Illustrasjonsfoto

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine (NKH)

 

Tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av ulike former for hodepine. Målgruppen er helsepersonell i spesialist- og primærhelsetjenesten, pasienter og befolkningen generelt.

Tjenesten driver forskning og deltar i forskningsnettverk. Tjenesten skal bidra til implementering av kunnskapsbasert praksis og at det etableres standardiserte forløp for utredning og behandling av hodepine.

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til St. Olavs hospital.

Medarbeidere

Portrettbilde av Lars Jacob Stovner

Lars Jacob Stovner

Cand, med., Dr.med, spesialist i nevrologi.

Leder av nasjonal kompetansetjeneste for hodepine siden 2002.
Utdannet som lege i Oslo fra 1981, spesialist i nevrologi og doktorgrad fra Trondheim fra 1993. Avdelingssjef ved Nevrologisk avdeling, Regionssykehuset i Trondheim fra 1999 til 2001.  Professor i nevrologi ved universitetet i Trondheim, senere NTNU fra 1995. Leder for Institutt for Nevromedisin, NTNU, fra 2009 til 2016. Styremedlem i den internasjonale ideelle stiftelsen «Lifting The Burden: The Global Campaign Against Headache».

Publikasjoner i Cristin

Publikasjoner i Pubmed

Portrettbilde av Knut Hagen

Knut Hagen

Cand, med., Dr.med, spesialist i nevrologi.

Utdannet lege i Trondheim i 1992 og spesialist i nevrologi Trondheim 2001. Doktorgrad innen hodepineepidemiologi (HUNT-undersøkselsen) fra 2002. Professor ved NTNU fra 2007. Tilknyttet Nasjonalt kompetansetjeneneste for hodepine siden 2005. Bistilling 20% som overlege ved St. Olavs hospital.

Publikasjoner i Cristin

Publikasjoner i Pubmed

Portrettbilde av Erling Tronvik

Erling Tronvik

Cand, med., Dr.med, spesialist i nevrologi.

Utdannet som lege fra universitetet i Trondheim i 1997 og spesialist i nevrologi fra Trondheim i 2008. Doktorgrad om hodepine ved NTNU i 2009. Førsteamanuensis i nevrologi ved NTNU fra 2014. Leder for forskningsgruppen, InnoMet som utvikler nye instrumenter og metoder for behandling av svært alvorlige hodepiner. Bistilling 20% som overlege ved St. Olavs hospital.

Publikasjoner i Cristin

Publikasjoner i Pubmed

Portrettbilde av Gøril Bruvik Gravdahl

Gøril Bruvik Gravdahl

Sykepleier, Cand.mag i rådgivningspedagogikk, MSc/master i Anvendt klinisk forskning

Ansatt ved nevrologisk avdeling fra 1990 og ved Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine som forskningssykepleier siden 2003. Bistår i behandlingen av hodepinepasienter ved nevrologisk poliklinikk, planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter innen hodepine, smerte og søvn. Styremedlem i International Forum for Headache Nurses siden 2011.

Publikasjoner i Cristin

Publikasjoner i Pubmed


 

 

Mediaoppslag

NRK TV Schrödingers katt Botox mot migrene 28.01.16. Alvorlig migrene er ekstremt smertefullt og av de sykdommene som stjeler flest yrkesaktive år. Nå kan de hardest rammede finne håp i en pistol ladet med nervegiften botox.

Nasjonalt kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner

Hovedformålet med registeret vil være å bidra til at pasienter med alvorlige primære hodepiner har likeverdig tilgang til behandling, sikre kvaliteten av diagnostikk, behandling og oppfølging og legge til rette for forskning.

Kvalitetsregisteret for alvorlig primære hodepiner er pr. i dag et lokalt register, men kompetansetjenesten arbeider med opprettelsen av et nasjonalt kvalitetsregister.

 • Det er opprettet en registerkontakt ved alle landets nevrologiske avdelinger/enheter og en samarbeidsavtale med enkelte privatpraktiserende nevrologer.
 • Inklusjon skjer etter skriftlig samtykke.
 • Faglig leder for registeret:  Lars Jacob Stovner
 • Daglig leder: Gøril Bruvik Gravdahl

 

Fagrådet:

 • Julie Sønnervik (Privatpraktiserende, Sandnes, Helse vest)
 • Christofer Lundqvist (Oslo, Helse Sør-Øst)
 • Hilde Karen Ofte (Bodø, Helse Nord)
 • Marte Bjørk (Bergen, Helse Vest)
 • Erling Tronvik (Trondheim, Helse Midt)
 • Magne Geir Bøe (Kristiansand, Helse Sør-Øst)
 • Kai Ivar Müller (Tromsø, Helse Nord)

 

Diagnoser som skal inn i hodepineregisteret (PDF)

 


Inklusjonskriterier:

 1. Diagnose: Klasehodepine, paroxysmal hemicrani, hemicrania continua, SUNCT/SUNA, sannsynlig TAC
 2. Kontakt med en nevrologisk avdeling eller privatpraktiserende nevrolog
 3. Signert samtykke
  • Samtykkeskjema
  • Spørreskjema - Nevrolog
  • Spørreskjema - Pasient
  • Spørreskjema - Årlig intervju av sykepleier

 

Prosedyre for inklusjon til nasjonalt kvalitetsregister for alvorlige primær hodepine (PDF)

Referansegruppe NKH

Den faglige referansegruppens fremste oppgave er å bidra til at den nasjonale tjenesten blir drevet i tråd med intensjonen og at de avgir årlig rapportering fra sitt arbeid.

Eksterne representanter:

 • Karl-Bjørnar Alstadhaug (leder, Bodø/Tromsø, Helse Nord)
 • Marte Bjørk (Bergen, Helse Vest)
 • Jon-Anker Zwart (Oslo, Helse Sør-Øst)
 • Julie Sønnervik (Sandnes, Helse Vest)
 • Anne Sæther Kulander, brukerrepresentant Rogaland

Interne representanter:

 • Knut Hagen (St.Olavs hospital, Helse Midt)
 • Mattias Linde (St.Olavs hospital, Helse Midt)
 • Erling Tronvik (St.Olavs hospital, Helse Midt)
 • Lars Jacob Stovner (leder av NKH, Helse Midt)
 • Gøril Bruvik Gravdahl (forskningssykepleier, (St. Olavs hospital, Helse Midt)

Årsrapporter

Årsrapporter for Nasjonal Kompetansetjeneste for hodepine

Fant du det du lette etter?