Forskningsmidler

Her finner du informasjon om hvor du kan søke om forskningsmidler i region Midt-Norge, eksterne utlysninger og bistand til søknadsskriving.

Bildet viser forskningsstudenter som studerer et plastma. Foto
Foto: colourbox.com

Felles forskningsutvalg og felles utdanningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Les mer her

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen

Les mer her

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs hospital

St. Olavs hospital utlyser årlig midler til finansiering av forskningsprosjekter ved St. Olavs hospital. Midlene forutsettes fordelt til prosjekter som faller inn under St. Olavs hospitals forskningsstrategi.

   Utlysning av forsknings- og innovasjonsmidler for 2018

Informasjon om forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF

Her finner du informasjon om søknad om midler, rapportering på tildelte midler, toppfinansiering og EU-insentiver.

Prosjektetableringsstøtte(PES)

Søknadsskjema og veiledning for å søke om støtte til prosjektetablering (PES-midler). For deg som planlegger EU-søknad til Horisont 2020, ERA-NET COFUND, JTI-JU og Eurostars-2.

Prosjektetableringsstøtte (PES) bevilges kontinuerlig ved bruk av St. Olavs strategiske midler og en 50 % rammebevilgning fra Norges forskningsråd (NFR). St. Olavs-ansatte skal søke PES-støtte til St. Olavs hospital. PES-søknader må være støttet av klinikksjef før innsending.

Se også: Horisont 2020

Søknadsfrist

Denne støtteordningen behandles kontinuerlig, så det er ingen søknadsfrist.

Hvem kan søke?

Forskere som har bestemt seg for å sende søknad til en konkret utlysning/topic i Horisont 2020 eller randsoneprogrammer. Dette gjelder både prosjekter vi koordinerer og prosjekter koordinert av andre hvor St. Olavs hospital deltar. Det tildeles ikke midler til forskere som er i sonderingsfase.

Søknadsskjema

Last ned PES-søknadsskjema for EU-søknader med søknadsfrist i 2017:
PES-søknadsskjema (Excel-fil for utfylling)

Husk dette:
 • Kontakt din lokale EU-rådgiver på Fakultet for medisin og helsevitenskap for hjelp til å lage søknaden.
 • Send inn søknad om PES før kostnader påløper
 • Klinikksjef skal samtykke til innsending (lenke til kapittel).

Veiledning til utfylling

Du finner veiledning for utfylling av de enkelte feltene inne i selve søknadsskjemaet. Hold muspekeren over tekstene i kolonne B.

Søknader må inneholde:

 • Utlysningens identitet (Call Id. ex. SC-9-2014)
 • Kort beskrivelse av prosjektets formål, prosjekttype (RIA, IA, CSA, MSCA osv.) og hvilken del av utlysningen (topic) det skal søkes til, med søknadsfrist.
 • Det må settes opp et budsjett for antatte egne kostnader knyttet til søknadsforberedelsene.
 • Aktuelle og potensielle partnere
 • Klar beskrivelse av søkerens rolle og ansvar innen prosjektet. Dersom St. Olavs hospital skal være koordinator må dette presiseres.

Send inn søknaden

Når skjemaet er ferdig utfylt og klinikksjef har gitt sitt samtykke til at den sendes inn kan du sende skjemaet på e-post til forskningsavdelingen@stolav.no med kopi til nina.slind@stolav.no.

Hva gis det støtte til?

Det gis støtte til utlysninger i EUs Horisont 2020, aktiviteter i randsonene av rammeprogrammet som Joint Technology Initiatives (JTI/JU), ERA-NET COFUND, §185 aktiviteter som EUROSTARS-2, GMES og Galileo.

Det kan også ytes støtte for utgifter i kontraktsforhandlingsfasen (Grant Negotiation) for søknader som er innstilt til støtte der St. Olavs hospital er koordinator.

Ta kontakt med din EU-rådgiver for eventuell støtte til andre langsiktige initiativ og generell posisjonering.

Hva kan kostnadsføres?

 • Dette skrives i budsjettfeltet i søknadsskjemaet
 • Utgifter til partnersøk/etablering av prosjektkonsortium
 • Egne (St. Olavs-ansatte) reisekostnader
 • Ekstern assistanse og rådgivning (hvis forsker har en ekstern konsulent, må kopi av kontrakten legges ved søknaden)
 • Søk i patentdatabaser og lignende
 • Frikjøp av personale. Lønnskostnader for ansatte i fast stilling ved St. Olavs hospital dekkes ikke.
  • Frikjøp dekker lønn til midlertidig ansatte som påtar seg oppgaver for den frikjøpte.
  • For lønnskostnader til midlertidig ansatt personell, plusses det på indirekte kostnader. Dette gjelder bare for personell som er midlertidig ansatt ved St. Olavs Hospital og ikke innleide eksterne konsulenter.
   Egeninnsats for klinikken blir automatisk regnet ut i skjemaet.

Størrelsen på støtten - beløp

Se oversikt over maksbeløp du kan søke om i de ulike kategoriene (PDF)

Utbetaling av støtte

Når søknaden er behandlet vil du få et tildelingsbrev med et internt prosjektnummer hvor kostnadene kan belastes.

Bare PES-søknader hvor EU-søknad faktisk blir innsendt, vil motta full PES-støtte.

Tilbakebetaling av støtte ved manglende EU-søknad

Hvis EU-søknad ikke blir sendt inn, eller blir vurdert ugyldig, må klinikken være forberedt på å dekke NFRs andel på 50% av støttebeløpet. Ta derfor vare på kvitteringen du får fra EU (via Participant Portal) når søknaden er sendt inn. Den skal legges ved PES-rapporten til oss.

Videre prosess

Husk at kostnader må regnskapsføres så snart som mulig, og senest innen årets utløp. Før årets slutt skal det sendes inn en kortfattet PES-rapport om bruken av støtten.

Søknadshjelp for forskere ved Det medisinske fakultet (DMF) og Helse Midt-Norge

Søknadshjelpen hjelper deg som er forsker ved Det medisinske fakultet, NTNU, St. Olavs Hospital og regionale helseforetak med å finne, søke og administrere eksternfinansiering. Rådgivning om økonomi og budsjettering, og hvordan få godkjent kliniske prosjekter er også en del av det vi kan tilby. Søknadshjelpen vil koordinere større søknadsløp slik at forskeren får målrettet og effektiv støtte underveis.

Les mer om søknadshjelpen ved DMF

Nyheter

 • 18.02.2018
  Takrolimus (Advagraf, Envarsus, Modigraf, Prograf, Tacni) i blod

 • 18.02.2018
  Legemiddelanalyser fjernes fra rutinerepertoar

  Grunnet lite bruk og svak indikasjon for serumkonsentrasjonsmålinger har avdelingen besluttet å legge ned analysemetodene for følgende medikamenter: Meprobamat, karisoprodol, ketamin, petidin, disopyramid og vigabatrin.

 • 18.02.2018
  Toksiske alkoholer utføres ikke lenger ved rusmiddelanalyser i serum

 • 13.02.2018
  Arbeidsmiljøundersøkelsen starter 14. februar

  Arbeidsmiljøundersøkelsen (AMUS) er slått sammen med HMS og pasientsikkerhetskultur, og heter fra nå av ForBedring. 14. februar starter vi på St. Olav.

 • 05.02.2018
  LikeverdUKA er i gang

  Likeverdige helsetjenester for alle - mandag 5. februar starter LikeverdUKA på St. Olav.

 • 05.02.2018
  Seminar om helse og arbeid

  Den 14. mars 2018 inviterer FoU-enheten for Helse og Arbeid i Midt Norge til heldagsseminar.

 • 04.02.2018
  Trening ved hypertrofisk kardiomyopati

  Trening er kanskje ikke så farlig som tidligere antatt for personer med hjertemuskelsykdommen hypertrofisk kardiomyopati, skriver forskere ved Oslo universitetssykehus i dette gjesteinnlegget.

 • 02.02.2018
  Den gode død

  Verdien av å begrense livsforlengende behandling i bestemte situasjoner står sterkt på avdelingene ved St. Olavs hospital. Å leve best mulig, er viktigere enn å leve lengst mulig. Det var gjennomgangstonen under seminaret om overbehandling...

 • 29.01.2018
  Vi søker ny sykehusdirektør!

  St. Olavs hospital søker en synlig, samlende og resultatorientert administrerende direktør som skal videreføre arbeidet med å videreutvikle St. Olavs hospital som landets mest veldrevne sykehus.

 • 25.01.2018
  Vil ha mer dialog rundt overbehandling

  Mange helsearbeidere sitter med følelsen av at tilsynelatende nytteløs behandling fortsetter i lang tid uten at behandlingsteamet, pasienten og de pårørende har diskutert veien videre. Kommer man til et tidspunkt der man bør stoppe opp?

 • 22.01.2018
  Seminar om Helse og arbeid i Midt-Norge

  Den 14. mars 2018 inviterer FoU enheten for Helse og Arbeid i Midt Norge til heldagsseminar.

 • 19.01.2018
  Åpner sengepost på Pasienthotellet

  Fra mandag starter pilotprosjektet med bemannet sengepost på pasienthotellet. 20 ekstra senger står dermed til disposisjon de neste fire ukene.

 • 17.01.2018
  Andre høringsrunde for utviklingsplanen

  St. Olavs hospital kjører en ny høringsrunde før ferdigstillelse av utviklingsplanen.

 • 11.01.2018
  Pasientrapporterte data - Norsk hjerteinfarktregister

  De fleste pasienter med hjerteinfarkt behandlet på norske sykehus vil få et spørreskjema tilsendt

 • 10.01.2018
  Raskere Tilbake-ordningen legges om

  Raskere tilbake-ordningen legges om -Nå vil flere hundre millioner overføres fra ordningen og til de regionale helseforetakenes ordinære bevilgninger

 • 09.01.2018
  Utvidet åpningstid på Vardesenteret

  Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs hospital starter det nye året med utvidet åpningstid og nye tilbud for kreftrammede, pårørende og etterlatte.

 • 08.01.2018
  Vil du trene luktesansen din?

  Avdeling for øre-nese-hals ved St. Olavs hospital og Institutt for Nevromedisin ved NTNU søker etter friske personer med normal luktesans til et forskningsprosjekt.

 • 05.01.2018
  De to første gruppene er klare til oppstart

  -Planleggingen av prosjektet Hjernetrening har så langt gått veldig bra. Vi har allerede åtte deltakere klare til å være med på de to første treningsgruppene, sier prosjektleder Kari Risnes.

 • 03.01.2018
  Flere innspill til utviklingsplan

  Det er kommet flere viktige innspill til arbeidet med utviklingsplan for St. Olavs hospital. Disse tas med i det videre arbeidet og en ny høringsrunde planlegges fra 16. januar.

 • 02.01.2018
  Nye skjema og ny brukermanual for 2018

  Under Registerfaglig informasjon finner du nå nye papirskjema og ny brukermanual for 2018 (gjelder kun pasienter med hjerteinfarkt etter 1.januar 2018)

 • 22.12.2017
  Presentasjoner fra seminar

  Norsk hjerteinfarktregister takker for en fin samling og godt seminar for registeransvarlige i Norsk hjerteinfarktregister.

 • 19.12.2017
  Stikk innom julemessa på Vardesenteret

  Den frivillige gruppen Ull & Omtanke har for tredje året på rad samlet inn kunst og håndverksprodukter til julemessa på Vardesenteret, St. Olav. Kanskje finner du noen julegaver?

 • 19.12.2017
  Løfter frem psykisk helse

  Fremragende behandling i psykisk helsevern blir nytt satsingsområde i sykehusets Forbedringsprogram. – Med nye bygg har vi en helt unik mulighet til å forme fremtidas helsetilbud til disse pasientene, sier styreleder Anne Breiby.

 • 19.12.2017
  Ruster opp Orkdal

  Styret vedtok i dag en investering på om lag 50 millioner kroner på St. Olavs hospitals avdeling i Orkdal. – Dette kommer som en følge av at sykehuset og kommunene slår sammen legevakt, akuttmottak og observasjonspost, sier administrerende...

 • 18.12.2017
  Rune Wiseth konstituert som sykehusdirektør

  Styret ved St. Olavs hospital konstituerte i dag klinikksjef Rune Wiseth som administrerende direktør fra 1. januar 2018.

 • 15.12.2017
  Disse har utmerket seg i år

  Dyktige ansatte ved St. Olavs hospital fikk velfortjent heder da prisene for årets publikasjon, årets arbeidsmiljø og årets forbedringsprosjekt ble delt ut av sykehusdirektør Nils Kvernmo fredag morgen.

 • 15.12.2017
  Siste vakt

  Etter snart 12 år i topplederposisjon på St. Olav, går direktør Nils Kvernmo nå på sin siste vakt.– Det har vært en lang og spennende reise, sier direktøren som har bedt om å få gå av ved nyttår.

 • 13.12.2017
  Slipper å ta turen inn til sykehuset

  Det er lett å forstå at det er slitsomt for barn med kreft stadig å besøke sykehuset for oppfølging. Derfor er Avansert hjemmesykehus for barn nå opprettet ved St. Olavs hospital, foreløpig som et prøveprosjekt frem til mai 2018.

 • 12.12.2017
  Her er Årets sykepleier!

  –Ann-Elise er en høyt verdsatt kollega, og deler rikelig av sin erfaring og kunnskap med andre. Hun møter både pasienter og kollegaer med respekt, og er en veldig verdig vinner av prisen Årets sykepleier, skryter kollegaene ved avdeling for...

 • 07.12.2017
  Labnytt nr. 4 2017

 • 07.12.2017
  Atrieflimmerskolen skal bidra til tryggere pasienter

  –Med atrieflimmer følger mye angst og usikkerhet. I alle fall har det gjort det for meg, forteller Ruth Kobberød. Ruth er en av åtte personer som onsdag denne uken fikk være med på den aller første undervisningsdagen på Atrieflimmerskolen v...

 • 07.12.2017
  Nye rutiner for forsendelse av biologisk materiale fra 1.1.2018

  Posten legger om sine poststrømsrutiner fra 1. januar 2018. Dette vil medføre endringer for forsendelse av biologisk materiale.

 • 06.12.2017
  Er treningseffekten dårligere for hjertepasienter med diabetes?

  En ny doktorgrad fra Universitet i Oslo kan tilsynelatende tyde på at responsen på trening er lav for hjertepasienter som også har type 2-diabetes. Men resultatene viser også helt klare helsefordeler av treningen.

 • 05.12.2017
  Plussprisen til St. Olav-sykepleier

  Ingrid Slørdal ble tildelt Plussprisen i 2017 for sitt arbeid med å sikre god ivaretakelse av HIV-positive.

 • 01.12.2017
  Nytt brukerutvalg ved St. Olavs hospital

  I styremøtet torsdag 30. november, ble det oppnevnt nytt brukerutvalg for 2018-2019.

 • 28.11.2017
  Nye psykoaktive substanser (NPS) - Ny analyse i urin fra 28.11.2017

  Det har vært en stor økning i antall nye rusmidler på det illegale narkotikamarkedet over hele verden, også i Norge. I mediene omtales disse stoffene gjerne som «motedop», «syntetiske rusmidler» eller «designer drugs», mens det medisinske f...

 • 28.11.2017
  – Barna våre er et felles samfunnsoppdrag

  Rundt 300 deltok på den regionale Barn som pårørende-konferansen mandag denne uken. – Målet er å forebygge sykdomsutvikling blant våre barn og unge, og gi barn det beste utgangspunktet for en god helse, sa assisterende fagdirekter Kristian...

 • 24.11.2017
  To St. Olav-prosjekter får støtte

  Henrik Døllner og Henrik Hjorth-Hansen tildelt midler fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning.

 • 21.11.2017
  Traumesatsing har gitt resultater

  Ved Regional enhet for traumebehandlings poliklinikk har opp mot 70 prosent av pasientene opplevd å bli friske eller hatt klar bedring.

 • 20.11.2017
  – Vi ønsker gode innspill

  På oppdrag fra Helse Midt-Norge utarbeider St. Olavs hospital en egen utviklingsplan med perspektiv mot 2035. Planen skal ferdigstilles før 1. mars 2018 og et utkast er nå til høring. Der kan ansatte, pasienter, brukere, kommuner og andre i...

 • 20.11.2017
  Effektiv hjerterehabilitering med Ullevålsmodellen

  Både kondisjonen og livskvaliteten bedret seg etter hjerterehabilitering med gruppetrening til musikk. Og viktigere: Ett år etter endt rehabilitering trente pasientene fortsatt og kondisjonen var enda bedre. Vi gir deg en innføring i den ef...

 • 16.11.2017
  Vi trenger pencillin - også i fremtiden

  Hvert år den 18. november markeres Antibiotikadagen verden over, og i et globalt perspektiv er det helt sentralt å ha fokus på dagens forbruk av antibiotika for å holde liv i pencillinet. 

 • 14.11.2017
  Offentliggjøring av resultat fra medisinske kvalitetsregistre

 • 13.11.2017
  Den internasjonale patologidagen 2017

  Mange forbinder patologi med obduksjon. Men er det bare det en patolog holder på med?

 • 09.11.2017
  Trening etter hjertetransplantasjon

  Hjertetransplanterte bør trene for å unngå komplikasjoner og bedre kondisjonen sin, skriver forskere ved Oslo universitetssykehus i dette gjesteinnlegget.

 • 07.11.2017
  - Fremragende behandling forutsetter et fremragende arbeidsmiljø

  – Vi tror den virker, sier klinikksjef Arne Solberg med et smil om den nye lineærakseleratoren på Avdeling stråleterapi ved Kreftklinikken. 

 • 07.11.2017
  Registerseminar 14. februar 2018

  14. februar 2018 skal Tonsilleregisteret arrangere sitt første registerseminar.

 • 07.11.2017
  Gir håp om et levelig liv med Tourettes

  Gjennom ti år med eget Lærings- og mestringssenter ved BUP-klinikk på St. Olavs hospital har stjørdalingen Craig Furunes (26) vært blant de fremste ressursene i kursene for pårørende til barn og unge med Tourettes syndrom.

 • 01.11.2017
  Slagenheten fyller 25 år

  Et forskningsprosjekt gjorde at Slagenheten ble opprettet i 1992. Jubileumsenheten var først i verden med å dokumentere at slagenhetsbehandling redder liv. 

 • 31.10.2017
  – Trenger en nasjonal standard for hjerterehabilitering

  Hjerterehabilitering øker livskvaliteten og reduserer risikoen for ny hjerte- og karsykdom. Likevel viser en helt fersk studie at bare en drøy fjerdedel av norske pasienter deltar på organisert rehabilitering etter utblokking for hjerteinfa...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.