Forskningsmidler

Her finner du informasjon om hvor du kan søke om forskningsmidler i region Midt-Norge, eksterne utlysninger og bistand til søknadsskriving.

Bildet viser forskningsstudenter som studerer et plastma. Foto
Foto: Geir Mogen / NTNU

Felles forskningsutvalg og felles utdanningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Les mer her

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen

Les mer her

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs hospital

St. Olavs hospital utlyser årlig midler til finansiering av forskningsprosjekter ved St. Olavs hospital. Midlene forutsettes fordelt til prosjekter som faller inn under St. Olavs hospitals forskningsstrategi.

Informasjon om forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF


Prosjektetableringsstøtte(PES)

Søknadsskjema og veiledning for å søke om støtte til prosjektetablering (PES-midler). For deg som planlegger EU-søknad til Horisont 2020, ERA-NET COFUND, JTI-JU og Eurostars-2.

Prosjektetableringsstøtte (PES) bevilges kontinuerlig ved bruk av St. Olavs strategiske midler og en 50 % rammebevilgning fra Norges forskningsråd (NFR). St. Olavs-ansatte skal søke PES-støtte til St. Olavs hospital. PES-søknader må være støttet av klinikksjef før innsending.

Se også: Horisont 2020

Søknadsfrist

Denne støtteordningen behandles kontinuerlig, så det er ingen søknadsfrist.

Hvem kan søke?

Forskere som har bestemt seg for å sende søknad til en konkret utlysning/topic i Horisont 2020 eller randsoneprogrammer. Dette gjelder både prosjekter vi koordinerer og prosjekter koordinert av andre hvor St. Olavs hospital deltar. Det tildeles ikke midler til forskere som er i sonderingsfase.

Søknadsskjema

Last ned PES-søknadsskjema for EU-søknader med søknadsfrist i 2017:
PES-søknadsskjema (Excel-fil for utfylling)

Husk dette:
 • Kontakt din lokale EU-rådgiver på Fakultet for medisin og helsevitenskap for hjelp til å lage søknaden.
 • Send inn søknad om PES før kostnader påløper
 • Klinikksjef skal samtykke til innsending (lenke til kapittel).

Veiledning til utfylling

Du finner veiledning for utfylling av de enkelte feltene inne i selve søknadsskjemaet. Hold muspekeren over tekstene i kolonne B.

Søknader må inneholde:

 • Utlysningens identitet (Call Id. ex. SC-9-2014)
 • Kort beskrivelse av prosjektets formål, prosjekttype (RIA, IA, CSA, MSCA osv.) og hvilken del av utlysningen (topic) det skal søkes til, med søknadsfrist.
 • Det må settes opp et budsjett for antatte egne kostnader knyttet til søknadsforberedelsene.
 • Aktuelle og potensielle partnere
 • Klar beskrivelse av søkerens rolle og ansvar innen prosjektet. Dersom St. Olavs hospital skal være koordinator må dette presiseres.

Send inn søknaden

Når skjemaet er ferdig utfylt og klinikksjef har gitt sitt samtykke til at den sendes inn kan du sende skjemaet på e-post til forskningsavdelingen@stolav.no med kopi til nina.slind@stolav.no.

Hva gis det støtte til?

Det gis støtte til utlysninger i EUs Horisont 2020, aktiviteter i randsonene av rammeprogrammet som Joint Technology Initiatives (JTI/JU), ERA-NET COFUND, §185 aktiviteter som EUROSTARS-2, GMES og Galileo.

Det kan også ytes støtte for utgifter i kontraktsforhandlingsfasen (Grant Negotiation) for søknader som er innstilt til støtte der St. Olavs hospital er koordinator.

Ta kontakt med din EU-rådgiver for eventuell støtte til andre langsiktige initiativ og generell posisjonering.

Hva kan kostnadsføres?

 • Dette skrives i budsjettfeltet i søknadsskjemaet
 • Utgifter til partnersøk/etablering av prosjektkonsortium
 • Egne (St. Olavs-ansatte) reisekostnader
 • Ekstern assistanse og rådgivning (hvis forsker har en ekstern konsulent, må kopi av kontrakten legges ved søknaden)
 • Søk i patentdatabaser og lignende
 • Frikjøp av personale. Lønnskostnader for ansatte i fast stilling ved St. Olavs hospital dekkes ikke.
  • Frikjøp dekker lønn til midlertidig ansatte som påtar seg oppgaver for den frikjøpte.
  • For lønnskostnader til midlertidig ansatt personell, plusses det på indirekte kostnader. Dette gjelder bare for personell som er midlertidig ansatt ved St. Olavs Hospital og ikke innleide eksterne konsulenter.
   Egeninnsats for klinikken blir automatisk regnet ut i skjemaet.

Størrelsen på støtten - beløp

Se oversikt over maksbeløp du kan søke om i de ulike kategoriene (PDF)

Utbetaling av støtte

Når søknaden er behandlet vil du få et tildelingsbrev med et internt prosjektnummer hvor kostnadene kan belastes.

Bare PES-søknader hvor EU-søknad faktisk blir innsendt, vil motta full PES-støtte.

Tilbakebetaling av støtte ved manglende EU-søknad

Hvis EU-søknad ikke blir sendt inn, eller blir vurdert ugyldig, må klinikken være forberedt på å dekke NFRs andel på 50% av støttebeløpet. Ta derfor vare på kvitteringen du får fra EU (via Participant Portal) når søknaden er sendt inn. Den skal legges ved PES-rapporten til oss.

Videre prosess

Husk at kostnader må regnskapsføres så snart som mulig, og senest innen årets utløp. Før årets slutt skal det sendes inn en kortfattet PES-rapport om bruken av støtten.

Søknadshjelp for forskere ved Det medisinske fakultet (DMF) og Helse Midt-Norge

Søknadshjelpen hjelper deg som er forsker ved Det medisinske fakultet, NTNU, St. Olavs hospital og regionale helseforetak med å finne, søke og administrere eksternfinansiering. Rådgivning om økonomi og budsjettering, og hvordan få godkjent kliniske prosjekter er også en del av det vi kan tilby. Søknadshjelpen vil koordinere større søknadsløp slik at forskeren får målrettet og effektiv støtte underveis.

Les mer om søknadshjelpen ved DMF


Finansiering av helseforskning

Norske bidragsytere innen forskning og særskilte satsninger

Nyheter

 • 16.04.2018
  Nyhetsbrev april 2018

  Nyhetsbrevet for første tertial 2018 er nå tilgjengelig

 • 16.04.2018
  Inspirert av tverrfagligheten på St. Olav

  Manuellterapeutene Lars Furan og Torgrim Tønne tok med seg verdifull kunnskap om behandling av smertepasienter på St. Olav.

 • 11.04.2018
  Travelt og trivelig

  I all hovedsak viser svarene på årets medarbeiderundersøkelse at ansatte på St. Olav trives på jobb, selv om hverdagen oppleves som travel.

 • 05.04.2018
  Ti år i pluss

  For tiende år på rad leverer St. Olavs hospital et økonomisk resultat i pluss. –Sammen med de faglige resultatene vi oppnår, er dette imponerende, sier styreleder Anne Breiby.

 • 03.04.2018
  Kommunenes folkehelseprofiler for 2018

  Tema for folkehelseprofilene i 2018 er alkohol og rusmidler. Profiler for kommuner og fylker kan hentes ut via folkehelseinstituttets sider.

 • 28.03.2018
  Fysisk aktivitet er viktigere enn vektnedgang for hjertepasienter

  Hjertepasienter lever lenger hvis de er fysisk aktive over tid, mens vektnedgang ikke kobles til redusert risiko for tidlig død i en ny norsk studie.

 • 26.03.2018
  Kan du hytteadressen din?

  Rask hjelp til stedet kan være avgjørende for utfallet dersom ulykken er ute i påska.

 • 22.03.2018
  Workshop DRIV NTNU og Fremtidens Operasjonsrom

  NTNU ønsket å benytte FOR-NorMIT infrastruktur i en workshop hvor hensikten var å bringe medisin og teknologi inn i felles prosjekter. Workshop ble arrangert over to lørdager 03. og 17. februar 2018.

 • 21.03.2018
  Jan-Magne nytilsatt ved Fremtidens Operasjonsrom

  Jan-Magne er nylig ansatt som forskningskoordinator ved Fremtidens Operasjonsrom.

 • 21.03.2018
  Labnytt nr. 1 2018

 • 21.03.2018
  Ny utstilling om angstlidelser

  Vil vekke mot og skape håp med ny utstilling om psykisk helse og angstlidelser på medisinsk museum.

 • 21.03.2018
  Vi har ansvar for hele spekteret

  En diskusjon om hva som er viktigst er uten mening.

 • 20.03.2018
  Utsatt søknadsfrist for direktørjobben

  Fristen for å søke på stillingen som administrerende direktør ved St. Olav er utsatt til 20. april.

 • 16.03.2018
  – Vi er avhengige av hverandre

  – NTNU og St. Olav er avhengige av hverandre for å løse de oppgavene vi er satt til, og jeg håper å bidra til å utvikle det allerede gode samarbeidet videre, sier Morken, som tiltrer den kombinerte stillingen mellom sykehuset og universitet...

 • 15.03.2018
  – Viser hvor viktig det er å satse på medarbeiderne

  Prosjektet «Jobbglede» står sentralt i begrunnelsen til Fagforbundet, som i år gir Arbeidsgiverprisen i sykehus til St. Olavs Driftsservice ved divisjonssjef Tove Ofstad Holan. Vi gratulerer!

 • 14.03.2018
  Nyhetsbrev 2, mars 2018

 • 13.03.2018
  – Økt kunnskap om delirium er sårt tiltrengt

  Onsdag 14. mars arrangeres «World Delirium Awareness Day» på initiativ fra organisasjonene for deliriumforskning i Europa, Nord-Amerika og Australia. På St. Olav markeres dagen blant annet med stands og undersøkelse i akuttmottaket.

 • 13.03.2018
  NKSL-professor på USA's Dr. Radio

  Professor i nevropsykologi ved Universitetet i Oslo (UiO) og ved Smertesenteret St. Olavs hospital Nils Inge Landrø var i februar 2018 gjest hos Dr. Bernstein i USAs populære innringningsprogram Dr. Radio.

 • 13.03.2018
  Helseministeren på besøk hos NKSL

  Mandag 4.september 2017 besøkte Helseminister Bent Høie Senter for smerte og sammensatte lidelser ved St Olavs hospital, der Nasjonal Kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL) er lokalisert sammen med Smertepoliklinikken og...

 • 08.03.2018
  Slaget på Stiklestad

  RSHU har hatt seminar på Stiklestad 6.-7. mars. Det har vært to inspirerende dager hvor tema har vært helsetjenesteutvikling og forbedring med fokus på standardiserte pasientforløp, Helseplattformen og pasientlogistikk.

 • 07.03.2018
  – Én dør inn for alle slagpasienter

  Nevrologer og indremedisinere skal jobbe side om side i St. Olavs nye slagsenter. – Det beste fra to verdener, mener lederne som har jobbet med å få Midtnorsk slagsenter på plass.

 • 07.03.2018
  Blimedno -en folkehelsekonferanse for og med barn og unge

  Blimedno er en folkehelsekonferanse for og med barn og unge. Er du nysgjerrig på hva barn og unge mener om hvordan vi kan skape et samfunn som gir god helse for dem?

 • 07.03.2018
  Hvilke gener påvirker utvikling av hudsykdom?

  Vi søker deltakere som skal inngå i kontrollgruppe i studie om hvilke gener som påvirker utvikling av hudsykdom.

 • 05.03.2018
  Nye styrer for helseforetakene oppnevnt

  Helse Midt-Norge har oppnevnt nye styrer for helseforetakene i regionen. Styremedlemmene er oppnevnt for en periode på to år med start 5. mars i etterkant av dagens foretaksmøter.

 • 01.03.2018
  Vil du vite mer om stoffskifte, appetittkontroll og kroppsmasseindeksen din?

  Vi ønsker å forstå hvordan BMI (kroppsmasseindeks) påvirker appetitt og metabolisme, og ønsker deltagere til en studie for å finne ut mer om dette.

 • 27.02.2018
  God prosess gir god avtale for alle parter

 • 18.02.2018
  Takrolimus (Advagraf, Envarsus, Modigraf, Prograf, Tacni) i blod

 • 18.02.2018
  Legemiddelanalyser fjernes fra rutinerepertoar

  Grunnet lite bruk og svak indikasjon for serumkonsentrasjonsmålinger har avdelingen besluttet å legge ned analysemetodene for følgende medikamenter: Meprobamat, karisoprodol, ketamin, petidin, disopyramid og vigabatrin.

 • 18.02.2018
  Toksiske alkoholer utføres ikke lenger ved rusmiddelanalyser i serum

 • 13.02.2018
  Arbeidsmiljøundersøkelsen starter 14. februar

  Arbeidsmiljøundersøkelsen (AMUS) er slått sammen med HMS og pasientsikkerhetskultur, og heter fra nå av ForBedring. 14. februar starter vi på St. Olav.

 • 05.02.2018
  LikeverdUKA er i gang

  Likeverdige helsetjenester for alle - mandag 5. februar starter LikeverdUKA på St. Olav.

 • 05.02.2018
  Seminar om helse og arbeid

  Den 14. mars 2018 inviterer FoU-enheten for Helse og Arbeid i Midt Norge til heldagsseminar.

 • 04.02.2018
  Trening ved hypertrofisk kardiomyopati

  Trening er kanskje ikke så farlig som tidligere antatt for personer med hjertemuskelsykdommen hypertrofisk kardiomyopati, skriver forskere ved Oslo universitetssykehus i dette gjesteinnlegget.

 • 02.02.2018
  Den gode død

  Verdien av å begrense livsforlengende behandling i bestemte situasjoner står sterkt på avdelingene ved St. Olavs hospital. Å leve best mulig, er viktigere enn å leve lengst mulig. Det var gjennomgangstonen under seminaret om overbehandling...

 • 29.01.2018
  Vi søker ny sykehusdirektør!

  St. Olavs hospital søker en synlig, samlende og resultatorientert administrerende direktør som skal videreføre arbeidet med å videreutvikle St. Olavs hospital som landets mest veldrevne sykehus.

 • 25.01.2018
  Vil ha mer dialog rundt overbehandling

  Mange helsearbeidere sitter med følelsen av at tilsynelatende nytteløs behandling fortsetter i lang tid uten at behandlingsteamet, pasienten og de pårørende har diskutert veien videre. Kommer man til et tidspunkt der man bør stoppe opp?

 • 22.01.2018
  Seminar om Helse og arbeid i Midt-Norge

  Den 14. mars 2018 inviterer FoU enheten for Helse og Arbeid i Midt Norge til heldagsseminar.

 • 19.01.2018
  Åpner sengepost på Pasienthotellet

  Fra mandag starter pilotprosjektet med bemannet sengepost på pasienthotellet. 20 ekstra senger står dermed til disposisjon de neste fire ukene.

 • 17.01.2018
  Andre høringsrunde for utviklingsplanen

  St. Olavs hospital kjører en ny høringsrunde før ferdigstillelse av utviklingsplanen.

 • 11.01.2018
  Pasientrapporterte data - Norsk hjerteinfarktregister

  De fleste pasienter med hjerteinfarkt behandlet på norske sykehus vil få et spørreskjema tilsendt

 • 10.01.2018
  Raskere Tilbake-ordningen legges om

  Raskere tilbake-ordningen legges om -Nå vil flere hundre millioner overføres fra ordningen og til de regionale helseforetakenes ordinære bevilgninger

 • 09.01.2018
  Utvidet åpningstid på Vardesenteret

  Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs hospital starter det nye året med utvidet åpningstid og nye tilbud for kreftrammede, pårørende og etterlatte.

 • 08.01.2018
  Vil du trene luktesansen din?

  Avdeling for øre-nese-hals ved St. Olavs hospital og Institutt for Nevromedisin ved NTNU søker etter friske personer med normal luktesans til et forskningsprosjekt.

 • 05.01.2018
  De to første gruppene er klare til oppstart

  -Planleggingen av prosjektet Hjernetrening har så langt gått veldig bra. Vi har allerede åtte deltakere klare til å være med på de to første treningsgruppene, sier prosjektleder Kari Risnes.

 • 03.01.2018
  Flere innspill til utviklingsplan

  Det er kommet flere viktige innspill til arbeidet med utviklingsplan for St. Olavs hospital. Disse tas med i det videre arbeidet og en ny høringsrunde planlegges fra 16. januar.

 • 02.01.2018
  Nye skjema og ny brukermanual for 2018

  Under Registerfaglig informasjon finner du nå nye papirskjema og ny brukermanual for 2018 (gjelder kun pasienter med hjerteinfarkt etter 1.januar 2018)

 • 22.12.2017
  Presentasjoner fra seminar

  Norsk hjerteinfarktregister takker for en fin samling og godt seminar for registeransvarlige i Norsk hjerteinfarktregister.

 • 19.12.2017
  Stikk innom julemessa på Vardesenteret

  Den frivillige gruppen Ull & Omtanke har for tredje året på rad samlet inn kunst og håndverksprodukter til julemessa på Vardesenteret, St. Olav. Kanskje finner du noen julegaver?

 • 19.12.2017
  Løfter frem psykisk helse

  Fremragende behandling i psykisk helsevern blir nytt satsingsområde i sykehusets Forbedringsprogram. – Med nye bygg har vi en helt unik mulighet til å forme fremtidas helsetilbud til disse pasientene, sier styreleder Anne Breiby.

 • 19.12.2017
  Ruster opp Orkdal

  Styret vedtok i dag en investering på om lag 50 millioner kroner på St. Olavs hospitals avdeling i Orkdal. – Dette kommer som en følge av at sykehuset og kommunene slår sammen legevakt, akuttmottak og observasjonspost, sier administrerende...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.