Helsefag og utdanning

Seksjon for helsefag og utdanning skal bidra til utvikling, rådgivning og oppgaveløsning innenfor områdene helsefaglig utdanning og kompetanse, kvalitet i sykepleietjenesten, etikk og brukermedvirkning.

 

Les mer om Helsefag og utdanning

Helsefag og utdanning

Seksjon helsefag og utdanning har oppgaver med blant annet å organisere all praksis ved sykehuset, være i tett kontakt med utdanningsinstitusjoner, organisere utdanningsstillinger for ansatte i videreutdanning, ha et overordnet blikk på kompetansebehov i helsefagene og følge opp lokale, regionale og nasjonale vedtak innenfor utdanning og kompetanse i spesialisthelsetjenesten.

Mer om utdanning og kompetanseutvikling

 

St. Olavs hospital som utdanningsarena

Utdanning av helsepersonell er en av spesialisthelsetjenestens fire kjerneoppgaver (Lov om spesialisthelsetjenesten § 3.8, 2001), og som integrert universitetssykehus er det naturlig av at utdanning er en oppgave med stort fokus. Vårt mål er at utdanning ved St. Olavs hospital skal være av høy kvalitet, forskningsbasert, praksisnær og i tråd med samfunnets behov. Som universitetssykehus skal vi utdanne helsepersonell med kompetanse til å utøve og utvikle kunnskapsbasert pasientbehandling og forebyggende helsearbeid for å tilby fremragende behandling.

Om deltakelse i undervisning og opplæring

De regionale helseforetakene skal sørge for at behovet for undervisning og opplæring av helsefaglige elever, lærlinger, studenter, turnuskandidater og spesialister dekkes innen helseregionen (Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-5).

Utdanningsansvaret konkretiseres gjennom et årlig oppdragsdokument. Her forpliktes helseforetakene å gi tilbud om praksisstudier til et visst antall studenter. Praksisstudiene skal være av god kvalitet. I tillegg reguleres samarbeidet mellom St. Olavs hospital og utdanningsinstitusjonene med regionale og lokale samarbeidsavtaler og samarbeidsutvalg. St. Olav tilbyr hvert år ca. 1500 praksisperioder for bachelor- og videreutdanningsstudenter innen helse- og sosialfagene.

St. Olavs hospital er en viktig pådriver og samarbeidspartner med utdanningsinstitusjonene om utvikling av nye studieprogram (videre- og masterutdanninger), som sørger for å dekke spesialisthelsetjenestens nåværende og framtidige behov for kompetanse.

Kontakt

Grete Samstad

Helsefaglig sjef, spesialsykepleier, MSc
grete.samstad@stolav.no
958 27 197

Ragnhild Brå Vardehaug

Helsefaglig rådgiver, sykepleier, stedfortreder helsefaglig sjef
ragnhild.bra.vardehaug@stolav.no
416 69 751

Ingunn Bjørgum

Helsefaglig rådgiver, spesialsykepleier, studentadministrator
ingunn.bjorgum@stolav.no
990 12 619

Inger Elise Opheim Moljord

Helsefaglig rådgiver, spesialsykepleier, Ph.d.
Inger.Elise.Opheim.Moljord@stolav.no
473 36 900

Guro Karlsholm

Helsefaglig rådgiver, sykepleier, MSc
guro.karlsholm@stolav.no
918 23 696

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.