Betaling av rusmiddelanalyser - ikke-medisinske prøver

Avdeling for klinisk farmakologi

​Med bakgrunn i gjeldende forskrifter dekker det offentlige (HELFO) utgifter til laboratorieanalyser under forutsetning av at analysene er rekvirert av en lege, og at årsaken til prøvetakingen er diagnostikk av eller oppfølging av sykdom.

Prøver som er rekvirert av barnevern- eller sosialtjeneste i forbindelse med kontroll av rusmisbruk, tilfredsstiller vanligvis ikke disse forutsetningene. Hvis en lege har påtatt seg rekvirentansvar, godkjenner legen i så tilfelle at forskriftenes forutsetninger er tilstede.

Dersom andre enn lege er rekvirent, for eksempel en ansatt i barnevern- eller sosialtjenesten, må kostnadene for rusmiddelanalyser ved kontrollformål i sin helhet dekkes av den enkelte virksomhet.

Ved gjennomgang av vår database har vi påvist enkeltstående avvik i faktureringen av denne type prøver. Vi vil derfor med virkning fra 1/1-2017 endre våre registre og prosedyrer, slik at faktura for analysetjenester i slike tilfeller blir sendt til rekvirent og ikke belastes HELFO.