Avdeling for klinisk farmakologi

Moduler til poenggivende bruk i legers videre- og etterutdanning

Grunnleggende farmakokinetikk

Hva skjer med legemidlene i kroppen? Når skal man ta prøver for å få maksimalt utbytte av vårt analysetilbud?
På en enkel måte gjennomgåes aspektene rundt absorpsjon, distribusjon, eliminasjon og likevekt. Hvis du vil lese mer om dette, finner du relevante artikler nedenfor.

Artikkel: Grunnleggende farmakokinetikk - absorpsjon

Artikkel: Grunnleggende farmakokinetikk - distribusjon

Artikkel: Grunnleggende farmakokinetikk - eliminasjon

Artikkel: Grunnleggende farmakokinetikk - likevekt

Artikkel: Cytokrom P-450-systemet

Artikkel: CYP-genotyping ved psykofarmakologisk behandling

Artikkel: Cytokrom P-450 3A4- kroppens viktigste arena for legemiddelinteraksjoner

Artikkel: Frukt og bær - interaksjoner med legemidler

Artikkel: Naturlegemidler - Dokumenterte effekter, bivirkninger og potensielle legemiddelinteraksjoner

Tabell: Røyking og påvirkning av legemiddelomsetning

Bestillingsskjema for leger og medarbeidere
Bestillingsskjema for leger

Kirale legemidler

Cipramil eller Cipralex? Er det noen forskjell? Elegant vitenskap, men skuffende effekter?
Det blir gitt en gjennomgang av hva kirale legemidler er og hva som er teorien bak denne måten å lage legemidler på, slik at man kan få et bedre grunnlag for alternative valg.

Artikkel: Kirale legemidler

Bestillingsskjema for leger

Cytokrom P-450-systemet

CYP-enzymene - en oversikt. Disse enzymene har stor betydning for omsetting av legemidler og interaksjoner mellom legemidler.
Det blir gitt en gjennomgang av de viktigste kliniske aspektene innen dette området.

Artikkel: Cytokrom P-450-systemet
Artikkel: CYP-genotyping ved psykofarmakologisk behandling
Artikkel: Cytokrom P-450 3A4 - kroppens viktigste arena for legemiddelinteraksjoner

Bestillingsskjema for leger

Legemiddelanalyser, har det noen hensikt?

Det gis en gjennomgang av forskjellige problemstillinger rundt legemiddelanalyser. Vi diskuterer den kliniske nytteverdien av serumkonsentrasjonsmålinger ved bruk av legemidler der slike målinger er tilgjengelig.

Artikkel: Bruk av psykofarmaka - bør serumkonsentrasjonen kontrolleres?

Bestillingsskjema for leger

Eldre og legemidler

Aldersforandringer og bruk av mange medikamenter samtidig øker sannsynligheten for bivirkninger og interaksjoner når det gjelder medikamentell behandling hos personer over 65 år. 
Det blir gitt en gjennomgang av de viktigste prinsippene for medikamentell behandling av denne aldersgruppen.

Artikkel: Utposten nr. 4

Bestillingsskjema for leger

Bruk av legemidler i svangerskapet

Hva er sikkert, hva kan brukes og hva bør unngås?

Arikkel: Kirale legemidler
Artikler: Legemidler ved graviditet og amming Må lage side
RELIS: ACE-hemmere/AT-II antagonister og graviditet. Unngå bruk hos unge kvinner
Antibiotikasenteret for primærmedisin
Helsedirektoratet: Giftinformasjon Virker ikke

Bestillingsskjema for leger

Bruk av legemidler ved amming

Hvor mye deles med barnet, hva kan brukes og hva bør unngås?

Artikler: Legemidler ved graviditet og amming Må lage side

Bestillingsskjema for leger

Antibiotika ved luftveisinfeksjoner

Riktigere bruk = mindre resistens?
Presentasjonen tar utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene fra 2008 om bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten. 
Det gis en 45-minutters kort gjennomgang, eller 2 x 45-minutter med påfølgende gruppediskusjon. Modulen passer best i etterutdanningsgrupper for almennleger, og da brukes 2 x 45 minutter pluss gruppediskusjon.

Bestillingsskjema for leger

Bruk av hurtigtester for påvisning av rusmidler

På internett og på diverse apotek er det nå økende tilbud om å kjøpe hurtigtester som man selv kan benytte for å analysere rusmidler. I forbindelse med slike tester kan det oppstå etiske og juridiske problemstillinger som er meget vanskelige.
Avdelingen har vurdert fordeler og ulemper med slike tester og vil kunne presentere dette arbeidet.

Artikkel: Bruk av hurtigtester for påvisning av rusmidler i urin

Bestillingsskjema for leger

Forgiftninger

Praktiske råd - en kort gjennomgang.

Helsebiblioteket forgiftninger
Emnebibliotek forgiftninger

Bestillingsskjema for leger

Rusmiddeltesting på riktig måte

Med utgangspunkt i Helsedirektoratets veileder, IS-2231Prosedyrer for rusmiddeltesting, gjennomgås gjeldende kvalitetsrutiner for riktig taking, forsendelse og analyse av rusmiddelprøver basert på om det gjelder medisinsk behandling eller rusmiddeltesting der et positivt resultat kan medføre negative sanksjoner.

Ved analyse i rusmidler i urin, kan en fritt velge mellom ferdig oppsatt analysepakke eller ankeltanalyser. Dersom kun deler av analysepakken ønskes, krysses det av i rubrikken foran ønsket analyse.
For mer informasjon om de enkelte analyser, se Brukerhåndboka.

Bestillingsskjema for leger og medarbeidere
Bestillingsskjema for leger

Elektroniske kilder til legemiddelinformasjon

Hvordan holde seg oppdatert? 
Det blir gitt en demonstrasjon på hvordan man kan bruke følgende kilder effektivt:
Helsebiblioteket
RELIS
Felleskatalogen
Interaksjoner

Bestillingsskjema for leger

Om medikamenter, rusmidler og førerkort

Kjøring under innflytelse av legemidler utgjør et faremoment i veitrafikken. En rekke legemidler kan nedsette oppmerksomhet, reaksjonsevne eller kritisk sans like mye som alkohol. At et legemiddel er forskrevet av lege på resept til medisinsk bruk reduserer ikke risikoen.

Det vil bli orientert om de nye retningslinjene av juli 2010, med siste revisjon fra september 2011. Retningslinjene i IS-1348 er betydelig innskjerpet. Hvilke medikamenter gjelder det, og hvor mye kan man egentlig bruke før meldeplikten til pasient eller fylkesmann inntrer? Det vil også bli orientert om bruk av biologiske markører ved alkoholmisbruk og gitt anbefalinger av prøvetaking når det gjelder alle typer rusmidler.

Bestillingsskjema for leger

 

Fant du det du lette etter?