Forskningsmidler

Her finner du informasjon om hvor du kan søke om forskningsmidler i region Midt-Norge, eksterne utlysninger og bistand til søknadsskriving.

Felles forskningsutvalg og felles utdanningsutvalg St. Olavs Hospital og NTNU

Les mer her

Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge RHF og NTNU

Les mer her

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital utlyser årlig midler til finansiering av forskningsprosjekter ved St. Olavs Hospital. Midlene forutsettes fordelt til prosjekter som faller inn under St. Olavs Hospitals forskningsstrategi.


NB! På grunn av at søknadsfristen i år faller på en søndag, åpnes det for at søknader kan sendes innen utgangen av mandag 16. januar.

Utlysning for 2017

Prosjektetableringsstøtte(PES/POS)

Søknadsskjema og veiledning for å søke om støtte til prosjektetablering (PES-midler). For deg som planlegger EU-søknad til Horisont 2020, ERA-NET COFUND, JTI-JU og Eurostars-2. 

Prosjektetableringsstøtte (PES) bevilges kontinuerlig ved bruk av St. Olavs strategiske midler og en 50% rammebevilgning fra Norges forskningsråd (NFR). St. Olavs-ansatte skal søke PES-støtte til St. Olavs Hospital. PES-søknader må være støttet av klinikksjef før innsending.

Se også: Horisont 2020

In English: Apply for project establishment grant

Søknadsfrist

Denne støtteordningen behandles kontinuerlig, så det er ingen søknadsfrist.

Hvem kan søke?

Forskere som har bestemt seg for å sende søknad til en konkret utlysning/topic i Horisont 2020 eller randsoneprogrammer. Dette gjelder både prosjekter vi koordinerer og prosjekter koordinert av andre hvor St. Olavs Hospital deltar. Det tildeles ikke midler til forskere som er i sonderingsfase

Søknadsskjema

Last ned PES-søknadsskjema for EU-søknader med søknadsfrist i 2017:

PES-søknadsskjema 2017 (xls)

Husk dette:
 • Kontakt din lokale EU-rådgiver for hjelp til å lage søknaden.
 • Send inn søknad om PES før kostnader påløper
 • Klinikksjef skal samtykke til innsending (lenke til kapittel).

Veiledning til utfylling

Du finner veiledning for utfylling av de enkelte feltene inne i selve søknadsskjemaet. Hold muspekeren over tekstene i kolonne B.

Søknader må inneholde:

 • Utlysningens identitet (Call Id. ex. SC-9-2014)
 • Kort beskrivelse av prosjektets formål, prosjekttype (RIA, IA, CSA, MSCA osv.) og hvilken del av utlysningen (topic) det skal søkes til, med søknadsfrist.
 • Det må settes opp et budsjett for antatte egne kostnader knyttet til søknadsforberedelsene.
 • Aktuelle og potensielle partnere
 • Klar beskrivelse av søkerens rolle og ansvar innen prosjektet. Dersom St. Olavs Hospital skal være koordinator må dette presiseres.

Send inn søknaden

Når skjemaet er ferdig utfylt og instituttleder har gitt sitt samtykke til at den sendes inn kan du sende skjemaet på e-post til din lokale EU-rådgiver. EU-rådgiveren tar seg av videre oppfølging og sørger for innsending og arkivering.

Hva gis det støtte til?

Det gis støtte til utlysninger i EUs Horisont 2020, aktiviteter i randsonene av rammeprogrammet som Joint Technology Initiatives (JTI/JU), ERA-NET COFUND, §185 aktiviteter som EUROSTARS-2, GMES og Galileo.

Det kan også ytes støtte for utgifter i kontraktsforhandlingsfasen (Grant Negotiation) for søknader som er innstilt til støtte der St. Olavs Hospital er koordinator.

Ta kontakt med din EU-rådgiver for eventuell støtte til andre langsiktige initiativ og generell posisjonering.

Hva kan kostnadsføres?

 • Dette skrives i budsjettfeltet i søknadsskjemaet
 • Utgifter til partnersøk/etablering av prosjektkonsortium
 • Egne (St. Olavs-ansatte) reisekostnader
 • Ekstern assistanse og rådgivning
 • Søk i patentdatabaser og lignende
 • Frikjøp av personale. Lønnskostnader for ansatte i fast stilling ved St. Olavs Hospital dekkes ikke.
  • Frikjøp dekker lønn til midlertidig ansatte som påtar seg oppgaver for den frikjøpte.
  • For lønnskostnader til midlertidig ansatt personell, plusses det på indirekte kostnader. Dette gjelder bare for personell som er midlertidig ansatt ved St. Olavs Hospital og ikke innleide eksterne konsulenter.
   Egeninnsats for klinikken blir automatisk regnet ut i skjemaet.

Størrelsen på støtten - beløp

Se oversikt over maksbeløpene du kan søke om i de ulike kategoriene

Utbetaling av støtte

Når søknaden er behandlet vil du få et tildelingsbrev med et internt prosjektnummer hvor kostnadene kan belastes.

Bare PES-søknader hvor EU-søknad faktisk blir innsendt, vil motta full PES-støtte.

Tilbakebetaling av støtte ved manglende EU-søknad

Hvis EU-søknad ikke blir sendt inn, eller blir vurdert ugyldig, må klinikken være forberedt på å dekke NFRs andel på 50% av støttebeløpet. Ta derfor vare på kvitteringen du får fra EU (via Participant Portal) når søknaden er sendt inn. Den skal legges ved PES-rapporten til oss.

Videre prosess

Husk at kostnader må regnskapsføres så snart som mulig, og senest innen årets utløp. Før årets slutt skal det sendes inn en kortfattet PES-rapport om bruken av støtten.

Søknadshjelp for forskere ved Det medisinske fakultet (DMF) og Helse Midt-Norge

Søknadshjelpen hjelper deg som er forsker ved Det medisinske fakultet, NTNU, St. Olavs Hospital og regionale helseforetak med å finne, søke og administrere eksternfinansiering. Rådgivning om økonomi og budsjettering, og hvordan få godkjent kliniske prosjekter er også en del av det vi kan tilby. Søknadshjelpen vil koordinere større søknadsløp slik at forskeren får målrettet og effektiv støtte underveis.

Les mer om søknadshjelpen ved DMF

Nyheter

 • 20.04.2017
  Interaktive resultater

  Registeret har laget en resultatside for 10 av våre kvalitetsindikatorer.

 • 19.04.2017
  – Små endringer kan gi tryggere behandling

  St. Olav-gynekolog Christian Tapperts sterke engasjement for pasientsikkerhet har gjort ham til en viktig ressurs både på lokalt og nasjonalt plan. Nå har han også tatt fatt på vervet som leder av Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet.

 • 07.04.2017
  Fullt sykehus

  BLOGG: Etterjulsvinteren 2017 har vært den mest krevende noensinne for St. Olavs Hospital. 13 år på rad med krav til effektivisering merkes, skriver direktør Nils Kvernmo.

 • 05.04.2017
  2016 i pluss

  Aktiviteten har aldri vært høyere og ventetiden har ikke vært lavere. Samtidig landet regnskapet 30 millioner kroner bedre enn budsjett. – Dette er gode resultater for St. Olavs Hospital og pasientene, sier styreleder Anne Breiby.

 • 05.04.2017
  Påske og sol

  Sen påske betyr at sola står høyere på himmelen, og strålene blir mer intense. Refleksjon fra snøen kan øke UV-nivået med over 50 prosent. Går du med sola i ryggen, får du altså likevel en del UV-stråling i ansiktet.

 • 30.03.2017
  Labnytt nr. 1 2017

  Les om oppstart av IHR-pilot i Sør-Trøndelag og annen informasjon fra våre laboratorier.  

 • 27.03.2017
  – Samme mekanismer som i rusmisbruk

  Mange spilleavhengige ender opp med milliongjeld som følge av gambling på nettkasinoer og andre typer pengespill på nett. Nå satser Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) ved Nidaros DPS hardt på denne pasientgruppen, og tror det nystartede gruppeti...

 • 27.03.2017
  PEth - ny alkoholmarkør i blod

  Avdeling for klinisk farmakologi tilbyr fra 3.3.2016 analyse av fosfatidyletanol (forkortet: PEth) i blod. PEth dannes kun ved inntak av etanol, og er derfor en svært spesifikk markør for alkoholinntak. PEth har et langt påvisningsvindu og...

 • 24.03.2017
  Verdens tuberkulosedag 24. mars

  Verdens tuberkulosedag faller på 24. mars hvert år. Dagen markeres årlig for å rette oppmerksomheten mot at det fremdeles er tuberkuloseepidemier i store deler av verden. Tuberkulose forårsaker rundt 2 millioner dødsfall hvert år, for det m...

 • 22.03.2017
  Nytt e-læringsprogram om blodprøvetaking

  Helse Midt-Norge RHF med St. Olavs Hospital i spissen har laget et nytt, flott e-læringsprogram i blodprøvetaking.

 • 20.03.2017
  Verdensdagen for Down Syndrom 21. mars

  Datoen henspeiler på kromosompar 21. Down syndrom forårsakes av en endring i arvestoffet i cellene slik at barn blir født med et helt eller deler av et ekstra kromosom 21. Cirka 1 av 1000 barn fødes med Down syndrom.

 • 16.03.2017
  TV-innspilling på fødeavdelingen

  De kommende månedene vil produksjonsselskapet ITV Studios følge jordmødre og utvalgte fødende på St. Olavs Hospital for å lage en ny sesong av FEM-programmet «Fødeavdelingen».

 • 15.03.2017
  Vil du trene luktesansen din?

  Avdeling for øre-nese-hals ved St. Olavs Hospital og Institutt for Nevromedisin ved NTNU søker etter friske personer med normal luktesans til et forskningsprosjekt.

 • 06.03.2017
  Slik søker pasienter om å få dekket reisen sin

  1. oktober 2016 ble regelverket for pasientreiser endret. Pasienten får utbetalt en fast sats per reiste kilometer, uansett hvilket transportmiddel som er benyttet. 

 • 21.02.2017
  Endring i betalingsløsning for pasienter på sykehuset

  For pasientene som ikke betaler med kort blir det endrede faktureringsrutiner fra onsdag 1. mars 2017. For pasienter som betaler med kort blir det ingen endring.

 • 20.02.2017
  Nye anbefalinger for bruk av serumrør med gel

  Nyere forskningsdata viser at bruk av serumrør med gel potensielt kan forårsake falskt for lave serumkonsentrasjoner for en del legemidler. Avdeling for klinisk farmakologi endrer derfor anbefalingene for valg av blodprøverør til måling av...

 • 17.02.2017
  Alexander Moen. Nytilsatt ved Fremtidens Operasjonsrom

  Alexander er nylig ansatt som innovasjonsutvikler / rådgiver ved Fremtidens Operasjonsrom.

 • 16.02.2017
  Oppretter bufferpost for nyfødt intensiv

  Et bakterieutbrudd ved Nyfødt intensiv har vist seg vanskelig å bli kvitt. For å unngå at nyfødte med intensivbehov smittes, opprettes en midlertidig kuvøseavdeling i et bufferområde i Gastrosenteret.

 • 13.02.2017
  Forskningen sto i sentrum da St. Olavs Hospital og NTNU feiret det nye PET-senteret

  Rita Ottervik, sykehusdirektør Nils Kvernmo og dekan Bjørn Gustafsson takket bergenseren Trond Mohn og Norsk Forskningsråd for svært rause gaver.

 • 09.02.2017
  Betydelig lavere livskvalitet blant pasienter med ruslidelser og psykiske tilleggslidelser

  Tilfredshet med egen helse påvirkes av alvorlige og kompliserte lidelser. Som del av en større multisenterstudie i Midt-Norge hvor vurdering og behandlingsbehov blant pasienter med ruslidelser ble undersøkt så man også på helserelatert livskvalitet.

 • 06.02.2017
  Statsminister Erna Solberg besøkte St. Olavs Hospital

  Statsminister Erna Solberg (H) besøkte 6. februar Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital for å høre om tilbudet til pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander (CFS/ME) hos barn og unge.

 • 06.02.2017
  Bestilling til medlemmer av koordingeringsgruppen

  Helse og omsorgsdepartementet stiller for 2017 krav om at det enkelte helseforetak utvikler en utviklingsplan som skal peke på en ønsket utviklingsretning og beskrive krav til kompetanse, arbeidsformer, bygg og utstyr for å møte framtidige...

 • 03.02.2017
  Verdens kreftdag 4. februar

  Kreft er en av de vanligste dødsårsakene globalt.  8,2 millioner mennesker dør årlig av kreft. Tema for verdensdagen 2017 er "We can. I can".

 • 31.01.2017
  – Vi starter med helt blanke ark

  Eiendomssjef Åge Lien var med da det i 2002 ble lagt frem planer for nytt sikkerhetsbygg på Østmarka. Disse ble det ikke noe av. 15 år senere vil han se fremover og ikke tilbake på de gamle planene.

 • 31.01.2017
  Endring av referanseområde, eslikarbazepin (Zebinix), fra 10. februar 2017

 • 30.01.2017
  Fritt sykehusvalg blir fritt behandlingsvalg

  Høsten 2015 innføres ordningen Fritt behandlingsvalg. Samtidig flyttes innholdet på frittsykehusvalg.no over på helsenorge.no i en ny og mer brukervennlig informasjonstjeneste kalt Velg behandlingssted.

 • 30.01.2017
  Ungdomsråd er opprettet ved St. Olavs Hospital

  Styret for St. Olavs Hospital vedtok i sitt møte 27. januar 2017 å opprette ungdomsråd i samsvar med retningslinjer for ungdomsråd ved helseforetakene i Helse Midt-Norge.

 • 27.01.2017
  Retningen klar for St. Olavs Hospital i Orkdal

  Styret vedtok fredag en tydelig retning for den fremtidige driften i Orkdal. – Det innebærer en flertrinnsmodell som tar utgangspunkt i tidligere føringer og mange års samarbeid med kommunene i Orkdalsregionen, sier sykehusdirektør Nils Kvernmo.

 • 24.01.2017
  Utlysning av midler til kompetanseheving og fagutvikling for diagnosegruppene ADHD, autisme, Tourettes syndrom og narkolepsi

  Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi skal stimulere til kompetanseheving og fagutvikling for å forbedre tilbudet til voksne/barn/unge med nevnte diagnoser. Søknadsfrist 1. april 2017

 • 23.01.2017
  – Klart mål om færre komplikasjoner

  Tonsilleregisteret er det første nasjonale kvalitetsregisteret som opprettes innenfor øre, nese, hals-faget. Det nasjonale registeret driftes ved St. Olav, og planen er at innen to år vil informasjon fra 80 prosent av alle halsmandeloperasj...

 • 16.01.2017
  Nyttig dom over nye nettsider

  «Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.

 • 13.01.2017
  Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2017

  Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til rekruttering av psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2017.

 • 13.01.2017
  Betaling av rusmiddelanalyser - ikke-medisinske prøver

 • 10.01.2017
  Pasientens helsetjeneste på nett

  Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.

 • 05.01.2017
  Trainee

  Høsten 2015 begynte de første traineesykepleierne ved St. Olavs Hospital. Traineeordningen innebærer fast tilsetning i hel stilling, og en strukturert oppstart på yrkeslivet som sykepleier, både faglig og organisatorisk. Dette er en unik mu...

 • 05.01.2017
  Ønsker du å bli mer aktiv?

  De fleste vil gjerne være mer aktive, men mange opplever at det å komme i gang er den største utfordringen. Her får du flere tips til å komme i gang. Sjansen for å lykkes er større om du har en plan.

 • 29.12.2016
  Ny Avdeling for medisinsk genetikk ved Laboratoriemedisinsk klinikk fra 1.1.2017

  Fra 1.1.2017 blir medisinsk genetikk opprettet som egen avdeling ved Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for medisinsk genetikk (AMG). Inga Bjørnevoll er konstituert som avdelingssjef for den nye avdelingen.

 • 21.12.2016
  Artroseskolen satser på bedre informasjon til pasienter

  -Målet er at alle pasienter som blir henvist til ortopedspesialist på St. Olavs Hospital skal gjennomgå undervisningen i artroseskolen. På litt sikt er målet at fastlegen henviser direkte til undervisningen før ev. henvisning til ortoped, f...

 • 21.12.2016
  Artroseskolen satser på bedre informasjon til pasienter

  -Målet er at alle pasienter som blir henvist til ortopedspesialist på St. Olavs Hospital skal gjennomgå undervisningen i artroseskolen. På litt sikt er målet at fastlegen henviser direkte til undervisningen før ev. henvisning til ortoped, f...

 • 16.12.2016
  Budsjett 2017 vedtatt

  Styret ved St. Olavs Hospital vedtok i dag et stramt budsjett for 2017. – Nå blir det viktig å fortsette med alt det bra forbedringsarbeidet som skjer. Det skal hjelpe oss å nå mål, sier styreleder Anne Breiby.

 • 16.12.2016
  Prisdryss ved årets slutt

  St. Olavs-direktør Nils Kvernmo brukte årets siste fredagsforelesning til å dele ut priser både for årets publikasjon, årets arbeidsmiljø og årets forbedringsprosjekt. Vinnerne ble hedret med pengepremier, rosende ord og ruvende applaus.

 • 16.12.2016
  Styrker kompetansen i akuttmottaket

  St. Olavs Hospital forsterker legekompetansen i front, og setter i verk nye tiltak for å sikre en god og forsvarlig akuttbehandling. – Tiltakene er helt nødvendige for å håndtere en stor økning i antall pasienter og sikre at vi gir trygg og...

 • 15.12.2016
  Hjerteinfarktregisteret har nye hjemmesider!

  Hjerteinfarktregisteret har i samarbeid med St. Olavs hospital fått nye hjemmesider

 • 15.12.2016
  Nye interaktive resultater

  Norsk hjerteinfarktregister har i samarbeid med HEMIT og Servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre utarbeidet en ny rapportfunksjon.

 • 14.12.2016
  Lenker LMS (BUP)

 • 14.12.2016
  Utlysning fra Kreftforeningen og Forskningsrådet

  Kreftforeningen og Forskningsrådet legger sammen inn 1 mill. Euro til norske forskere i en ny fellesututlysning i ERA-NET TRANSCAN-2.

 • 09.12.2016
  Viktige tiltak mot antibiotika-resistens

  Antibiotika-teamet ved St. Olavs Hospital presenterte fredag sin plan for å hindre overforbruk og feilbruk av antibiotika ved sykehuset. – Det er en nasjonal målsetting at bruken skal ned med 30 prosent fra 2012 til 2020, sier direktør Nils Kvernmo.

 • 06.12.2016
  Labnytt nr. 4 2016

  Les siste nytt fra Laboratoriemedisinsk klinikk.

 • 06.12.2016
  Debatt om fremragende behandling

  BLOGG: Er vår praksis med behandling av hoftebrudd, hjerneslag og antibiotikabruk i tråd med ambisjonen om fremragende behandling?

 • 30.11.2016
  Verdens aids-dag 1. desember

  Aids-dagen er solidaritetsdagen for verdens 36 millioner hiv-positive og aids-syke. Den aller største reduksjonen i antall hiv-smittede har funnet sted blant barn. Fra 2001 til 2014 ble hele 58 prosent færre barn smittet. Dette er hovedsakl...