Regionalt kompetansesenter for smittevern

Regionalt kompetansesenter skal samordne smittevernarbeidet, stimulere til aktivitet og fremme fagutvikling i det regionale helseforetakets helseinstitusjoner. Senteret skal også yte sakkyndig hjelp til andre helseinstitusjoner i det regionale helseforetaket, herunder smittevernrådgivning, overvåking, kompetansehevende tiltak for personell, forskning og oppklaring av utbrudd i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Kontakt oss


Kaja Linn Fjeldsæter
Regional smittevernoverlege
Tlf: 72 57 36 92 / Mob: 906 42 098
E-post: kaja.linn.fjeldseter@stolav.no


Anita Wang Børseth
Regional smittevernrådgiver
Mob: 482 59 090
E-post: anita.borseth@stolav.no

Smittevernplan

Smittevernplan for Helse Midt-Norge skal definere strategiske mål for smittevernarbeidet i regionen, samt tilrettelegge for et smittevern med høy faglig standard i samsvar med lover, forskrifter og overordnede føringer.

Smittevernplan for Helse Midt-Norge 2016-2020 med vedlegg 

Tvangsvedtak/hastevedtak

Tvangsvedtak/hastevedtak etter Smittevernloven

Tuberkulose

Tuberkulosekontroll i Helse Midt-Norge

Tuberkulosekontrollen har som viktigste formål å hindre smitteoverføring, først og fremst gjennom tidlig diagnostikk og effektiv behandling av pasienter med smittsom tuberkulose, uten at det dannes resistente bakteriestammer.

Tuberkulosekontrollprogram 

Tuberkulosekoordinatorer i Helse Midt Norge

Se oversikten fra Folkehelseinstituttet

Forskrift om tuberkulosekontroll

§ 2-4. Tuberkulosekontrollprogrammet til det regionale helseforetaket skal ivareta alle nødvendige rutiner for tiltak og tjenester som det regionale helseforetaket er ansvarlig for etter spesialisthelsetjenesteloven og smittevernloven.

Forskrift om tuberkulosekontroll

Beredskap innen smittevern

Regional helseberedskapsplan(PDF)
  

4 filmer om beskyttelsesutstyr ved ebola

Påkledning hel dress

Avkledning hel dress

Påkledning lang frakk

Avkledning lang frakk

Smittevern innen primærhelsetjenesten

Kommunene har eget ansvar for å utarbeide kommunale smittevernplaner, for å utarbeide infeksjonskontrollprogram for helseinstitusjoner og for å være tilsynsmyndighet. Kommunelegen har en særskilt rolle innen smittevernet. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for å yte smittevernveiledning til primærhelsetjenesten såfremt dette etterspørres.

Eksempel på et kommunalt infeksjonskontrollprogram «Smittevern sett i system» her (PDF)

Antibiotika

Det ses fortsatt en økning i forekomst av flere typer antibiotikaresistente mikrober på landsbasis og regionalt. De største utfordringene for sykehusene på dette området akkurat nå, er bærerskap med MRSA (meticillinresistente gule stafylokokker), VRE (vankomycinresistente enterokokker) og bakterier med ESBL (ekstendert spektrum betalaktamase). Arbeidet med å redusere fremvekst og spredning av resistente mikroorganismer prioriteres, bl.a. gjennom antibiotikastyringsprogram i sykehus.

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus
  
E-læringsprogram om Antibiotikabruk i sykehus

Antibiotika.no, et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)

E-læring

Basale smittevernrutiner 

Håndhygiene

Isolering 

MRSA  

Preoperative rutiner smittervern 

Teknisk desinfeksjon 

Preoperativ håndhygiene