Forskningsmidler

Her finner du informasjon om forskningsmidler i region Midt-Norge, eksterne utlysninger og bistand til søknadsskriving.

Bildet viser forskningsstudenter som studerer et plastma. Foto
Foto: Geir Mogen / NTNU

Søknadshjelp for forskere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) og Helse Midt-Norge

Søknadshjelpen hjelper deg som er forsker ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, St. Olavs hospital og regionale helseforetak med å finne, søke og administrere eksternfinansiering. Rådgivning om økonomi og budsjettering, og hvordan få godkjent kliniske prosjekter er også en del av det vi kan tilby. Søknadshjelpen vil koordinere større søknadsløp slik at forskeren får målrettet og effektiv støtte underveis.

Les mer om søknadshjelpen ved MHMulige finansieringskilder

Regionale og nasjonale utlysninger

The Unger-Vetlesen Medical Fund

Mrs. E.P. Lyster-Smythe, late of Jersey, Channel Islands, has set up in Jersey, a fund in memory of her father for the benefit of the Norwegian medical profession.

The primary object of the Fund is to promote knowledge of all aspects of medical science amongst members of the Norwegian medical profession (beneficiaries).

The fund invites applications from the Norwegian medical doctors for funds to be used for the pursuance of further medical studies or research outside Norway.

The applicants must be Norwegian citizens and qualified MDs with a wish to become proficient in a major foreign language and familiarize themselves with medical development and research centered outside Norway.

The above Fund is a Jersey, Channel Island fund, and administered there. Applications should concern further medical studies or research which entail a stay outside Norway of at least six months.

Preference will be given to applicants who have not already commenced their studies abroad.

Applications should include the following documents (all written in Times Roman, 12 pts)

 • Project plan (max. 10 pages)
 • CV (max. 2 pages)
 • Publication list
 • Budget, including additional sponsoring if available

All applications should be written in English and include a letter of recommendation from a relevant Norwegian institution and a letter of invitation from the visiting institution.

Applications should merged in one pdf-file and mailed to the Fund’s Norwegian contact address: Elisabeth.braaten@obos.no before April 15th, 2019. Applications that do not include all required documents, will not be evaluated.

All successfull beneficiaries will be notified by ultimo May. Their names will be made public on the Fund’s own website (http://www.ungervetlesen.com/). All successfull beneficiaries will be notified by medio April. Their names will be made public on the Fund’s own website. The decisions of the Trustees concerning the applications granted each year is final.

All disbursement will be made in Pound Sterling.

Utlysning av forskningsmidler fra Rosa sløyfe

Kreftforeningens Rosa Sløyfe-utlysning 2019 er nå aktiv. Midlene til denne utlysningen kommer fra Rosa sløyfe-aksjonen som holdes i oktober hvert år i regi av Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Temaet for aksjonen i 2018 var senskader etter brystkreftbehandling.
 
Årets utlysning ønsker å støtte norske forskningsmiljøer som kan bidra til å redusere bivirkninger og senskader etter brystkreftbehandling og øke livskvaliteten til kvinner med senskader.

Det inviteres særlig til prosjekter innen følgende områder:
• Helsetjenesteforskning som har til formål å forbedre livskvaliteten for pasienter som plages av senskader etter behandling
• Studier som undersøker utfordringer i arbeidsliv
• Studier som undersøker utfordringer knyttet til seksualitet

Søknadsfristen torsdag 25. april 2019 kl. 13.00 (denne er absolutt).

Kreftforeningen aksepterer kun søknader som sendes inn elektronisk via søknadsportalen. Søknad og vedlegg må skrives på engelsk.

Utlysning av midler fra KLINBEFORSK


Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) utlyser forskningsmidler i 2019.

Programmet er tematisk åpent for alle kliniske fagområder, og det skal legges til rette for rekruttering av pasienter fra alle helseregioner.

Søknadsfrist 30. april 2019.

Les mer om programmet og utlysningen her (ekstern side)

K. G. Jebsen-sentre innen medisin

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen lyser nå ut midler til nye K. G. Jebsen-sentre innen medisin.

Mer informasjon om utlysningen og maler finnes på stiftelsens nettside

Søknadsfrist: 6. mai 2019

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs hospital

St. Olavs hospital utlyser årlig midler til finansiering av forskningsprosjekter ved St. Olavs hospital. Midlene forutsettes fordelt til prosjekter som faller inn under St. Olavs hospitals forskningsstrategi.

Felles forskningsutvalg og felles utdanningsutvalg for St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Les mer her

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen

Les mer her

Informasjon om forsknings- og innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge RHF

Midler knyttet til internasjonale utlysninger

Prosjektetableringsstøtte (PES)

Søknadsskjema og veiledning for å søke om støtte til prosjektetablering (PES-midler). For deg som planlegger EU-søknad til Horisont 2020, ERA-NET COFUND, JTI-JU og Eurostars-2.

Prosjektetableringsstøtte (PES) bevilges kontinuerlig ved bruk av St. Olavs strategiske midler og en 50 % rammebevilgning fra Norges forskningsråd (NFR). St. Olavs-ansatte kan søke PES-støtte til St. Olavs hospital. PES-søknader må være støttet av klinikksjef før innsending.

Se også: Horisont 2020

Søknadsfrist

Denne støtteordningen behandles kontinuerlig, så det er ingen søknadsfrist.

Hvem kan søke?

Forskere som har bestemt seg for å sende søknad til en konkret utlysning/topic i Horisont 2020 eller randsoneprogrammer. Dette gjelder både prosjekter vi koordinerer og prosjekter koordinert av andre hvor St. Olavs hospital deltar. Det tildeles ikke midler til forskere som er i sonderingsfase.

Søknadsskjema

Last ned PES-søknadsskjema for EU-søknader:
PES-søknadsskjema (Excel-fil for utfylling)

Husk dette:
 • Kontakt din lokale EU-rådgiver på Fakultet for medisin og helsevitenskap for hjelp til å lage søknaden.
 • Send inn søknad om PES før kostnader påløper
 • Klinikksjef skal samtykke til innsending (lenke til kapittel).

Veiledning til utfylling

Du finner veiledning for utfylling av de enkelte feltene inne i selve søknadsskjemaet. Hold muspekeren over tekstene i kolonne B.

Søknader må inneholde:

 • Utlysningens identitet (Call Id. ex. SC-9-2014)
 • Kort beskrivelse av prosjektets formål, prosjekttype (RIA, IA, CSA, MSCA osv.) og hvilken del av utlysningen (topic) det skal søkes til, med søknadsfrist.
 • Det må settes opp et budsjett for antatte egne kostnader knyttet til søknadsforberedelsene.
 • Aktuelle og potensielle partnere
 • Klar beskrivelse av søkerens rolle og ansvar innen prosjektet. Dersom St. Olavs hospital skal være koordinator må dette presiseres.

Send inn søknaden

Når skjemaet er ferdig utfylt og klinikksjef har gitt sitt samtykke til at den sendes inn kan du sende skjemaet på e-post til forskningsavdelingen@stolav.no med kopi til nina.slind@stolav.no.

Hva gis det støtte til?

Det gis støtte til utlysninger i EUs Horisont 2020, aktiviteter i randsonene av rammeprogrammet som Joint Technology Initiatives (JTI/JU), ERA-NET COFUND, §185 aktiviteter som EUROSTARS-2, GMES og Galileo.

Det kan også ytes støtte for utgifter i kontraktsforhandlingsfasen (Grant Negotiation) for søknader som er innstilt til støtte der St. Olavs hospital er koordinator.

Ta kontakt med din EU-rådgiver for eventuell støtte til andre langsiktige initiativ og generell posisjonering.

Hva kan kostnadsføres?

 • Dette skrives i budsjettfeltet i søknadsskjemaet
 • Utgifter til partnersøk/etablering av prosjektkonsortium
 • Egne (St. Olavs-ansatte) reisekostnader
 • Ekstern assistanse og rådgivning (hvis forsker har en ekstern konsulent, må kopi av kontrakten legges ved søknaden)
 • Søk i patentdatabaser og lignende
 • Frikjøp av personale. Lønnskostnader for ansatte i fast stilling ved St. Olavs hospital dekkes ikke.
  • Frikjøp dekker lønn til midlertidig ansatte som påtar seg oppgaver for den frikjøpte.
  • For lønnskostnader til midlertidig ansatt personell, plusses det på indirekte kostnader. Dette gjelder bare for personell som er midlertidig ansatt ved St. Olavs hospital og ikke innleide eksterne konsulenter.
   Egeninnsats for klinikken blir automatisk regnet ut i skjemaet.

Størrelsen på støtten - beløp

Se oversikt over maksbeløp du kan søke om i de ulike kategoriene (PDF)

Utbetaling av støtte

Når søknaden er behandlet vil du få et tildelingsbrev med et internt prosjektnummer hvor kostnadene kan belastes.

Bare PES-søknader hvor EU-søknad faktisk blir innsendt, vil motta full PES-støtte.

Tilbakebetaling av støtte ved manglende EU-søknad

Hvis EU-søknad ikke blir sendt inn, eller blir vurdert ugyldig, må klinikken være forberedt på å dekke NFRs andel på 50% av støttebeløpet. Ta derfor vare på kvitteringen du får fra EU (via Participant Portal) når søknaden er sendt inn. Den skal legges ved PES-rapporten til oss.

Videre prosess

Husk at kostnader må regnskapsføres så snart som mulig, og senest innen årets utløp. Før årets slutt skal det sendes inn en kortfattet PES-rapport om bruken av støtten.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.