Forskningsmidler

Her finner du informasjon om hvor du kan søke om forskningsmidler i region Midt-Norge, eksterne utlysninger og bistand til søknadsskriving.

Felles forskningsutvalg og felles utdanningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap,NTNU

Les mer her

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen

Les mer her

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital utlyser årlig midler til finansiering av forskningsprosjekter ved St. Olavs Hospital. Midlene forutsettes fordelt til prosjekter som faller inn under St. Olavs Hospitals forskningsstrategi.


NB! På grunn av at søknadsfristen i år faller på en søndag, åpnes det for at søknader kan sendes innen utgangen av mandag 16. januar.

Utlysning for 2017

Prosjektetableringsstøtte(PES/POS)

Søknadsskjema og veiledning for å søke om støtte til prosjektetablering (PES-midler). For deg som planlegger EU-søknad til Horisont 2020, ERA-NET COFUND, JTI-JU og Eurostars-2. 

Prosjektetableringsstøtte (PES) bevilges kontinuerlig ved bruk av St. Olavs strategiske midler og en 50% rammebevilgning fra Norges forskningsråd (NFR). St. Olavs-ansatte skal søke PES-støtte til St. Olavs Hospital. PES-søknader må være støttet av klinikksjef før innsending.

Se også: Horisont 2020

Søknadsfrist

Denne støtteordningen behandles kontinuerlig, så det er ingen søknadsfrist.

Hvem kan søke?

Forskere som har bestemt seg for å sende søknad til en konkret utlysning/topic i Horisont 2020 eller randsoneprogrammer. Dette gjelder både prosjekter vi koordinerer og prosjekter koordinert av andre hvor St. Olavs Hospital deltar. Det tildeles ikke midler til forskere som er i sonderingsfase

Søknadsskjema

Last ned PES-søknadsskjema for EU-søknader med søknadsfrist i 2017:
PES-søknadsskjema

Husk dette:
 • Kontakt din lokale EU-rådgiver på Fakultet for medisin og helsevitenskap for hjelp til å lage søknaden.
 • Send inn søknad om PES før kostnader påløper
 • Klinikksjef skal samtykke til innsending (lenke til kapittel).

Veiledning til utfylling

Du finner veiledning for utfylling av de enkelte feltene inne i selve søknadsskjemaet. Hold muspekeren over tekstene i kolonne B.

Søknader må inneholde:

 • Utlysningens identitet (Call Id. ex. SC-9-2014)
 • Kort beskrivelse av prosjektets formål, prosjekttype (RIA, IA, CSA, MSCA osv.) og hvilken del av utlysningen (topic) det skal søkes til, med søknadsfrist.
 • Det må settes opp et budsjett for antatte egne kostnader knyttet til søknadsforberedelsene.
 • Aktuelle og potensielle partnere
 • Klar beskrivelse av søkerens rolle og ansvar innen prosjektet. Dersom St. Olavs Hospital skal være koordinator må dette presiseres.

Send inn søknaden

Når skjemaet er ferdig utfylt og instituttleder har gitt sitt samtykke til at den sendes inn kan du sende skjemaet på e-post til din lokale EU-rådgiver. EU-rådgiveren tar seg av videre oppfølging og sørger for innsending og arkivering.

Hva gis det støtte til?

Det gis støtte til utlysninger i EUs Horisont 2020, aktiviteter i randsonene av rammeprogrammet som Joint Technology Initiatives (JTI/JU), ERA-NET COFUND, §185 aktiviteter som EUROSTARS-2, GMES og Galileo.

Det kan også ytes støtte for utgifter i kontraktsforhandlingsfasen (Grant Negotiation) for søknader som er innstilt til støtte der St. Olavs Hospital er koordinator.

Ta kontakt med din EU-rådgiver for eventuell støtte til andre langsiktige initiativ og generell posisjonering.

Hva kan kostnadsføres?

 • Dette skrives i budsjettfeltet i søknadsskjemaet
 • Utgifter til partnersøk/etablering av prosjektkonsortium
 • Egne (St. Olavs-ansatte) reisekostnader
 • Ekstern assistanse og rådgivning (hvis forsker har en ekstern konsulent, må kopi av kontrakten legges ved søknaden)
 • Søk i patentdatabaser og lignende
 • Frikjøp av personale. Lønnskostnader for ansatte i fast stilling ved St. Olavs Hospital dekkes ikke.
  • Frikjøp dekker lønn til midlertidig ansatte som påtar seg oppgaver for den frikjøpte.
  • For lønnskostnader til midlertidig ansatt personell, plusses det på indirekte kostnader. Dette gjelder bare for personell som er midlertidig ansatt ved St. Olavs Hospital og ikke innleide eksterne konsulenter.
   Egeninnsats for klinikken blir automatisk regnet ut i skjemaet.

Størrelsen på støtten - beløp

Se oversikt over maksbeløpene du kan søke om i de ulike kategoriene

Utbetaling av støtte

Når søknaden er behandlet vil du få et tildelingsbrev med et internt prosjektnummer hvor kostnadene kan belastes.

Bare PES-søknader hvor EU-søknad faktisk blir innsendt, vil motta full PES-støtte.

Tilbakebetaling av støtte ved manglende EU-søknad

Hvis EU-søknad ikke blir sendt inn, eller blir vurdert ugyldig, må klinikken være forberedt på å dekke NFRs andel på 50% av støttebeløpet. Ta derfor vare på kvitteringen du får fra EU (via Participant Portal) når søknaden er sendt inn. Den skal legges ved PES-rapporten til oss.

Videre prosess

Husk at kostnader må regnskapsføres så snart som mulig, og senest innen årets utløp. Før årets slutt skal det sendes inn en kortfattet PES-rapport om bruken av støtten.

Søknadshjelp for forskere ved Det medisinske fakultet (DMF) og Helse Midt-Norge

Søknadshjelpen hjelper deg som er forsker ved Det medisinske fakultet, NTNU, St. Olavs Hospital og regionale helseforetak med å finne, søke og administrere eksternfinansiering. Rådgivning om økonomi og budsjettering, og hvordan få godkjent kliniske prosjekter er også en del av det vi kan tilby. Søknadshjelpen vil koordinere større søknadsløp slik at forskeren får målrettet og effektiv støtte underveis.

Les mer om søknadshjelpen ved DMF

Nyheter

 • 23.06.2017
  BLOGG: En fantastisk reise

  Administrerende direktør Nils Kvernmo blogger om sitt møte med Seksjon Barn kreft- og blodsykdommer, engasjerte og dyktige fagpersoner og nesten 70 år med rivende utvikling.

 • 19.06.2017
  Labnytt nr. 2 2017

  Les om IHR, riktig rekvirentkode ved utfylling av rekvisisjon, nye analysemetoder, forskningsprosjekt.

 • 15.06.2017
  Forbereder finansiering av Senter for psykisk helse

  Styret ved St. Olavs hospital ble i dag orientert om Senter for psykisk helse. – Vi har fått en forespørsel fra Helse- og omsorgsdepartementet om vi er klar til å gå videre med dette arbeidet som en del av ny universitetscampus, sier sykeh...

 • 15.06.2017
  Endrer praksis etter at pasienter fikk infeksjon av behandling

  11 pasienter ved Øyeavdelingen på St. Olav fikk øyeinfeksjon etter å ha fått injeksjoner. Etter en intern analyse av hendelsen, er det blant annet bestemt at Sykehusapoteket nå overtar tilberedningen av legemiddelet.  

 • 15.06.2017
  NRK på besøk

  Kari Sørbø fra NRK P1 kom på besøk på verdens blodgiverdag for å lage reportasje.

 • 14.06.2017
  Verdens blodgiverdag 14. juni

  14. juni 2017 markeres verdens blodgiverdag. Ved St. Olavs hospital i Trondheim vanker det en liten overraskelse til giverne som kommer innom på verdensdagen.

 • 14.06.2017
  Verdens blodgiverdag 2017

 • 13.06.2017
  Beredskapsøvelse 2. juni fanget på film

  2. juni deltok sykehuset i en større beredskapsøvelse. Her kan du bli med inn i sykehuskorridorene og kjenne på pulsen!

 • 13.06.2017
  Foretar brukerundersøkelse i fem klinikker

  I forbindelse med informasjonskampanjen «Bare spør», som arrangeres ved St. Olav i september, gjennomføres en brukerundersøkelse i uke 24.

 • 09.06.2017
  Overskudd ved St. Olavs Hospital?

  BLOGG: Det er hyggelig å få ros for god økonomistyring, men det er viktig å presisere at ingen sykehus egentlig går, eller skal gå, med overskudd.

 • 09.06.2017
  Fastleger kan kontakte spesialistene på sykehuset direkte

  En samtale mellom henvisende lege og spesialist på sykehuset kan gi raskere avklaring av pasientens situasjon, kortere sykehusopphold og i noen tilfeller er kanskje ikke innleggelse nødvendig.

 • 07.06.2017
  Forskningspris for fokus på samhandling

  Helse Midt-Norges forskningspris for 2016 tildeles Marit Kvangarsnes (NTNU Ålesund) og klinikksjef Torstein Hole (Helse Møre og Romsdal), for forskning som har bidratt til bedre samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i pasie...

 • 02.06.2017
  E-læringskurs for barn med overvekt, og deres foreldre

  Hensikten med kurset er å forberede helsepersonell til det første møtet med familier som har barn med overvekt eller fedme. Målgruppen for kurset er helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten som jobber med barn med o...

 • 01.06.2017
  St. Olav øver kriseberedskap

  Fredag 2. juni skal St. Olavs hospital delta i en større beredskapsøvelse. Det skal trenes på massetilstrømming av pasienter. Øvelsen foregår i tidsrommet 08.00 til 14.00.

 • 31.05.2017
  Verdens tobakksfrie dag 31. mai

  Fra 1. juli 2017 får røykpakker og snusbokser nytt utseende med en standard utforming uten logo. 

 • 29.05.2017
  Hel-BUP

  Hel-BUP er et forskningsprosjekt ved BUP-klinikk, St. Olavs Hospital og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) ved NTNU i samarbeid med Ung-Hunt og Ung i Trondheim.

 • 22.05.2017
  Spør oss om kliniske studier

  Visste du at du gjennom forskningsprosjekt kan få prøve nye medisiner eller utstyr? Vet du hvordan du kan be om å få delta i en slik klinisk studie, og dermed få tilgang til ny og utprøvende behandling?

 • 15.05.2017
  Ønsker overvektige deltakere til ny studie

  Har du BMI mellom 30 – 40kg/m2, er frisk og ønsker vektreduksjon, kan dette være noe for deg.

 • 12.05.2017
  Posteren "Bidrag til forbedring av rutiner rundt urinprøver til urinstrimmel og dyrkning" fikk beste pris

  Laboratoriekonsulent Karina Hill Bjerkestrand i Noklus Sør-Trøndelag, ansatt ved Avdeling for medisinsk biokjemi , fikk prisen for beste poster på Bioingeniørfaglig institutts kurs om preanalyse.

 • 11.05.2017
  Endringer i innleggelsesrutiner ved Medisinsk avdeling Orkdal sommer 2017

  Vi reduserer antall senger i drift på Orkdal i sommerferien, og holder derfor flere senger åpne i Trondheim for å kunne ta i mot økt antall pasienter.

 • 11.05.2017
  Ferdigstilte prosjekter

 • 09.05.2017
  Ny e-postadresse post@stolav.no

  St. Olavs Hospital har ny e-postadresse: post@stolav.no

 • 05.05.2017
  Bekjemp sykehusinfeksjoner - det ligger i dine hender

  BLOGG: Håndhygiene er ingen privat sak, ikke noe man avgjør selv. Bare du kan jobbe med den mannen eller den kvinnen du ser i speilet, skriver regional smittevernrådgiver Anita Wang Børseth.

 • 05.05.2017
  St. Olav ut i verden

  BLOGG: Vi skal bli et internasjonalt orientert universitetssykehus.

 • 03.05.2017
  Ny versjon av innregistreringsskjema fra 4.mai

  Torsdag 4. mai vil det komme en ny versjon av innregistreringsskjemaet. 

 • 28.04.2017
  Hudsjekkdagen 23. mai

  Har du en mistenkelig føflekk? På hudsjekkdagen 23. mai kan du få sjekket den på sykehuset uten henvisning fra lege. Booking starter 2. mai.

 • 28.04.2017
  Portør på papiret

  De møter og bringer 170 000 pasienter i året. Endelig kan portørene ved St. Olav skilte med eget fagbrev for yrkesgruppen.

 • 20.04.2017
  Interaktive resultater

  Registeret har laget en resultatside for 10 av våre kvalitetsindikatorer.

 • 19.04.2017
  – Små endringer kan gi tryggere behandling

  St. Olav-gynekolog Christian Tapperts sterke engasjement for pasientsikkerhet har gjort ham til en viktig ressurs både på lokalt og nasjonalt plan. Nå har han også tatt fatt på vervet som leder av Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet.

 • 07.04.2017
  Fullt sykehus

  BLOGG: Etterjulsvinteren 2017 har vært den mest krevende noensinne for St. Olavs Hospital. 13 år på rad med krav til effektivisering merkes, skriver direktør Nils Kvernmo.

 • 05.04.2017
  2016 i pluss

  Aktiviteten har aldri vært høyere og ventetiden har ikke vært lavere. Samtidig landet regnskapet 30 millioner kroner bedre enn budsjett. – Dette er gode resultater for St. Olavs Hospital og pasientene, sier styreleder Anne Breiby.

 • 05.04.2017
  Påske og sol

  Sen påske betyr at sola står høyere på himmelen, og strålene blir mer intense. Refleksjon fra snøen kan øke UV-nivået med over 50 prosent. Går du med sola i ryggen, får du altså likevel en del UV-stråling i ansiktet.

 • 30.03.2017
  Labnytt nr. 1 2017

  Les om oppstart av IHR-pilot i Sør-Trøndelag og annen informasjon fra våre laboratorier.  

 • 27.03.2017
  – Samme mekanismer som i rusmisbruk

  Mange spilleavhengige ender opp med milliongjeld som følge av gambling på nettkasinoer og andre typer pengespill på nett. Nå satser Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) ved Nidaros DPS hardt på denne pasientgruppen, og tror det nystartede gruppeti...

 • 27.03.2017
  PEth - ny alkoholmarkør i blod

  Avdeling for klinisk farmakologi tilbyr fra 3.3.2016 analyse av fosfatidyletanol (forkortet: PEth) i blod. PEth dannes kun ved inntak av etanol, og er derfor en svært spesifikk markør for alkoholinntak. PEth har et langt påvisningsvindu og...

 • 24.03.2017
  Verdens tuberkulosedag 24. mars

  Verdens tuberkulosedag faller på 24. mars hvert år. Dagen markeres årlig for å rette oppmerksomheten mot at det fremdeles er tuberkuloseepidemier i store deler av verden. Tuberkulose forårsaker rundt 2 millioner dødsfall hvert år, for det m...

 • 22.03.2017
  Nytt e-læringsprogram om blodprøvetaking

  Helse Midt-Norge RHF med St. Olavs Hospital i spissen har laget et nytt, flott e-læringsprogram i blodprøvetaking.

 • 20.03.2017
  Verdensdagen for Down Syndrom 21. mars

  Datoen henspeiler på kromosompar 21. Down syndrom forårsakes av en endring i arvestoffet i cellene slik at barn blir født med et helt eller deler av et ekstra kromosom 21. Cirka 1 av 1000 barn fødes med Down syndrom.

 • 16.03.2017
  TV-innspilling på fødeavdelingen

  De kommende månedene vil produksjonsselskapet ITV Studios følge jordmødre og utvalgte fødende på St. Olavs Hospital for å lage en ny sesong av FEM-programmet «Fødeavdelingen».

 • 15.03.2017
  Vil du trene luktesansen din?

  Avdeling for øre-nese-hals ved St. Olavs Hospital og Institutt for Nevromedisin ved NTNU søker etter friske personer med normal luktesans til et forskningsprosjekt.

 • 06.03.2017
  Slik søker pasienter om å få dekket reisen sin

  1. oktober 2016 ble regelverket for pasientreiser endret. Pasienten får utbetalt en fast sats per reiste kilometer, uansett hvilket transportmiddel som er benyttet. 

 • 21.02.2017
  Endring i betalingsløsning for pasienter på sykehuset

  For pasientene som ikke betaler med kort blir det endrede faktureringsrutiner fra onsdag 1. mars 2017. For pasienter som betaler med kort blir det ingen endring.

 • 20.02.2017
  Nye anbefalinger for bruk av serumrør med gel

  Nyere forskningsdata viser at bruk av serumrør med gel potensielt kan forårsake falskt for lave serumkonsentrasjoner for en del legemidler. Avdeling for klinisk farmakologi endrer derfor anbefalingene for valg av blodprøverør til måling av...

 • 17.02.2017
  Alexander Moen. Nytilsatt ved Fremtidens Operasjonsrom

  Alexander er nylig ansatt som innovasjonsutvikler / rådgiver ved Fremtidens Operasjonsrom.

 • 16.02.2017
  Oppretter bufferpost for nyfødt intensiv

  Et bakterieutbrudd ved Nyfødt intensiv har vist seg vanskelig å bli kvitt. For å unngå at nyfødte med intensivbehov smittes, opprettes en midlertidig kuvøseavdeling i et bufferområde i Gastrosenteret.

 • 13.02.2017
  Forskningen sto i sentrum da St. Olavs Hospital og NTNU feiret det nye PET-senteret

  Rita Ottervik, sykehusdirektør Nils Kvernmo og dekan Bjørn Gustafsson takket bergenseren Trond Mohn og Norsk Forskningsråd for svært rause gaver.

 • 09.02.2017
  Betydelig lavere livskvalitet blant pasienter med ruslidelser og psykiske tilleggslidelser

  Tilfredshet med egen helse påvirkes av alvorlige og kompliserte lidelser. Som del av en større multisenterstudie i Midt-Norge hvor vurdering og behandlingsbehov blant pasienter med ruslidelser ble undersøkt så man også på helserelatert livskvalitet.

 • 06.02.2017
  Statsminister Erna Solberg besøkte St. Olavs Hospital

  Statsminister Erna Solberg (H) besøkte 6. februar Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital for å høre om tilbudet til pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander (CFS/ME) hos barn og unge.

 • 06.02.2017
  Bestilling til medlemmer av koordingeringsgruppen

  Helse og omsorgsdepartementet stiller for 2017 krav om at det enkelte helseforetak utvikler en utviklingsplan som skal peke på en ønsket utviklingsretning og beskrive krav til kompetanse, arbeidsformer, bygg og utstyr for å møte framtidige...

 • 03.02.2017
  Verdens kreftdag 4. februar

  Kreft er en av de vanligste dødsårsakene globalt.  8,2 millioner mennesker dør årlig av kreft. Tema for verdensdagen 2017 er "We can. I can".