Serumkonsentrasjonsmåling av nye orale antikoagulantia (NOAK)

Avdeling for klinisk farmakologi

Avdelingen utfører serumkonsentrasjonsmålinger av dabigatran (Pradaxa), rivaroksaban (Xarelto), apiksaban (Eliquis) og edoksaban (Lixiana).

Bakgrunn:

Nye orale antikoagulantia (NOAK) har på kort tid blitt mye brukte legemidler. Sammenlignet med warfarin (Marevan) har de nye medikamentene en mer forutsigbar farmakokinetikk og mindre behov for monitorering. Imidlertid er det også for NOAK en betydelig spredning i oppnådd serumkonsentrasjon hos ulike pasienter ved en gitt dose, og det er vanskelig å forutsi antikoagulasjonseffekten hos den enkelte pasient. INR kan ikke brukes for å måle antikoagulasjonseffekten av NOAK. Høye serumkonsentrasjoner av NOAK er forbundet med økt risiko for blødning, spesielt hos eldre pasienter. Det er også en sammenheng mellom lave serumkonsentrasjoner og økt risiko for tromboemboliske hendelser. Det siste er tydeligst dokumentert for dabigatran, men foreligger trolig for alle midlene (1).

Mulige indikasjoner for serumkonsentrasjonsmåling av NOAK:

 • Dokumentere adekvat serumkonsentrasjonsnivå ved oppstart
 • Terapisvikt
 • Blødning under pågående behandling
 • Mistenkt overdosering
 • Kontroll av etterlevelse
 • Forhold ved pasienten som gir mistanke om endret farmakokinetikk:
  • interaksjonsproblematikk (legemidler som kan hemme/indusere CYP3A4 og/eller p-glykoprotein)
  • redusert nyrefunksjon
  • malabsorpsjon (f.eks. pasienter som har gjennomgått bariatrisk kirurgi)
  • svært avvikende kroppsstørrelse
  • høy alder

Referanseområde:

Referanseområdene for dabigatran og edoksaban er basert på to studier som undersøkte sammenhengen mellom serumkonsentrasjon og utfall (trombose og blødning) ved ikke-klafferelatert atrieflimmer [1, 2]. Referanseområdene for rivaroksaban og apiksaban er primært basert på farmakokinetiske data fra studier av behandling ved ikke-klafferelatert atrieflimmer.

Tabelltittel mangler.
​Legemiddel​Referanseområde​Anbefalt tid mellom siste dose og prøvetaking
​Dabigatran (Pradaxa)​100-300 nmol/L​12 timer
​Rivaroksaban (Xarelto)​50-300 nmol/L​24 timer
​Apiksaban (Eliquis)​50-300 nmol/L​12 timer
​Edoksaban (Lixiana)​10-50 nmol/L​24 timer

Prøvetaking:

Prøven tas på serumrør 5 eller 8 ml uten tilsetning eller på serum gelrør. Rutineprøver bør tas etter oppnådd konsentrasjonslikevekt i kroppen, dvs. etter minst 3 døgn på samme dose. Prøven bør tas medikamentfastende rett før inntak av neste dose, se tabellen over.

Edoksaban er ustabilt i serumprøver ved romtemperatur. Dette er av liten betydning for prøver tatt av inneliggende pasienter, siden disse prøvene kjøles ned kort tid etter prøvetaking og holdes avkjølt til de blir analysert. Prøver som tas utenfor sykehuset og sendes til avdelingen per post må imidlertid sendes avkjølt (med kjøleelement). Kun prøver som er sendt avkjølt vil bli analysert.

For de øvrige NOAK er det ikke noen tilsvarende stabilitetsproblemer, og prøver kan sendes på vanlig vis.

For ytterligere informasjon, se "Prøvetakningsprosedyre legemiddelanalyser i serum/blod"

Forventet svartid:

Analysen utføres foreløpig en dag per uke (mandag). Resultatet av analysene vil normalt bli sendt til rekvirenten påfølgende dag. Vi tilbyr foreløpig ikke øyeblikkelig hjelp-analyser av NOAK.


Referanse
1. Lundgaard H, Dyrkorn R, Stokes CL et al. Tryggere behandling med serumkonsentrasjonsmåling av de nye antikoagulasjonsmidlene? Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1556-60.

2. Reilly PA, Lehr T, Haertter S et al. The effect of dabigatran plasma concentrations and patient characteristics on the frequency of ischemic stroke and major bleeding in atrial fibrillation patients: the RE-LY Trial (Randomized Evaluation of Long-Term Anticoagulation Therapy). J Am Coll Cardiol 2014; 63: 321-8.

2. Ruff CT, Giugliano RP, Braunwald E et al. Association between edoxaban dose, concentration, anti-Factor Xa activity, and outcomes: an analysis of data from the randomized, double-blind ENGAGE AF-TIMI 48 trial. Lancet 2015; 385: 2288-95.