Forskningsmidler

Her finner du informasjon om hvor du kan søke om forskningsmidler i region Midt-Norge, eksterne utlysninger og bistand til søknadsskriving.

Bildet viser forskningsstudenter som studerer et plastma. Foto
Foto: Geir Mogen / NTNU

Felles forskningsutvalg og felles utdanningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Les mer her

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen

Les mer her

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs hospital

St. Olavs hospital utlyser årlig midler til finansiering av forskningsprosjekter ved St. Olavs hospital. Midlene forutsettes fordelt til prosjekter som faller inn under St. Olavs hospitals forskningsstrategi.

Informasjon om forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF


Prosjektetableringsstøtte(PES)

Søknadsskjema og veiledning for å søke om støtte til prosjektetablering (PES-midler). For deg som planlegger EU-søknad til Horisont 2020, ERA-NET COFUND, JTI-JU og Eurostars-2.

Prosjektetableringsstøtte (PES) bevilges kontinuerlig ved bruk av St. Olavs strategiske midler og en 50 % rammebevilgning fra Norges forskningsråd (NFR). St. Olavs-ansatte skal søke PES-støtte til St. Olavs hospital. PES-søknader må være støttet av klinikksjef før innsending.

Se også: Horisont 2020

Søknadsfrist

Denne støtteordningen behandles kontinuerlig, så det er ingen søknadsfrist.

Hvem kan søke?

Forskere som har bestemt seg for å sende søknad til en konkret utlysning/topic i Horisont 2020 eller randsoneprogrammer. Dette gjelder både prosjekter vi koordinerer og prosjekter koordinert av andre hvor St. Olavs hospital deltar. Det tildeles ikke midler til forskere som er i sonderingsfase.

Søknadsskjema

Last ned PES-søknadsskjema for EU-søknader:
PES-søknadsskjema (Excel-fil for utfylling)

Husk dette:
 • Kontakt din lokale EU-rådgiver på Fakultet for medisin og helsevitenskap for hjelp til å lage søknaden.
 • Send inn søknad om PES før kostnader påløper
 • Klinikksjef skal samtykke til innsending (lenke til kapittel).

Veiledning til utfylling

Du finner veiledning for utfylling av de enkelte feltene inne i selve søknadsskjemaet. Hold muspekeren over tekstene i kolonne B.

Søknader må inneholde:

 • Utlysningens identitet (Call Id. ex. SC-9-2014)
 • Kort beskrivelse av prosjektets formål, prosjekttype (RIA, IA, CSA, MSCA osv.) og hvilken del av utlysningen (topic) det skal søkes til, med søknadsfrist.
 • Det må settes opp et budsjett for antatte egne kostnader knyttet til søknadsforberedelsene.
 • Aktuelle og potensielle partnere
 • Klar beskrivelse av søkerens rolle og ansvar innen prosjektet. Dersom St. Olavs hospital skal være koordinator må dette presiseres.

Send inn søknaden

Når skjemaet er ferdig utfylt og klinikksjef har gitt sitt samtykke til at den sendes inn kan du sende skjemaet på e-post til forskningsavdelingen@stolav.no med kopi til nina.slind@stolav.no.

Hva gis det støtte til?

Det gis støtte til utlysninger i EUs Horisont 2020, aktiviteter i randsonene av rammeprogrammet som Joint Technology Initiatives (JTI/JU), ERA-NET COFUND, §185 aktiviteter som EUROSTARS-2, GMES og Galileo.

Det kan også ytes støtte for utgifter i kontraktsforhandlingsfasen (Grant Negotiation) for søknader som er innstilt til støtte der St. Olavs hospital er koordinator.

Ta kontakt med din EU-rådgiver for eventuell støtte til andre langsiktige initiativ og generell posisjonering.

Hva kan kostnadsføres?

 • Dette skrives i budsjettfeltet i søknadsskjemaet
 • Utgifter til partnersøk/etablering av prosjektkonsortium
 • Egne (St. Olavs-ansatte) reisekostnader
 • Ekstern assistanse og rådgivning (hvis forsker har en ekstern konsulent, må kopi av kontrakten legges ved søknaden)
 • Søk i patentdatabaser og lignende
 • Frikjøp av personale. Lønnskostnader for ansatte i fast stilling ved St. Olavs hospital dekkes ikke.
  • Frikjøp dekker lønn til midlertidig ansatte som påtar seg oppgaver for den frikjøpte.
  • For lønnskostnader til midlertidig ansatt personell, plusses det på indirekte kostnader. Dette gjelder bare for personell som er midlertidig ansatt ved St. Olavs Hospital og ikke innleide eksterne konsulenter.
   Egeninnsats for klinikken blir automatisk regnet ut i skjemaet.

Størrelsen på støtten - beløp

Se oversikt over maksbeløp du kan søke om i de ulike kategoriene (PDF)

Utbetaling av støtte

Når søknaden er behandlet vil du få et tildelingsbrev med et internt prosjektnummer hvor kostnadene kan belastes.

Bare PES-søknader hvor EU-søknad faktisk blir innsendt, vil motta full PES-støtte.

Tilbakebetaling av støtte ved manglende EU-søknad

Hvis EU-søknad ikke blir sendt inn, eller blir vurdert ugyldig, må klinikken være forberedt på å dekke NFRs andel på 50% av støttebeløpet. Ta derfor vare på kvitteringen du får fra EU (via Participant Portal) når søknaden er sendt inn. Den skal legges ved PES-rapporten til oss.

Videre prosess

Husk at kostnader må regnskapsføres så snart som mulig, og senest innen årets utløp. Før årets slutt skal det sendes inn en kortfattet PES-rapport om bruken av støtten.

Søknadshjelp for forskere ved Det medisinske fakultet (DMF) og Helse Midt-Norge

Søknadshjelpen hjelper deg som er forsker ved Det medisinske fakultet, NTNU, St. Olavs hospital og regionale helseforetak med å finne, søke og administrere eksternfinansiering. Rådgivning om økonomi og budsjettering, og hvordan få godkjent kliniske prosjekter er også en del av det vi kan tilby. Søknadshjelpen vil koordinere større søknadsløp slik at forskeren får målrettet og effektiv støtte underveis.

Les mer om søknadshjelpen ved DMF


Finansiering av helseforskning

Norske bidragsytere innen forskning og særskilte satsninger

Nyheter

 • 15.06.2018
  – Gir oss innblikk og perspektiv

  Fysioterapeuten Dalia Noureldin fra Al-Shifa-sykehuset i Gaza har på eget initiativ, og på toppen av alt det akutte, etablert et kveldstilbud for kvinner med inkontinens og bekkenbunnsskader. Nå har hun hospitert på St. Olav for å dele kompetanse.

 • 14.06.2018
  Gratulerer med dagen!

  I dag markeres Verdens blodgiverdag. Blodbanken ønsker å takke alle sine blodgivere for en uvurderlig og uerstattelig innsats.

 • 11.06.2018
  Vil gjerne ha egen ungdomsavdeling

  Linda Saksvik (24) ble akutt syk som 11-åring. Etter to nyretransplantasjoner er hun på bedringens vei, og hun er nå leder for Ungdomsrådet ved St. Olav.

 • 08.06.2018
  Nærmer seg svar på Sepsis-gåten

  Ved hjelp av kunstig intelligens og innsamlet genmateriale fra nær 3000 trøndere, er leger ved St. Olavs hospital HF i ferd med å løse gåten bak en av sykdommene som tar flest liv ved norske sykehus.

 • 08.06.2018
  Koppler skal redusere komplikasjoner etter kreftoperasjon

  Frustrasjonen over alvorlige komplikasjoner etter kreftoperasjon satte de to kirurgene på ideen om en bedre løsning. Resultatet: Den sammenleggbare stiftemaskinen koppler.

 • 07.06.2018
  Hvordan skal vi møte fremtidens helsetjeneste?

  Hardere prioriteringer, mer avansert teknologi, helsevesenet som sikkerhetsnett og begrensing av livsforlengende behandling. Den regionale utdanningskonferansen ble åpnet med ulike perspektiv på fremtidens helsetjeneste.

 • 06.06.2018
  Nytt informasjonsskriv til pasient og pårørende

 • 05.06.2018
  Ny treningsmetode kan være effektiv ved røykebein

  Etter åtte uker med regelmessig trening av leggmuskulaturen kunne pasienter med røykebein gå lenger uten smerter.

 • 04.06.2018
  – Mer forskning kommer pasientene til gode

  Stadig mer forskning innen rus og psykisk helsevern gjør at tilbudet til pasientene har blitt styrket, mener Kristin Smedsrud, klinikksjef for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital.

 • 01.06.2018
  Pasientreiser har fått nytt telefonnummer

  Det nye nasjonale nummeret er 915 05 515.

 • 01.06.2018
  Problemer med telefoni og sms-innkalling

 • 31.05.2018
  Har bedret samarbeidet rundt demenspasientene

  Kompetansen er bedre ute i kommunene, trykket på sykehuset minker og pasientene får minst like god behandling. Det er konklusjonen etter den tiende utgaven av Sørtrøndersk demensforum på St. Olavs hospital.

 • 30.05.2018
  Nettverk for kreft og palliasjon i Trondheim

 • 30.05.2018
  -Vi er godt i gang med rekrutteringen

  -Vi har rekruttert 24 pasienter til studien på St. Olavs hospital, og har plass til flere . Nye grupper starter opp allerede til høsten 2018 og våren 2019. På Oslo universitetssykehus (OUS) er de også kommet godt i gang. Der er det også led...

 • 30.05.2018
  Julie (17) ble påkjørt i 80-sonen – og lever med skjult hjerneskade

  Julie Fjesme Sundby (17) ble påkjørt i 80-sonen og landet med hodet først i asfalten. Ingen kan se hjerneskaden hun pådro seg, men den har endret livet hennes. Nå er hun testperson i det første forskningsprosjektet i Norge som er rettet mot...

 • 30.05.2018
  - Arbeid kan virke like godt som medisin

  Åtte jobbspesialister er ansatt på St. Olavs hospital. Sammen med NAV skal de skaffe pasienter innen rus og psykisk helsevern lønnet jobb som en del av behandlingen.

 • 29.05.2018
  – Dette er en oversett pasientgruppe

  – Vi redder barn fra kreft og livstruende skader, men hva skjer etterpå? spør lege Kari Risnes. Barne- og ungdomsklinikken er i gang med et stort prosjekt som skal undersøke effekten av hjernetrening for barn og unge med ervervet hjerneskade.

 • 23.05.2018
  Tilrettelegger ny spesialistutdanning for leger

  Med kort tidshorisont blir 2018 et hektisk år for å oppfylle den nye spesialistforskriften. Det vil kreve mye arbeid fra helseforetakene.

 • 23.05.2018
  -Ja, du trenger solkrem!

  Nordmenn er på verdenstoppen i føflekkkreft. Dette er legene ved St. Olavs hospital sine tips for å unngå melanom.

 • 14.05.2018
  Ny analysemetode og økt analysefrekvens av levetiracetam og topiramat i serum

  Avdeling for klinisk farmakologi utfører terapimonitorering av en rekke antiepileptika, deriblant levetiracetam (Keppra) og topiramat (Topimax).

 • 11.05.2018
  Tilbyr raskere løsning for alvorlig syke og farlige innsatte

  St. Olavs hospital ønsker at Helse- og omsorgsdepartementet ser på muligheten for at det i første byggetrinn på det nye sikkerhetspsykiatribygget på Østmarka bygges 6-8 ekstra plasser for målgruppen omtalt i Brennpunkt-programmet «Fengslet og forlatt».

 • 09.05.2018
  Behandling rett hjem i stua

  Depresjon og panikkangst rammer mange. Nytt internettbehandlingstilbud gjør at du kan få behandling når du vil og hvor du vil.

 • 09.05.2018
  All trening er medisin for hjertepasienter

  Under vårt besøk i Slovenia fikk vi utallige nye argumenter for at trening bør være en viktig del av behandlingen ved stabil hjertesykdom. Likevel fortsetter utfordringen med å få pasientene til å trene.

 • 07.05.2018
  Grethe Aasved (63) blir ny direktør ved St. Olavs hospital

  Etter ti år som toppleder i Aleris Helse AS, blir Grethe Aasved nå øverste leder på St. Olavs hospital. 

 • 02.05.2018
  Det enkle er ofte det beste?

  INNLEGG: «Det enkle er ofte det beste», sier reklamen vi stadig ser på TV. Ja, er det ikke slik med håndhygiene og smittevern også? Vi forsøker å selge et enkelt og kanskje usexy budskap, men når ikke frem!

 • 26.04.2018
  – En forklaring, ikke en unnskyldning

  Hvordan er det egentlig å leve med Asperger? Og hvordan skal pårørende forholde seg til en person som sliter i sosiale settinger og kan få sterke reaksjoner på de minste uforutsette hendelser? I fem år har Dora Oline Eriksrud (23) stilt opp...

 • 25.04.2018
  – Vi ga sykepleieren en sjekk…

  I travle førjulstider ble det med ett litt ekstra god stemning, da ekteparet Fredrik og Berit Kleven plutselig troppet opp med en sjekk på ti millioner kroner på Barne- og ungdomsklinikken.

 • 25.04.2018
  Opererer med fjernstyrt slange

  Flere og flere opereres med endoskop. Risikoen for komplikasjoner minsker, og pasientene får reise hjem tidligere.

 • 25.04.2018
  Ønsker overvektige menn til vekttapsstudie

  Har du BMI mellom 30 – 40kg/m2, er frisk og ønsker vektreduksjon, kan dette være noe for deg.

 • 24.04.2018
  Sju har søkt på stillingen som administrerende direktør

  Her er lista over de som har søkt på stillingen.

 • 16.04.2018
  Nyhetsbrev april 2018

  Nyhetsbrevet for første tertial 2018 er nå tilgjengelig

 • 16.04.2018
  Inspirert av tverrfagligheten på St. Olav

  Manuellterapeutene Lars Furan og Torgrim Tønne tok med seg verdifull kunnskap om behandling av smertepasienter på St. Olav.

 • 11.04.2018
  Travelt og trivelig

  I all hovedsak viser svarene på årets medarbeiderundersøkelse at ansatte på St. Olav trives på jobb, selv om hverdagen oppleves som travel.

 • 05.04.2018
  Ti år i pluss

  For tiende år på rad leverer St. Olavs hospital et økonomisk resultat i pluss. –Sammen med de faglige resultatene vi oppnår, er dette imponerende, sier styreleder Anne Breiby.

 • 03.04.2018
  Kommunenes folkehelseprofiler for 2018

  Tema for folkehelseprofilene i 2018 er alkohol og rusmidler. Profiler for kommuner og fylker kan hentes ut via folkehelseinstituttets sider.

 • 28.03.2018
  Fysisk aktivitet er viktigere enn vektnedgang for hjertepasienter

  Hjertepasienter lever lenger hvis de er fysisk aktive over tid, mens vektnedgang ikke kobles til redusert risiko for tidlig død i en ny norsk studie.

 • 26.03.2018
  Kan du hytteadressen din?

  Rask hjelp til stedet kan være avgjørende for utfallet dersom ulykken er ute i påska.

 • 22.03.2018
  Workshop DRIV NTNU og Fremtidens Operasjonsrom

  NTNU ønsket å benytte FOR-NorMIT infrastruktur i en workshop hvor hensikten var å bringe medisin og teknologi inn i felles prosjekter. Workshop ble arrangert over to lørdager 03. og 17. februar 2018.

 • 21.03.2018
  Jan-Magne nytilsatt ved Fremtidens Operasjonsrom

  Jan-Magne er nylig ansatt som forskningskoordinator ved Fremtidens Operasjonsrom.

 • 21.03.2018
  Labnytt nr. 1 2018

 • 21.03.2018
  Ny utstilling om angstlidelser

  Vil vekke mot og skape håp med ny utstilling om psykisk helse og angstlidelser på medisinsk museum.

 • 21.03.2018
  Vi har ansvar for hele spekteret

  En diskusjon om hva som er viktigst er uten mening.

 • 20.03.2018
  Utsatt søknadsfrist for direktørjobben

  Fristen for å søke på stillingen som administrerende direktør ved St. Olav er utsatt til 20. april.

 • 16.03.2018
  – Vi er avhengige av hverandre

  – NTNU og St. Olav er avhengige av hverandre for å løse de oppgavene vi er satt til, og jeg håper å bidra til å utvikle det allerede gode samarbeidet videre, sier Morken, som tiltrer den kombinerte stillingen mellom sykehuset og universitet...

 • 15.03.2018
  – Viser hvor viktig det er å satse på medarbeiderne

  Prosjektet «Jobbglede» står sentralt i begrunnelsen til Fagforbundet, som i år gir Arbeidsgiverprisen i sykehus til St. Olavs Driftsservice ved divisjonssjef Tove Ofstad Holan. Vi gratulerer!

 • 14.03.2018
  Nyhetsbrev 2, mars 2018

 • 13.03.2018
  – Økt kunnskap om delirium er sårt tiltrengt

  Onsdag 14. mars arrangeres «World Delirium Awareness Day» på initiativ fra organisasjonene for deliriumforskning i Europa, Nord-Amerika og Australia. På St. Olav markeres dagen blant annet med stands og undersøkelse i akuttmottaket.

 • 13.03.2018
  NKSL-professor på USA's Dr. Radio

  Professor i nevropsykologi ved Universitetet i Oslo (UiO) og ved Smertesenteret St. Olavs hospital Nils Inge Landrø var i februar 2018 gjest hos Dr. Bernstein i USAs populære innringningsprogram Dr. Radio.

 • 13.03.2018
  Helseministeren på besøk hos NKSL

  Mandag 4.september 2017 besøkte Helseminister Bent Høie Senter for smerte og sammensatte lidelser ved St Olavs hospital, der Nasjonal Kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL) er lokalisert sammen med Smertepoliklinikken og...

 • 08.03.2018
  Slaget på Stiklestad

  RSHU har hatt seminar på Stiklestad 6.-7. mars. Det har vært to inspirerende dager hvor tema har vært helsetjenesteutvikling og forbedring med fokus på standardiserte pasientforløp, Helseplattformen og pasientlogistikk.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.