalt litteratur
Aktuell litteratur ut fra tema som blir undervist om på samlingen. Litteraturforslag skrives på innkalling til møtet.

Referat
Presentasjoner og oppsummering etter samlingene legges på felles nett.

Fagdag

Én samling pr år.

Deltakere
Ressurssykepleiere. Det anbefales at vertskommunen inviterer egen leder. Aktuelt helsepersonell i fylket.

Undervisningsformer
Varierte undervisningsmetoder (forelesninger, gruppearbeid, film, summegrupper osv) med vektlegging av tverrfaglig kompetanse ved valg av forelesere.

Litteratur

Knyttes til faglig tema på fellessamlingen og skrives på programmet.

Aktuelle tema til fellessamlinger og lokale samlinger

Grunnleggende palliasjon:

 • smerter; kartlegging/diagnostikk/behandling, medisinsk teknisk utstyr
 • kvalme og oppkast
 • forstoppelse
 • pustebesvær, dyspné
 • ernæring og kartlegging av ernæringsstatus
 • tretthet
 • munntørrhet/symptomer fra munn
 • angst/delir/uro/depresjon
 • væskebehandling
 • den døende pasienten
 • familien
 • barn som pårørende
 • sorg, etterlattearbeid
 • eksistensiell og åndelig omsorg – psykologisk og åndelig lidelse
 • økonomiske støtteordninger
 • ivaretakelse av fysisk funksjon
 • kommunikasjon
 • ressurssykepleier som kunnskapsformidler/veileder
 • etiske vurderinger i forbindelse med respekt, pasientrettigheter, verdighet, autonomi, eutanasi
 • betydning av alvorlig sykdom for den syke (selvbilde, kroppsbilde, seksualitet)
 • etnisitets- og kulturforståelse i møte med alvorlig sykdom
 • ivaretakelse av hjelperen
 • dokumentasjon og kommunikasjon mellom aktørene
 • hvordan samhandle/tilrettelegge for at de som ønsker, kan dø hjemme?

Hospitering

Det anbefales at nye ressurssykepleiere får mulighet til å hospitere ved egnet enhet innen to år.

Mål for hospitering

 • Bedre samhandling mellom 1.- og 2.-linjetjenesten ved å gi ressurssykepleierne økt kunnskap om hverandres arbeidsfelt og kompetanse:
 • Sikre kontinuitet og faglig god kvalitet i tjenestetilbudet til kreftpasienter og pasienter i en palliativ fase.
 • Øke kompetansen i arbeidet gjennom kunnskapsutveksling og innsikt i hverandres arbeid for pasientens beste
 • Bygge faglig nettverk mellom helsepersonell på ulike nivåer og mellom ulike yrkesgrupper.

 

Varighet

Hospiteringsperiode på minimum tre dager anbefales.

Deltakere
Ressurssykepleiere fra 1. og 2. linjetjenesten.​

Kontaktlister

Liste over medle​mmer i nettverket (ekstern side)​

Nettverkssamlinger

Program for nettverkssamlinger i 2021:

Årsrapporter

Årsrapport 2018 (pdf)

Årsrapport 2019 (pdf)

Årsrapport 2020 (pdf)