HelsaMi

Innovasjonspartnerskap om teknologisassistert opplæring i kliniske ferdigheter

I prosjektet teknologiassistert opplæring i kliniske ferdigheter har St. Olavs hospital behov for å utvikle for en fremtidsrettet og helhetlig løsning for opplæring og trening av studenter og helsepersonell innenfor psykisk helse.

En robot strekker fingeren ut mot en menneskehånd.

Foto: colourbox.com

Det er en voksende internasjonal trend at helsepersonell benytter simuleringsteknologi som en integrert del av treningen i kliniske ferdigheter, og dette er også gjeldende innenfor psykisk helsevern.

St. Olavs hospital ønsker sammen med private leverandører å utvikle en ny løsning som gir helsepersonell i psykisk helsvern mulighet til å trene på kliniske ferdigheter.

Målet med en fremtidig løsningen er å gi studenter og ansatte økte ferdigheter og økt mestringstro i møte med psykisk syke mennesker og økt grad av refleksjon over egne kliniske observasjoner og vurderinger.  I tillegg vil en nye opplæringsløsning kunne være med på å bygge en tettere relasjon mellom akademia og praksisfeltet.

Prosjektet starter desember 2019 og skal etter planen være avsluttet i desember 2022.


Konkurransefase

St. Ola​vs hospital har offentliggjort konkurransedokumenter for gjennomføring av konkurranse for tildeling av innovasjonspartnerskap.

Fase 1 av utlysning - prekvalifisering - er offentliggjort, og frist for å søke om prekvalifisering er 13. januar 2021 - kl. 12:00:

Lenke til utlysning i Mercell


Markedsdialog (dialogkonferanse og én-til-én møter)

St. Olavs hospital ønsker i forkant av konkurransegjennomføring å invitere leverandører og andre aktuelle til markedsdialog for å presentere behovet til sykehuset, samt diskutere mulige utviklingsretninger og innovasjonsrom.

Markedsdialogkonferanse ble gjennomført 9. juni 2020. Konferanse var første del av markedsdialogen, og vil bli fulgt opp med én-til-én møter med interesserte leverandører 19. og 20. august.

Før markedsdialog

Etter markedsdialog


Én-til-én møter


Bakgrunn for prosjektet

St. Olavs hospital har behov for nye helhetlige løsninger for opplæring og trening av helsepersonell i kliniske ferdigheter. 

Helsevesenet - inkludert psykisk helsevern - står i de kommende årene foran store utfordringer med tanke på tilgang på kvalifisert helsepersonell, ressurser og økt etterspørsel etter helsetjenester i befolkningen. 

Det er ønskelig å utforske i hvilken grad nye løsninger for utdanning og trening av helsepersonell kan bidra til å øke kapasitet og tilgang på praksismuligheter for studenter og andre som har behov for trening og evaluering av egen kompetanse og ferdigheter.

Prosjektets faser

Innovasjonspartnerskapet er inndelt i fem faser. Tidsangivelsen er tentativ og kan endres med bakgrunn i innspill som kommer i markedsdialog og konkurransegfase.

Fase 1 - behovskartlegging (desember 2019 - mai 2020)

Formålet med denne fasen er å få forståelse for behovet og avdekke hvilket problem som skal løses. St. Olavs hospital vil i denne fasen gjennomføre aktiviteter for å kartlegge behovet hos studenter, ansatte som mottar opplæring og ansatte som gir opplæring og veiledning.


Fase 2 - markedsdialog (mai 2020 - august 2020)

Formålet med denne fasen er å komme i dialog med aktuelle leverandører for å drøfte problemstillingen, avklare om leverandørene forstår behovet, få innspill til mulige løsninger og avklare innovasjonspotensial. Samtidig er det ønskelig å legge til rette for at ulike miljø kan utveksle kunnskap og finne sammen i konsortier.

St. Olavs hospital ønsker å kartlegge hvilke løsninger som allerede finnes i markedet, da prosedyren stiller krav om at løsninger som allerede finnes i markedet ikke kan inngå i innovasjonspartnerskapet.

Fase 3 - konkurranse (september 2020 - august 2021)

Formålet med denne fasen er å velge de best egnede samarbeidspartnere, forhandle om innovasjonsprosjektet og inngå et eller flere innovasjonspartnerskap.


Fasen består av følgende aktiviteter:


 • Utarbeidelse og kunngjøring av konkurransegrunnlag
 • Prekvalifisering av leverandører
 • Innlevering og presentasjon av tilbud
 • Forhandlinger
 • Innlevering av endelig tilbud
 • Evaluering og valg av innovasjonspartnere
 • Kontraktsinngåelse

Fase 4 - utvikling (september 2021 - september 2022)

Formålet med denne fasen er å gjennom tett samarbeid med leverandørene utvikle en eller flere konkrete løsninger/tjenester som kan kjøpes inn av offentlig part. Det skal utvikles helt nye løsninger på konkrete behov. 

Innovasjon Norge bidrar med finansiering i denne delen.

Fase 5 - kjøp/implementering (september 2022 - desember 2022)

Formålet med denne fasen er å kjøpe løsningen som er utviklet og som svarer til avtalt resultat. Det avsluttende kjøpet vil bli regulert i konkurransegrunnlaget, trolig i form av en kjøpsopsjon.

Status for prosjektet


Tidslinje for innovasjonspartnerskap

Prosjektet er i fase 3 - konkurransefase

Fase 1 - Behov

Følgende aktiviteter er gjennomført i fase 1:

 • Etablert prosjektorganisasjon og planer.
 • Kartlegging av relevante aktører og interessenter som vil kunne ha behov knyttet til fremtidig løsning.
 • Anskaffelse av tjenestedesignkompetanse. Kontrakt for gjennomføring av behovskartlegging og tydeliggjøring av behov er tildelt Privewaterhousecooper (PwC).
 • Kartlegging av eksisterende teknologi og løsninger som eksisterer i markedet idag.
 • Kartlegging av relevante leverandører.

Fase 2 - Markedsdialog


Følgende aktiviteteter er gjennomført i fase 2:


 • Gjennomført dialogkonferanse 9. juni.
 • Gjennomført én-til-én-møter i august.

Kontaktperson

Prosjektleder Erlend Thorup


Faglig ansvarlig Solveig Klæbo Reitan


Samarbeidspartnere

 • Innovasjon Norge
 • Nasjonalt program for leverandørutvikling
 • Digitaliseringsdirektoratet (DIGDIR)
 • Melhus kommune
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Sykehusinnkjøp HF
 • Nord Universitet
 • Tjenestedesignere fra PwC (fase 1 og 2)

Styringsgruppe
​Navn
Rolle​
Tilhørighet​
Vegard Vestvik
Klinikksjef, leder av styringsgruppen
​St. Olavs hospital
​Erlend Thorup
​Prosjektleder, sekretær for styringsgruppen
​St. Olavs hospital
Siri Berg​​Assisterende direktør, deltaker i styringsgruppen
​Hese Midt-Norge IKT
​Solveig K. Reitan
Professor, deltaker i styringsgruppen
NTNU
​Ann-Mari Romul
​Bruker-/pårørenderepresentant, deltaker i styringsgruppen
​Brukerutvalget for St. Olavs hospital
​Trude Wikdahl
Kommunalsjef helse og omsorg​, deltaker i styringsgruppen
Melhus kommune​
​Brita Pukstad
Prodekan nyskaping, deltaker i styringsgruppen​​NTNU
​Vigdis Harsvik
Regiondirektør, deltaker i styringsgruppen​Innovasjon Norge​
​Ingunn Olsen
Innvasjonssjef, deltaker i styringsgruppen​Sykehuset Østfold​
Johan F. Skomsvoll​
​Medisinskfaglig rådgiver, deltaker i styringsgruppen
​St. Olavs hospital

Om Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap er en ny juridisk anskaffelsesprosedyre som ble innført 1. januar 2017. Ordningen skal gjøre det lettere for offentlige virksomheter og leverandører/forsknings- og utviklingsmiljøer å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye løsninger som ikke finnes i markedet i dag.

Formålet med Innovasjonspartnerskap er å legge til rette for en samarbeidsmodell som bidrart til nytenkning og tett dialog med næringslivet. Prosedyren skal bidra til å utvikle produkter og tjenester for å løse et spesifikt behov i den offentlige virksomheten. Prosedyren skal kun benyttes for anskaffelse av varer og tjenester for per idag ikke finnes i markedet.

Det som er nytt med Innovasjonspartnerskap er at utvikling og kjøp kan tildelse i én og samme kontrakt.

Prosedyren legger opp til at St. Olavs hospital kan ha med seg følgevirksomheter i prosjektet. Følgevirksomheter er offentlige aktører som har samme behov. Følgevirksomheten skrives inn i konkurransedokumentene og sikrer seg en kjøpsopsjon på den ferdig utviklede løsningen.


Fant du det du lette etter?