Forskningsposten

Planlegger du å kjøre en klinisk studie, men mangler folk, utstyr og sted å være? Da er kanskje Forskningsposten løsningen for deg.

 
Les mer om Forskningsposten

Forskningsposten

Hvorfor benytte oss?


En studie er ikke bedre enn dens svakeste ledd

Alle vet at god forskning betinger en god protokoll og gode analyser. Men samme krav til kvalitet gjelder også for alle leddene mellom beskrivelse og resultat.

 • Utføres intervensjonen på en standardisert måte?
 • Har du en god prosedyre for å samle valide og reliable data?
 • Blir den fulgt av de som samler data for deg?
 • Føres kildedata korrekt?
 • Gjør dine medhjelpere etterarbeidet med prøvene akkurat slik du tenkte?
 • Loggføres prøvenes bevegelser?
 • Er laboratorieutstyret kalibrert?
 • Blir prøvene sendt forsvarlig?
 • Griper medhjelperne fatt i uklarheter eller utvikler de bare sin egen praksis?
 • Og ivaretas studiedeltakerne på en måte som gjør at de orker å komme tilbake på neste studievisitt?

Det sier seg selv at enhver forsker kan ikke gjøre alt dette selv, men trenger praktisk forskningsbistand i varierende grad. Forskningspostens styrke er at kliniske studier er vår kjernevirksomhet. Slik samles erfaringer som i neste omgang blir kompetanse tilgjengelig for andre forskere. Av den grunn kan det være hensiktsmessig å ta en prat med oss om studielogistikk allerede i planleggingsfasen/protokollskrivingen og ikke minst før man søker driftsmidler for studien.

 

Vi strever for kvalitet i alt vi gjør. Vårt personell gjennomgår utvidet GCP-trening annenhvert år. I april 2015 hadde vi inspeksjon fra Statens legemiddelverk med utgangspunkt i kvalitetskrav til fase I-enheter (se rapporten), og vi ønsker mer tidligfasestudier i tiden fremover.

Forskningsposten er dessuten del av NorCRIN, den norske huben av ECRIN. Det betyr i praksis at vi er spesielt forberedt på henvendelser innen ECRINs tre satsingsområder rare diseases, nutrition og medical devices. Vi tror videre at vår infrastruktur kan være avgjørende for at flere forskere i Midt-Norge skal kunne ta del i internasjonale multisenterstudier.

Tjenester

Forskningsposten er et tilbud til forskere tilknyttet helseforetak i Midt-Norge og forskere ved Det medisinske fakultet, NTNU. Forskningsposten er også arena for utprøving av legemidler og medisinsk teknologi på vegne av industri (oppdragsforskning). Forskningsposten vil spesielt være et tilbud ved forskning hvor intervensjonen er mer omfattende enn det som naturlig faller innenfor vanlig praksis ved sengeposter og poliklinikker.

 

Hva tilbyr Forskningsposten?

Forskningsposten tilbyr forskningsinfrastruktur i form av egne arealer, observasjons- og laboratorieteknisk utstyr samt helsepersonell med erfaring fra kliniske studier. Enheten gir støtte til praktisk gjennomføring av studier. Kjerneoppgavene våre er:

 • Kliniske intervensjoner
 • Observasjoner og prøvetaking etter protokoll
 • Dokumentasjon av resultater i CRF (papir og web) og EPJ, evt. oppfølging av queries
 • Initial bearbeidelse av prøvemateriale, inklusive biobanking
 • Forsendelse og bruk av spedisjonsfirma til sentral lab/utland
 • Rådgivning om studielogistikk
 • Hudbiopsi
 • Spirometri med provokasjonstest (metacholin)
 • Leddtelling

   
Studiedeltakerens sikkerhet er vår prioritet. Vi har som mål for alt vi gjør at studiedeltakelse blir en god opplevelse for den enkelte. Den personlige oppfølgingen våre ansatte tilbyr forebygger også dropout fra studier. Vi disponerer også parkeringsplasser for studiedeltakere ( parkeringskjelleren Finalebanen).

 

Såfremt medisinske hensyn tilsier at pasienten ikke kan flyttes til Forskningsposten, kan vi jobbe ambulant ute i klinikken pasienten befinner seg.

Forskningspostens personell behersker ulike prosedyrer som ofte benyttes i studier. Listen vil vokse jo flere prosjekter vi har gjennomført:

 • Glukoseclamping
 • Smerteterskelmåling
 • Luktesanstesting
 • Allergitesting
 • Pupillometri
 • Fettvevsbiopsier

 

Kvalitetssystemer

St. Olavs Hospital har inkorporert de nasjonale Standard Operating Procedures som er avledet av ICH-GCP. Selv om det kun er i legemiddelstudier vi er pålagt å følge disse, tilstreber vi at denne kvalitetsstandarden også følges i studier med andre invervensjoner. Vårt personell gjennomgår utvidet GCP-trening annethvert år.

Vi har dessuten interne prosedyrer som regulerer vurdering av studiers medisinske risiko og egen beredskap. Alt av Forskningspostens eget tekniske utstyr gjennomgår dokumentert periodisk vedlikehold i henhold til leverandørens anbefalinger. Temperaturer logges kontinuerlig med tanke på oppbevaring av medikamenter og prøver. Og vi forholder oss selvsagt til de studiespesifikke prosedyrer som følger ethvert prosjekt.

Utstyr

Listen viser utstyr fordelt på Forskningspostens tre rom. Rommene er tilstøtende og atskilt kun med glassvegg som sikrer forskerens tilstedeværelse, men samtidig skjerming for studiedeltakere.


ROM 1: FORSØKSPOST

 • 4 sengeplasser
  Normalt er Forskningsposten oppsatt med to senger og to dialysestoler. Stolene er velegnet for korte intervensjoner og serieblodprøver. På forespørsel kan posten settes opp med fire senger.
 • Stort gulvareal
  Forskningsposten har stort areal som kan utnyttes eventuelt for mobilt utstyr som den enkelte forsker bringer med seg (ultralydapparat, ergometersykkel osv.).
 • Overvåkingsutstyr
  Forskningsposten er utstyrt tilsvarende en High dependency unit - i praksis svært likt en intensivavdeling og muliggjør tidligfasestudier. Hver sengeplass har eget skop av modell Phillips IntelliVue MP50. Skopene har muligheter til å måle EKG, både vanlig og invasivt blodtrykk, temperatur, saturasjon og respirasjonsfrekvens. Observasjonene lagres på dataterminal med mulighet for datautskrift (source documents) og dataoverføring i sanntid via internett (muliggjør dataanalyse utenfor sykehuset via web).
 • Uttak for oksygen og sug
 • 2 infusjonspumper
  Modell Alaris GP.
 • 2 sprøytepumper
  Modell Alaris PK og Alaris CC.
 • Mobil blodtrykksmåler
 • EKG
 • Spirometer med mulighet for provokasjonstest (metacholin)
 • Blendingsgardiner
  Alle vinduene kan blendes for eventuell pupillometri
 • Personvekt og høydemåler
  Vekt og høydemåler integrert i ett, modell SECA 285. Kan benyttes både for barn og voksne. Øvre vektgrense 300 kg. Trådløs utskrift til papir. Tilrettelagt for høydemåling i henhold til Frankfurterplanet.
 • Bad
  Toalett og dusj
 • Pasientterminaler
  Terminalene er utstyrt med tv og internett 

ROM 2: LABORATORIUM

 • Kjøl og frys
  Kjøleskap av modell Porkka MC520.
  Fryseskap (-20) av modell Porkka MF520.
  Ultrafryser (-80) av modell Panasonic MDF-C8V1.
  Skapene temperaturlogges og alle enhetene er tilkoblet sentralalarm som utløses ved temperaturfall.
 • Avtrekk
  Forskningsposten har både avtrekksskap og lokalt avtrekk.
 • Kjølesentrifuge
  Sentrifugen kan brukes både ved romtemperatur og ved kjøling. Forskningsposten har to sentrifuger for å kunne håndtere ulike sentrifugeprosedyrer ved serieprøvetaking. Modell Rotina 420R.
 • Analysevekt
  Modell Sartorius, måler ned til 0,01 mg.
 • Ismaskin
 • Forbruksmateriell
  Forskningsposten er utstyrt med normalt forbruksmateriell for prøvetaking og enkel prøvebehandling. Spesielt prøveutstyr/forbruksmateriell må den enkelte forsker selv skaffe til veie.
   

ROM 3: KONTOR

 • Datamaskiner
  Maskinene er tankes for St. Olav og NTNU.
 • Sentral lagringsenhet for overvåkningsskop
 • Print/kopi/fax/skanner

Priser

Priser
Priser gjeldende for 2018Eksklusive MVA
Studiesykepleier (pr time)Kr 517
Studiesykepleier (pr dag)Kr 3.874
Studielege (pr time)Kr 658
Studielege (pr dag)Kr 4.934
Oppstartsavgift akademiske studier Kr. 0
Oppstartsavgift industristudier 

Kr. 5.000 – 15.000

Bildeforsendelse røntgen/CT/MR m.m.

Kr. 258

BiopsiforsendelseKr. 517

Merverdiavgift (25 %) pålegges alle prosjekter unntatt der St. Olavs hospital er sponsor.
For flerårige prosjekter, beregnes 3 % prisstigning pr kalenderår.
Pristilbud kalkuleres på forespørsel og baseres på timer arbeidsinnsats fra studiesykepleier og/eller studielege. Overtid beregnes for prosjekter som går utover normal arbeidstid (kl 1530). Pris er inklusive overhead som dekker kostnader knyttet til bruk av IKT/MTU, husleie m.m., samt et ‘normalt’ bruk av forbruksmateriell. Noen forbruksvarer vil faktureres ekstra, eksempelvis spesielle rør (nunc, tempus, CPT osv.).

 

Åpningstider

Vanlig åpningstid er klokken 8-16. Virksomhet utover dette tidsrommet kun etter avtale.

Ansatte

Forskningspostens viktigste ressurs er de ansatte!

 

Portrettbilde av Nina Bäcklund.

Nina Bäcklund

Studiekoordinator

Nina er en erfaren studiesykepleier som nå har gått over i en koordinatorstilling. Koordinatoren forbeholdes KlinBeForsk-studier og andre nasjonale studier som impliserer aktivitet også i vår helseregion. Nina kan bl.a. bidra med innspill på protokoll, råd i forbindelse med utarbeiding av prosedyrer og datafangstløsninger, koordinering og planlegging av møter, samt bidra til å få på plass avtaler med interne avdelinger. Hun lærer også opp studiesykepleiere i prosjekter som har egen finansiering for studiesykepleiere.

 

 

Portrettbilde av Gøril Bakken Rønning

Gøril Bakken Rønning

Studiesykepleier

Gøril har variert klinisk praksis og arbeidet tidligere ved Observasjonsenheten ved St. Olav.

Portrettbilde av Anne Risdal.

Anne Risdal

Studiesykepleier

Anne er spesialsykepleier i ortopedi og kom fra stilling ved Ortopedisk forskningspost ved Ullevål sykehus.

Portrettbilde av Guro Almvik.

Guro Almvik

Studiesykepleier

Guro kom fra stilling som sykepleier ved gastromedisinsk avdeling og er mastergradsstudent i helsevitenskap ved NTNU.

  

Portrettbilde av Kirsti Sørås

Kirsti Sørås

Studiesykepleier

Kirsti har svært variert praksis fra arbeid ved Mottaksavdelingen og har tidligere arbeidet ved Lungemedisinsk sengespost.

 

Portrettbilde av Hege Krabseth

Hege Krabseth

Studielege

Hege er overlege og spesialist i klinisk farmakologi. I rollen som studielege ivaretar hun en del oppgaver som ikke kan delegeres studiesykepleier. Hun går også inn som co-investigator på legemiddelutprøvinger og kan støtte prosjektleder der det er vanskelig å rekruttere flere leger fra klinikken.

Portrettbilde av Ola Dale.

Ola Dale

Vitenskapelig ansvarlig og
medisinsk systemansvarlig

Ola er professor ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU. Han er utdannet anestesiolog og klinisk farmakolog og har lang forskererfaring. Ola er dessuten medisinsk rådgiver i NorCRIN.

Olas primære forskningsfelt har vært opiater og smerte (farmakogenetikk, epidemiologi og eksperimentell farmakologi).

 

Portrettbilde av Magnus Strømmen.

Magnus Strømmen

Avdelingssjef

 

Magnus er sykepleier og PhD-student i klinisk medisin ved NTNU. Han er dessuten ansatt ved Senter for fedmeforskning ved St. Olavs hospital. Hans egen forskning er mye knyttet til fedmekirurgi. For tiden forsker han på alkoholproblemer blant fedmeopererte og farmakologiske effekter av fedmekirurgi.

Publikasjoner

 

Her finner du vitenskaplige publikasjoner fra kliniske studier gjennomført med bistand fra Forskningsposten

Erfaringer med Forskningsposten

Her kan du lese om andres erfaringer med Forskningsposten

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Akutten og Hjerte-lungesenteret 1. etg. midtfløy. Besøk avtales på forhånd på grunn av varierende drift. Merk: Gratis parkering. Kontakt avdelingssjef Magnus Strømmen for avtale.
Telefon
72 82 99 70
E-post
Postadresse
Forskningsposten
Akutten og Hjerte-lunge senteret
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
Akutten og Hjerte-lunge-senteret
Besøksadresse
Prinsesse Kristinas gate 3(Kart)
Øya, Trondheim
Telefon
72 57 30 00
Fant du det du lette etter?