Temadag: Medisinsk avstandsoppfølging (hjemmesykehus)

Helsetjenesten står overfor store utfordringer i årene som kommer. Både behov, forventninger og muligheter for nye tilbud vil øke. Om vi ikke endrer måten vi jobber på, vil helsetjenestebehovene trolig overstige våre muligheter til å øke tilbudet.

​Temadag om medisinsk avstandsoppfølging har vært (6. februar). Under bildet finner du flere av presentasjonene som ble vist under dagen.

Har du spørsmål rundt medisinsk avstandsoppfølging, ta kontakt med Jarl Reitan. Kontaktinfo finner du lenger ned på siden.

Illustrasjonsfoto av fremtidens helsetjeneste. Leger som ser på pasientjournalier i hologramversjon.

Programmet for dagen

Presentasjoner fra temadagen


 

Den teknologiske utviklingen åpner opp nye mulighetsrom for helsesektoren. Dette er løsninger som vil utfordre dagens organisering og måten helsetjenester ytes på. Ett av disse områdene er medisinsk avstandsoppfølging, som muliggjør at personer får dekket sine tjenestebehov helt eller delvis uten å være i fysisk kontakt med helsepersonell. Medisinsk avstandsoppfølging gir mulighet for en mer fleksibel og tilpasset helsetjeneste, med bedre mulighet for mennesker til selv å mestre eget liv og helse, samt en bedre ressursbruk i tjenestene. Området vil få stor oppmerksomhet i kommende Helse- og sykehus-plan og det pågår i dag mange prosjekter innen dette området i Helse Midt-Norge. Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) ønsker derfor å gjennomføre en temadag knyttet til medisinsk avstandsoppfølging.

Målet for dagen er å dele innsikter, erfaringer og refleksjoner knyttet til dette mulighetsområdet. Det vil bli gitt presentasjoner både fra helseledere, brukere, Helsedirektoratet og pågående prosjekter.

Utbytte er avhengig av at deltakerne er i posisjon til å iverksette tiltak i egen seksjon. RSHU mener temadagen inspirerer flere til å tenke tilsvarende tiltak i sin klinikk.

Fant du det du lette etter?