Forskningsmidler

Her finner du informasjon om forskningsmidler i region Midt-Norge, eksterne utlysninger og bistand til søknadsskriving.

Bildet viser forskningsstudenter som studerer et plastma. Foto
Foto: Geir Mogen / NTNU

Søknadshjelp for forskere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) og Helse Midt-Norge

Søknadshjelpen hjelper deg som er forsker ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, St. Olavs hospital og regionale helseforetak med å finne, søke og administrere eksternfinansiering. Rådgivning om økonomi og budsjettering, og hvordan få godkjent kliniske prosjekter er også en del av det vi kan tilby. Søknadshjelpen vil koordinere større søknadsløp slik at forskeren får målrettet og effektiv støtte underveis.

Les mer om søknadshjelpen ved MHMulige finansieringskilder

Lokale og regionale utlysninger

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs hospital

St. Olavs hospital utlyser årlig midler til finansiering av forskningsprosjekter ved St. Olavs hospital. Midlene forutsettes fordelt til prosjekter som faller inn under St. Olavs hospitals forskningsstrategi.
Les hele utlysningen her!

NB! Merk at fristen er 1. desember 2018 (ikke i januar, som tidligere).

Forskningsmidler fra NTNU Helse og Trondheim universitetskommune

NTNU Helse lyser ut forskningsmidler til prosjekter som viser hvordan NTNU kan bidra til å løse fremtidens helseutfordringer.

Søknader til følgende områder mottas:

 • Folkehelse
 • Biomedical engineering
 • Helsesystem og organisering

Søknadsfrist 1. desember.

Se fullstendig utlysningstekst (ekstern side)

NTNU Helse lyser også ut internasjonaliseringsmidler som skal bidra til å styrke forskningsgruppers internasjonale samarbeidsrelasjoner.

Eksempler på aktiviteter det kan søkes støtte til:

 • Ekstrakostnader ved kortere eller lengre gjensidige mobilitetsopphold av forskere
 • Utvikling og gjennomføring av workshops, seminarer og konferanser
 • Utvikling og gjennomføring av delte kurs, sommerskoler o.l
 • Planlegging og utvikling av forskningssamarbeid
 • Samarbeid med arbeids- og næringsliv
 • Andre aktiviteter som omfatter internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid
 • Mobilitetsstøtte til yngre forskere

Søknadsfrist 1. desember.

Se fullstendig utlysningstekst for internasjonaliseringsmidler (ekstern side)

Utlysning av midler til forskningsprosjekter innen helse og velferd.

Trondheim kommune og NTNU har inngått et samarbeid om Trondheim som universitetskommune. Målet med universitetskommunen er å styrke samarbeid innen forskning, undervisning og kommunen som praksis- og innovasjonsarena.

Trondheim kommune og NTNU inviterer nå til å sende inn prosjektskisser til forskningsprosjekter innen helse- og velferdsområdet. Fakultet for medisin og helsevitenskap koordinerer utlysningen, men det er åpen for søknader fra alle fagmiljø.

Søknadsfrist 15. desember.

Se fullstendig utlysningstekst for helse- og velferdsmidler (ekstern side)

Utlysning av FoU-midler fra Trøndelag Ortopediske Verksted

Trøndelag Ortopediske Verksted (TOV) ønsker å bidra i utviklingen av fagfeltet ortopedi, og deler derfor ut inntil 2 millioner NOK til klinisk rettet forskning og utvikling innenfor ortopediteknikk og medisinsk behandling der det i tillegg benyttes ortopediske hjelpemidler.

Søkere må være fagpersoner i relevante fagmiljøer ved våre samarbeidende helseforetak innen Helse Midt-Norge, samt NTNU.

Det ønskes kortfattede søknader som inneholder:

 • Tittel på prosjektet
 • Kort prosjektpresentasjon, maksimalt ½ side
 • Kort begrunnelse for hvordan prosjektet understøtter fondets formål
 • Hovedmål og delmål
 • Fremdriftsplan som viser milepæler/etapper og tidfestede leveranser
 • Plan for formidling og fremtidig bruk av resultater
 • Prosjektorganisering med prosjektansvarlig/prosjektleder/prosjektmedarbeidere og samarbeidspartnere
 • CV for prosjektleder og annet nøkkelpersonell
 • Spesifisert budsjett

Det kan søkes om støtte til personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester, nettverkstiltak, driftskostnader, samt avskrivning av utstyrsenheter som benyttes i prosjektet. Rene utstyrsinvesteringer støttes ikke.


Søknad merkes TOV Forskningsmidler, og sendes elektronisk som ett dokument i pdf-format til fou.tov@tov.no.

Søknadene vurderes av en fagkomité med ekstern, uavhengig representasjon. Endelig beslutning om tildeling fattes av styret i Trøndelag Ortopediske Verksted.

Søknadsfrist: 30.november 2018.

Last ned utlysning og statutter for TOVs fond til forskning og utvikling (pdf)

Felles forskningsutvalg og felles utdanningsutvalg for St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Les mer her

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen

Les mer her

Informasjon om forsknings- og innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge RHF

Midler knyttet til internasjonale utlysninger

Prosjektetableringsstøtte (PES)

Søknadsskjema og veiledning for å søke om støtte til prosjektetablering (PES-midler). For deg som planlegger EU-søknad til Horisont 2020, ERA-NET COFUND, JTI-JU og Eurostars-2.

Prosjektetableringsstøtte (PES) bevilges kontinuerlig ved bruk av St. Olavs strategiske midler og en 50 % rammebevilgning fra Norges forskningsråd (NFR). St. Olavs-ansatte kan søke PES-støtte til St. Olavs hospital. PES-søknader må være støttet av klinikksjef før innsending.

Se også: Horisont 2020

Søknadsfrist

Denne støtteordningen behandles kontinuerlig, så det er ingen søknadsfrist.

Hvem kan søke?

Forskere som har bestemt seg for å sende søknad til en konkret utlysning/topic i Horisont 2020 eller randsoneprogrammer. Dette gjelder både prosjekter vi koordinerer og prosjekter koordinert av andre hvor St. Olavs hospital deltar. Det tildeles ikke midler til forskere som er i sonderingsfase.

Søknadsskjema

Last ned PES-søknadsskjema for EU-søknader:
PES-søknadsskjema (Excel-fil for utfylling)

Husk dette:
 • Kontakt din lokale EU-rådgiver på Fakultet for medisin og helsevitenskap for hjelp til å lage søknaden.
 • Send inn søknad om PES før kostnader påløper
 • Klinikksjef skal samtykke til innsending (lenke til kapittel).

Veiledning til utfylling

Du finner veiledning for utfylling av de enkelte feltene inne i selve søknadsskjemaet. Hold muspekeren over tekstene i kolonne B.

Søknader må inneholde:

 • Utlysningens identitet (Call Id. ex. SC-9-2014)
 • Kort beskrivelse av prosjektets formål, prosjekttype (RIA, IA, CSA, MSCA osv.) og hvilken del av utlysningen (topic) det skal søkes til, med søknadsfrist.
 • Det må settes opp et budsjett for antatte egne kostnader knyttet til søknadsforberedelsene.
 • Aktuelle og potensielle partnere
 • Klar beskrivelse av søkerens rolle og ansvar innen prosjektet. Dersom St. Olavs hospital skal være koordinator må dette presiseres.

Send inn søknaden

Når skjemaet er ferdig utfylt og klinikksjef har gitt sitt samtykke til at den sendes inn kan du sende skjemaet på e-post til forskningsavdelingen@stolav.no med kopi til nina.slind@stolav.no.

Hva gis det støtte til?

Det gis støtte til utlysninger i EUs Horisont 2020, aktiviteter i randsonene av rammeprogrammet som Joint Technology Initiatives (JTI/JU), ERA-NET COFUND, §185 aktiviteter som EUROSTARS-2, GMES og Galileo.

Det kan også ytes støtte for utgifter i kontraktsforhandlingsfasen (Grant Negotiation) for søknader som er innstilt til støtte der St. Olavs hospital er koordinator.

Ta kontakt med din EU-rådgiver for eventuell støtte til andre langsiktige initiativ og generell posisjonering.

Hva kan kostnadsføres?

 • Dette skrives i budsjettfeltet i søknadsskjemaet
 • Utgifter til partnersøk/etablering av prosjektkonsortium
 • Egne (St. Olavs-ansatte) reisekostnader
 • Ekstern assistanse og rådgivning (hvis forsker har en ekstern konsulent, må kopi av kontrakten legges ved søknaden)
 • Søk i patentdatabaser og lignende
 • Frikjøp av personale. Lønnskostnader for ansatte i fast stilling ved St. Olavs hospital dekkes ikke.
  • Frikjøp dekker lønn til midlertidig ansatte som påtar seg oppgaver for den frikjøpte.
  • For lønnskostnader til midlertidig ansatt personell, plusses det på indirekte kostnader. Dette gjelder bare for personell som er midlertidig ansatt ved St. Olavs hospital og ikke innleide eksterne konsulenter.
   Egeninnsats for klinikken blir automatisk regnet ut i skjemaet.

Størrelsen på støtten - beløp

Se oversikt over maksbeløp du kan søke om i de ulike kategoriene (PDF)

Utbetaling av støtte

Når søknaden er behandlet vil du få et tildelingsbrev med et internt prosjektnummer hvor kostnadene kan belastes.

Bare PES-søknader hvor EU-søknad faktisk blir innsendt, vil motta full PES-støtte.

Tilbakebetaling av støtte ved manglende EU-søknad

Hvis EU-søknad ikke blir sendt inn, eller blir vurdert ugyldig, må klinikken være forberedt på å dekke NFRs andel på 50% av støttebeløpet. Ta derfor vare på kvitteringen du får fra EU (via Participant Portal) når søknaden er sendt inn. Den skal legges ved PES-rapporten til oss.

Videre prosess

Husk at kostnader må regnskapsføres så snart som mulig, og senest innen årets utløp. Før årets slutt skal det sendes inn en kortfattet PES-rapport om bruken av støtten.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.