Innovasjonspartnerskap om teknologisassistert opplæring i kliniske ferdigheter

I prosjektet teknologiassistert opplæring i kliniske ferdigheter har St. Olavs hospital behov for å utvikle for en fremtidsrettet og helhetlig løsning for opplæring og trening av studenter og helsepersonell innenfor psykisk helse.

En robot strekker fingeren ut mot en menneskehånd.

Foto: colourbox.com

Det er en voksende internasjonal trend at helsepersonell blir trent innenfor helserelatert simulering, og dette er også gjeldende innenfor psykisk helsevern. 

St. Olavs hospital ønsker sammen med private leverandører å utvikle en ny løsning som gir helsepersonell i psykisk helsvern mulighet til å trene på kliniske ferdigheter.  

Målet med en fremtidig løsningen er økt kvalitet på behandling og pasientsikkerhet, kvalitetssikring av den opplæringen som gis studenter og ansatte og mulighet for større grad av mengdetrening i gjenkjenning av tegn på ulike psykisk lidelser og situasjoner der disse kan komme til syne. I tillegg vil en nye opplæringsløsning kunne være med på å bygge en tettere relasjon mellom akademia og praksisfeltet.

Prosjektet starter desember 2019 og skal etter planen være avsluttet i desember 2022.

Markedsdialog (dialogkonferanse og én-til-én møter)

St. Olavs hospital ønsker i forkant av konkurransegjennomføring å invitere leverandører og andre aktuelle til markedsdialog for å presentere behovet til sykehuset, samt diskutere mulige utviklingsretninger og innovasjonsrom.

Markedsdialogkonferanse ble gjennomført 9. juni 2020. Konferanse var første del av markedsdialogen, og vil bli fulgt opp med én-til-én møter med interesserte leverandører 19. og 20. august.

Før markedsdialog


Etter markedsdialog


Én-til-én møterBakgrunn for prosjektet

St. Olavs hospital har behov for nye helhetlige løsninger for opplæring og trening av helsepersonell i kliniske ferdigheter. 

Helsevesenet - inkludert psykisk helsevern - står i de kommende årene foran store utfordringer med tanke på tilgang på kvalifisert helsepersonell, ressurser og økt etterspørsel etter helsetjenester i befolkningen. 

Det er ønskelig å utforske i hvilken grad nye løsninger for utdanning og trening av helsepersonell kan bidra til å øke kapasitet og tilgang på praksismuligheter for studenter og andre som har behov for trening og evaluering av egen kompetanse og ferdigheter. 

Prosjektets faser

Innovasjonspartnerskapet er inndelt i fem faser. Tidsangivelsen er tentativ og kan endres med bakgrunn i innspill som kommer i markedsdialog og konkurransegfase.

Fase 1 - behovskartlegging (desember 2019 - mai 2020)

Formålet med denne fasen er å få forståelse for behovet og avdekke hvilket problem som skal løses. St. Olavs hospital vil i denne fasen gjennomføre aktiviteter for å kartlegge behovet hos studenter, ansatte som mottar opplæring og ansatte som gir opplæring og veiledning.


Fase 2 - markedsdialog (mai 2020 - august 2020)

Formålet med denne fasen er å komme i dialog med aktuelle leverandører for å drøfte problemstillingen, avklare om leverandørene forstår behovet, få innspill til mulige løsninger og avklare innovasjonspotensial. Samtidig er det ønskelig å legge til rette for at ulike miljø kan utveksle kunnskap og finne sammen i konsortier.

St. Olavs hospital ønsker å kartlegge hvilke løsninger som allerede finnes i markedet, da prosedyren stiller krav om at løsninger som allerede finnes i markedet ikke kan inngå i innovasjonspartnerskapet.

Fase 3 - konkurranse (oktober 2020 - april 2021)

Formålet med denne fasen er å velge de best egnede samarbeidspartnere, forhandle om innovasjonsprosjektet og inngå et eller flere innovasjonspartnerskap.

Fasen består av følgende aktiviteter:

 • Utarbeidelse og kunngjøring av konkurransegrunnlag
 • Prekvalifisering av leverandører
 • Innlevering og presentasjon av tilbud
 • Forhandlinger
 • Innlevering av endelig tilbud
 • Evaluering og valg av innovasjonspartnere
 • Kontraktsinngåelse

Difi er ansvarlig for veiledning i konkurransegjennomføringen.

Fase 4 - utvikling (mai 2021 - september 2022)

Formålet med denne fasen er å gjennom tett samarbeid med leverandørene utvikle en eller flere konkrete løsninger/tjenester som kan kjøpes inn av offentlig part. Det skal utvikles helt nye løsninger på konkrete behov. 

Innovasjon Norge bidrar med finansiering i denne delen.

Fase 5 - kjøp/implementering (september 2022 - desember 2022)

Formålet med denne fasen er å kjøpe løsningen som er utviklet og som svarer til avtalt resultat. Det avsluttende kjøpet vil bli regulert i konkurransegrunnlaget, trolig i form av en kjøpsopsjon.

Status for prosjektet


Tidslinje for innovasjonspartnerskap

Prosjektet er i fase 2 - Markedsdialog

Fase 1 - Behov

Følgende aktiviteter er gjennomført i fase 1:

 • Etablert prosjektorganisasjon og planer.
 • Kartlegging av relevante aktører og interessenter som vil kunne ha behov knyttet til fremtidig løsning.
 • Anskaffelse av tjenestedesignkompetanse. Kontrakt for gjennomføring av behovskartlegging og tydeliggjøring av behov er tildelt Privewaterhousecooper (PwC).
 • Kartlegging av eksisterende teknologi og løsninger som eksisterer i markedet idag.
 • Kartlegging av relevante leverandører.
Fase 2 - Markedsdialog

Følgende aktiviteteter er gjennomført i fase 2:

 • Gjennomført dialogkonferanse 9. juni.

Kontaktperson

Ta kontakt med prosjektleder Erlend Thorup dersom du har spørsmål.

Samarbeidspartnere

 • Innovasjon Norge
 • Nasjonalt program for leverandørutvikling
 • Digitaliseringsdirektoratet (DIGDIR)
 • Melhus kommune
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Sykehusinnkjøp HF
 • Nord Universitet
 • Tjenestedesignere fra PwC (fase 1 og 2)
Styringsgruppe
​Navn
Rolle​
Tilhørighet​
​Randolf T. Vågen
Konstituert divisjonssjef​, leder av styringsgruppen
​St. Olavs hospital
​Erlend Thorup
​Prosjektleder, sekretær for styringsgruppen
​St. Olavs hospital
Siri Berg​​Assisterende direktør, deltaker i styringsgruppen
​Hese Midt-Norge IKT
​Solveig K. Reitan
Avdelingssjef​, deltaker i styringsgruppen
St. Olavs hospital​
​Ann-Mari Romul
​Bruker-/pårørenderepresentant, deltaker i styringsgruppen
​Brukerutvalget for St. Olavs hospital
​Trude Wikdahl
Kommunalsjef helse og omsorg​, deltaker i styringsgruppen
Melhus kommune​
​Brita Pukstad
Prodekan nyskaping, deltaker i styringsgruppen​​NTNU
​Vigdis Harsvik
Regiondirektør, deltaker i styringsgruppen​Innovasjon Norge​
​Ingunn Olsen
Innvasjonssjef, deltaker i styringsgruppen​Sykehuset Østfold​


Om Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap er en ny juridisk anskaffelsesprosedyre som ble innført 1. januar 2017. Ordningen skal gjøre det lettere for offentlige virksomheter og leverandører/forsknings- og utviklingsmiljøer å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye løsninger som ikke finnes i markedet i dag.

Formålet med Innovasjonspartnerskap er å legge til rette for en samarbeidsmodell som bidrart til nytenkning og tett dialog med næringslivet. Prosedyren skal bidra til å utvikle produkter og tjenester for å løse et spesifikt behov i den offentlige virksomheten. Prosedyren skal kun benyttes for anskaffelse av varer og tjenester for per idag ikke finnes i markedet.

Det som er nytt med Innovasjonspartnerskap er at utvikling og kjøp kan tildelse i én og samme kontrakt.

Prosedyren legger opp til at St. Olavs hospital kan ha med seg følgevirksomheter i prosjektet. Følgevirksomheter er offentlige aktører som har samme behov. Følgevirksomheten skrives inn i konkurransedokumentene og sikrer seg en kjøpsopsjon på den ferdig utviklede løsningen. 

Dersom du eller virksomheten din er interessert i være følgevirksomhet, ta kontakt med prosjektleder Erlend Thorup


Fant du det du lette etter?