HelsaMi

Fagråd for legesamarbeid

Lege som ser inn i munnen til en gutt.
 

Om Fagråd for legesamarbeid

Forløperen for fagrådet, «Fagutvalg leger» ble opprettet høsten 2017. Fra 2021 er Fagutvalg leger omgjort til et eget fagråd forankret i samarbeidsavtale mellom helseforetak og kommuner (Fagråd for legesamarbeid). Fagrådet er forankret i Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) og består av fastleger, kommuneoverleger og sykehusleger. I tillegg har en representant fra privatpraktiserende avtalespesialister og en representant fra Sør – Trøndelag legeforening observatørstatus. Mye av det arbeidet som ble påstartet i fagutvalget er blitt videreført i fagrådet.

I samarbeidsavtalen mellom St Olavs hospital og kommunene i opptaksområdet, foreligger det blant annet en beskrivelse av fagrådets oppgaver i Retningslinje 8: «Retningslinje for samarbeid mellom fastleger og St Olavs hospital HF».

​Fagutvalg leger utarbeidet et forslag til felles anbefalinger om arbeids- og ansvarsdeling med mål om å tilstrebe konsensus og likeartet praksis innen medisinsk samhandling («Anbefalinger om samarbeidsrutiner mellom fastleger og St Olavs hospital»). Fagråd legesamarbeid og disse anbefalingene skal bidra til å sikre et godt og tillitsfullt samarbeidsklima og bidra til deling av klinisk kunnskap og erfaring mellom leger i og utenfor sykehus. 

Samarbeidet og samarbeidsrutinene vil måtte endres etter hvert som Helseplattformen implementeres i regionen.

Innspill til Fagråd for legesamarbeid

​Er du lege og har forslag til forbedringer i måten vi samhandler på mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten? Da ønsker vi å høre fra deg!​

Fagråd for legesamarbeid har opprettet en e-postadresse for innspill til fagrådet. Innspillene kan også dreie seg om uhensiktsmessig samhandling i det daglige mellom leger i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som best kan løses på systemnivå, med forslag til hvordan dette kan forbedres.

Vi ønsker melding om hendelser og utfordringer som er gjentagende i samarbeidet mellom avdelinger, kommuner og legekontor. Mange utfordringer omkring oppgavedeling, pasientflyt, pasientinformasjon og henvisninger/epikriser må løses på systemnivå og fagrådet kan bidra til at problemstillingene kommer på sakskartet. Eksempler fra klinisk hverdag kan selvfølgelig brukes, så lenge taushetsplikten overholdes. (Ved forbedringsforslag knyttet til enkeltpasienter benyttes avviksskjema som behandles av pasientansvarlig enhet, se «Samhandlingsavvik»)

E-postadressen skal ikke benyttes til å sende opplysninger som kan identifisere pasienter.

Send ditt forbedringsinnspill til: legesamarbeid@stolav.no ​

Kontakt fagråd: 

hans.ole.siljehaug@stolav.no (sekretær)

nina.annie.burkeland@stolav.no (fungerende leder)


Medlemmer 2021/2022 (vara i parentes):

Christine Karlsen, fastlege, Trondheimsområde (Torstein Sakshaug, fastlege)

Eli Anne Skaug, kommuneoverlege Trondheim kommune

Arnfinn Seim, kommunelege, Fosenregion (Niels Stagegaard, fastlege, kom.overlege)

Jimmy Wikell, kommuneoverlege, Orkdalsregionen (Cecilie Hatlenes, kom.overlege)

Ole Dybro Kjeldsen, fastlege, Værnesregionene (Sverre Ørgersen, fastlege og DMS lege)

Hanne S. Berg, Fjellregionen (Marius Kalland, fastlege og stedfortredende kom.overl.)

Torbjørn Dahl, avd sjef leger kir.klinikk, St Olavs hospital HF (Lars Gunnar Johnsen, overlege ortopedi)

Nina Burkeland, seksj.sjef PH, St Olavs hospital HF, fungerende leder 2021/2022 (Knut Langsrud, avd.sjef PH)

Ingvild Saltvedt, avd.sjef geriatri St Olavs hospital HF (Hanne Ellekjær, avd.sjef medisinsk klinikk)

Kjersti Bæverfjord, seksjonsleder BUK, St Olavs hospital HF (Elisabeth Aune, overlege BUK)

Morten Thronæs, seksjonsoverlege kreftklinikken St Olavs hospital HF (T. Eriksen-Volnes, overlege hjertemedisin)

Harald Edsberg, avd.sjef med. avd Orkdal, St Olavs hospital HF (Svend Peder Vesterfjell, overlege akutt- og mottak)

Tora Rømo, brukerrepresentant St Olavs hospital HF (Marianne Drevland)

Rolf Brovlold, brukerrepresentant kommuner (Mali Reitan)

Hans Ole Siljehaug, medisinskfaglig rådgiver St Olavs hospital HF​, sekretariatsfunksjon fagråd

Observatør privatpraktiserende avtalespesialister

Observatør Sør - Trøndelag legeforening 


Retningslinje for legesamarbeid

​Retningslinje for Fagråd legesamarbeid​​​

Referater og presentasjoner fra møter

Her finner du referater fra møter i Fagråd for legesamarbeid. Referater godkjennes i påfølgende møter. 

01.02.22 Referat 


Fant du det du lette etter?