Forskningsposten

Planlegger du å kjøre en klinisk studie, men mangler folk, utstyr og sted å være? Da er kanskje Forskningsposten løsningen for deg.

Les mer om Forskningsposten

Forskningsposten

Hvorfor benytte oss?


En studie er ikke bedre enn dens svakeste ledd

Alle vet at god forskning betinger en god protokoll og gode analyser. Men samme krav til kvalitet gjelder også for alle leddene mellom beskrivelse og resultat.

 • Utføres intervensjonen på en standardisert måte?
 • Har du en god prosedyre for å samle valide og reliable data?
 • Blir den fulgt av de som samler data for deg?
 • Føres kildedata korrekt?
 • Gjør dine medhjelpere etterarbeidet med prøvene akkurat slik du tenkte?
 • Loggføres prøvenes bevegelser?
 • Er laboratorieutstyret kalibrert?
 • Blir prøvene sendt forsvarlig?
 • Griper medhjelperne fatt i uklarheter eller utvikler de bare sin egen praksis?
 • Og ivaretas studiedeltakerne på en måte som gjør at de orker å komme tilbake på neste studievisitt?

Det sier seg selv at enhver forsker kan ikke gjøre alt dette selv, men trenger praktisk forskningsbistand i varierende grad. Forskningspostens styrke er at kliniske studier er vår kjernevirksomhet. Slik samles erfaringer som i neste omgang blir kompetanse tilgjengelig for andre forskere. Av den grunn kan det være hensiktsmessig å ta en prat med oss om studielogistikk allerede i planleggingsfasen/protokollskrivingen og ikke minst før man søker driftsmidler for studien.

Vi strever for kvalitet i alt vi gjør. Vårt personell gjennomgår utvidet GCP-trening annenhvert år. I april 2015 hadde vi inspeksjon fra Statens legemiddelverk med utgangspunkt i kvalitetskrav til fase I-enheter (se rapporten), og vi ønsker mer tidligfasestudier i tiden fremover.

Forskningsposten er dessuten del av NorCRIN, den norske huben av ECRIN. Det betyr i praksis at vi er spesielt forberedt på henvendelser innen ECRINs tre satsingsområder rare diseases, nutrition og medical devices. Vi tror videre at vår infrastruktur kan være avgjørende for at flere forskere i Midt-Norge skal kunne ta del i internasjonale multisenterstudier.

Tjenester

Forskningsposten er et tilbud til forskere tilknyttet helseforetak i Midt-Norge og forskere ved Det medisinske fakultet, NTNU. Forskningsposten er også arena for utprøving av legemidler og medisinsk teknologi på vegne av industri (oppdragsforskning). Forskningsposten vil spesielt være et tilbud ved forskning hvor intervensjonen er mer omfattende enn det som naturlig faller innenfor vanlig praksis ved sengeposter og poliklinikker.

Hva tilbyr Forskningsposten?

Forskningsposten tilbyr forskningsinfrastruktur i form av egne arealer, observasjons- og laboratorieteknisk utstyr samt helsepersonell med erfaring fra kliniske studier. Enheten gir støtte til praktisk gjennomføring av studier. Kjerneoppgavene våre er:

 • Kliniske intervensjoner
 • Observasjoner og prøvetaking etter protokoll
 • Dokumentasjon av resultater i CRF (papir og web) og EPJ, evt. oppfølging av queries
 • Initial bearbeidelse av prøvemateriale, inklusive biobanking
 • Forsendelse og bruk av spedisjonsfirma til sentral lab/utland
 • Rådgivning om studielogistikk

   
Studiedeltakerens sikkerhet er vår prioritet. Vi har som mål for alt vi gjør at studiedeltakelse blir en god opplevelse for den enkelte. Den personlige oppfølgingen våre ansatte tilbyr forebygger også dropout fra studier. Vi disponerer også parkeringsplasser for studiedeltakere ( parkeringskjelleren Finalebanen).

Såfremt medisinske hensyn tilsier at pasienten ikke kan flyttes til Forskningsposten, kan vi jobbe ambulant ute i klinikken pasienten befinner seg.

Forskningspostens personell behersker ulike prosedyrer som ofte benyttes i studier. Listen vil vokse jo flere prosjekter vi har gjennomført:

 • Glukoseclamping
 • Smerteterskelmåling
 • Luktesanstesting
 • Allergitesting
 • Pupillometri
 • Fettvevsbiopsier

Hva koster det å bruke Forskningsposten?

Ved industriinitierte studier fastsettes pris av Unimed Innovation AS etter vanlige takster.

For studier som utgår fra forskere tilknyttet helseforetak eller fakultetet, beregnes en pris som gjenspeiler den enkelte studies ressursbehov, og fullfinansierte studier betaler kostpris. For forskere som mangler driftsmidler, forplikter prosjektleder seg til å søke driftsmidler for å dekke leie av Forskningsposten. For å unngå at prosjekter forsinkes, lar vi studier starte uavhengig av om søknad er sendt/behandlet. Såfremt søknaden ikke innvilges, vil vi slike tilfeller la studien kjøres gratis.

Det er viktig at forskere tar kontakt med oss på et tidlig tidspunkt, både for å avtale pris, men også vurdere logistikk og gjennomførbarhet, faktorer av betydning for prisfastsetting.

I alle publikasjoner hvor Forskningsposten har vært benyttet i gjennomføringen av studiene skal Forskningsposten krediteres i avsnittet Acknowledgements.

Kvalitetssystemer

St. Olavs Hospital har inkorporert de nasjonale Standard Operating Procedures som er avledet av ICH-GCP. Selv om det kun er i legemiddelstudier vi er pålagt å følge disse, tilstreber vi at denne kvalitetsstandarden også følges i studier med andre invervensjoner. Vårt personell gjennomgår utvidet GCP-trening annethvert år.

Vi har dessuten interne prosedyrer som regulerer vurdering av studiers medisinske risiko og egen beredskap. Alt av Forskningspostens eget tekniske utstyr gjennomgår dokumentert periodisk vedlikehold i henhold til leverandørens anbefalinger. Temperaturer logges kontinuerlig med tanke på oppbevaring av medikamenter og prøver. Og vi forholder oss selvsagt til de studiespesifikke prosedyrer som følger ethvert prosjekt.

Utstyr

Listen viser utstyr fordelt på Forskningspostens tre rom. Rommene er tilstøtende og atskilt kun med glassvegg som sikrer forskerens tilstedeværelse, men samtidig skjerming for studiedeltakere.

ROM 1: FORSØKSPOST

 • 4 sengeplasser
  Normalt er Forskningsposten oppsatt med to senger og to dialysestoler. Stolene er velegnet for korte intervensjoner og serieblodprøver. På forespørsel kan posten settes opp med fire senger.
 • Stort gulvareal
  Forskningsposten har stort areal som kan utnyttes eventuelt for mobilt utstyr som den enkelte forsker bringer med seg (ultralydapparat, ergometersykkel osv.).
 • Overvåkingsutstyr
  Forskningsposten er utstyrt tilsvarende en High dependency unit - i praksis svært likt en intensivavdeling og muliggjør tidligfasestudier. Hver sengeplass har eget skop av modell Phillips IntelliVue MP50. Skopene har muligheter til å måle EKG, både vanlig og invasivt blodtrykk, temperatur, saturasjon og respirasjonsfrekvens. Observasjonene lagres på dataterminal med mulighet for datautskrift (source documents) og dataoverføring i sanntid via internett (muliggjør dataanalyse utenfor sykehuset via web).
 • Uttak for oksygen og sug
 • 2 infusjonspumper
  Modell Alaris GP.
 • 2 sprøytepumper
  Modell Alaris PK og Alaris CC.
 • Mobil blodtrykksmåler
 • EKG
 • Spirometer med mulighet for provokasjonstest (metacholin)
 • Blendingsgardiner
  Alle vinduene kan blendes for eventuell pupillometri
 • Personvekt og høydemåler
  Vekt og høydemåler integrert i ett, modell SECA 285. Kan benyttes både for barn og voksne. Øvre vektgrense 300 kg. Trådløs utskrift til papir. Tilrettelagt for høydemåling i henhold til Frankfurterplanet.
 • Bad
  Toalett og dusj
 • Pasientterminaler
  Terminalene er utstyrt med tv og internett 

ROM 2: LABORATORIUM

 • Kjøl og frys
  Kjøleskap av modell Porkka MC520.
  Fryseskap (-20) av modell Porkka MF520.
  Ultrafryser (-80) av modell Panasonic MDF-C8V1.
  Skapene temperaturlogges og alle enhetene er tilkoblet sentralalarm som utløses ved temperaturfall.
 • Avtrekk
  Forskningsposten har både avtrekksskap og lokalt avtrekk.
 • Kjølesentrifuge
  Sentrifugen kan brukes både ved romtemperatur og ved kjøling. Forskningsposten har to sentrifuger for å kunne håndtere ulike sentrifugeprosedyrer ved serieprøvetaking. Modell Rotina 420R.
 • Analysevekt
  Modell Sartorius, måler ned til 0,01 mg.
 • Ismaskin
 • Forbruksmateriell
  Forskningsposten er utstyrt med normalt forbruksmateriell for prøvetaking og enkel prøvebehandling. Spesielt prøveutstyr/forbruksmateriell må den enkelte forsker selv skaffe til veie.
   

ROM 3: KONTOR

 • Datamaskiner
  Maskinene er tankes for St. Olav og NTNU.
 • Sentral lagringsenhet for overvåkningsskop
 • Print/kopi/fax/skanner

Les andre forskeres erfaringer med Forskningsposten

Portrettbilde av Wenche Moe Thorstensen. Foto.

Wenche Moe Thorstensen

Overlege ØNH St. Olavs hospital og 1.amanuensis INB, NTNU


- Vår forskningsgruppe har med hjelp fra Forskningsposten gjennomført forskningsprosjektet «Den nasale luftveien hos pasienter med KOLS» hvor 100 deltakere med KOLS og 100 friske kontrolldeltakere er inkludert. Forskningsposten har vært en formidabel bidragsyter og sikret god og effektiv gjennomføring i en omfattende studie med mange undersøkelser. Jeg ønsker også å fremheve struktur, engasjement og gode samarbeidsevner som viktige faktorer fra Forskningspostens side som gjør at jeg virkelig kan anbefale Forskningsposten til andre forskere.    


Portrettbilde av Eirik Skogvoll. Foto

Eirik Skogvoll

Anestesiolog, professor
Anestesiavdelingen, St. Olav og IKM, NTNU


- Ved resuscitering gjenoppliving kan situasjonen fort bli uoversiktlig og det er det ikke lett å dokumentere hva som foregår til enhver tid: hjerte-lunge-redning, pasientens tilstand endrer seg, medikamentell behandling (f.eks. adrenalin) gis.

- Våren 2017 kunne vi derfor benytte en fagkyndig observatør, en studiesykepleier fra Forskningsposten, til å registrere hendelsene nøyaktig via et nettbrett. Dette ble en helt ny utfordring: observatøren måtte forlate Forskningsposten øyeblikkelig når alarmen gikk, finne fram over hele sykehuset, følge med på hva som skjedde, og også være forberedt på bistå med livreddende førstehjelp. Oppgaven løste Forskningsposten meget bra, og registreringene ble gode og objektive.

- Anestesiklinikkens forskningsgruppe for sirkulasjon og resuscitering og Resusciteringsutvalget ved St. Olav vil benytte erfaringene fra dette pilot-prosjektet som grunnlagsmateriale for videre forskning innen feltet resuscitering, og til å forbedre dokumentasjonen ved alvorlige hendelser på sykehuset.


Portrettbilde av Sven M. Carlsen.
Sven M. Carlsen

Endokrinolog, professor dr.med.
Leder av Enhet for anvendt klinisk forskning


Leder av forskningsgruppen Artificial Pancreas Trondheim (APT)

- Som ledd i arbeidet i vår forskningsgruppe (APT) så har vi prøvd ut en ny type kontinuerlig ikke-invasiv glukosemåler. Dette ble gjort ved Forskningsposten hvor pasienter med diabetes type 1 gjennomgikk en hyperinsulinemisk clampingprosdyre hvor glukosenivået ble regulert fra lave til høye verdier med samtidig venøs glukosebestemmelse hvert 5. minutt. Vi var i utgangspunktet tvilende til om det var mulig å utføre dette på en tilfredsstillende måte men dette løste personalet på Forskningsposten på en fremragende måte slik at datakvaliteten i studien ble meget god.

- Den udelt positive erfaringen med bruk av Forskningsposten gjør at vi allerede nå planlegger ytterligere studier på kontinuerlig glukosemåling hvor vi håper av Forskningsposten kan bistå oss i den praktiske gjennomføringen av studien.

(April 2015)


Portrettbilde av Anders Angelsen.

Anders Angelsen

Kirurg, professor dr.med.
Kirurgisk klinikk, St. Olav og IKM/NTNU


- Kirurgisk klinikk har de siste årene vært gjennom en betydelig effektivisering og omorganisering, både ved operasjonsavdeling, poliklinikk og sengeposter. Reduksjon i pre- og postoperativ liggetid, endrede kontrollrutiner ved Kirurgisk poliklinikk og raskere overføring av pasientoppfølging til fastlege og lokalsykehus har hatt implikasjoner for både rekruttering av "forskningspasienter" og gjennomføring av kliniske studier.

- For Avdeling for urologisk kirurgi har Forskningsposten vært helt avgjørende for gjennomføring av kliniske studier. Forskningposten har bidratt med innsamling av kliniske data og innsamling, fordeling og lagring av biologisk materiale som biopsier, blod og urin. Med sin faglige kompetanse, utstyr, nettverk, fleksibilitet, engasjement, samarbeid, og evne og vilje til å finne praktiske løsninger for både forskere og pasienter, har Forskningposten bidratt på en avgjørende måte til å sikre god kvalitet og en effektiv gjennomføring av kompliserte kliniske studier.


Portrettbilde av Trine Moholdt.

Trine Moholdt

Fysioterapeut, postdoc.
DMF/NTNU


- Forskningsposten er til god hjelp for meg i gjennomføringen av en stor klinisk studie med mange målinger. Det er en stor fordel at deltakerne kan sitte i rolige omgivelser og med helsepersonell til stede under undersøkelsene, uten at forskeren selv må være til stede hele tida. I tillegg er det en fordel at testinga som gjøres kan utføres av flere personer, slik at man ikke blir så sårbar om sykdom skulle inntreffe. Samarbeidet med Forskningsposten har så langt vært utmerket!


Portrettbilde av Marian Førde.

Marian Førde

Biolog, PhD
NT/NTNU


- Forskningsposten var veldig i gjennomføringen av prosjektet mitt. Først og fremst er personalet utrolig dyktig, både profesjonelt og sosialt. Jeg har kunnet stole på at studiedeltakerne har fått den behandlingen jeg ville gi, men de har også ivaretatt deltakerne slik at de har hatt det bra. I tillegg har de ansatte ved Forskningsposten vært veldig fleksible og positive hele veien og kommet med gode tips og råd. Prøvene som ble tatt ble prosessert raskt i Forskningsposten og lokalene har vært ypperlige for vårt bruk.

- Forskningsposten er noe jeg absolutt anbefaler til andre som skal utføre kliniske studier!


 Portrettbilde av Catia Martins.

Catia Martins

Klinisk ernæringsfysiolog, PhD
DMF/NTNU og Overvektssenteret/St. Olavs Hospital


- Being able to use the new Forskningsposten was a big logistic help for my project. Now I can in the same room take blood samples, centrifuge them, place them either in the fridge or freezer, use basic lab equipment such as scales and hood for preparation of reagents and also have a social area for participants/patients to sit.

- Forskningsposten is also well equipped with computers, resting chairs and beds and a toilet/shower. As a user of Forskningsposten I have also benefited from the help of a research nurse taking and handling blood samples. This has enabled me to take more participants at a time. I hope I can continue using the unit in the future.

Portrettbilde av Carita Bekkemellem.
Karita Bekkemellem

Adm.dir.
Legemiddelindustrien


- Legemiddelindustrien (LMI) gratulerer St. Olav med ny forskningspost. Vi synes dette er gledelig og ser frem til et enda bedre samarbeid om kliniske studier.

- Kliniske effektstudier har en sentral rolle innen helseforskningen. Det er et nødvendig ledd i nye behandlingsmetoders utviklingsfase og danner dokumentasjonsgrunnlaget for nye legemidler. I tillegg til at deltakende pasienter får tilgang til nye og innovative medisiner og metoder, vil en økt forskningsaktivitet kunne bidra til å underbygge kvalitet og utvikling på helsetjenesten generelt ved sykehuset.

- Etableringen av Forskningsposten gjør at St. Olav får en enda bedre infrastruktur rundt klinisk forskning og utprøvende behandling, noe som kan bidra til at St. Olav blir et konkurransedyktig helseforetak for legemiddelindustriens kliniske studier. Det er tøff internasjonal konkurranse om å få gjennomføre med de mest innovative legemidlene. Etableringen av en forskningspost som har fokus på å tilrettelegge for legemiddelstudier, er et viktig tiltak som kan bidra til økt privat investering innen forskning og utvikling i Norge.

- Antall kliniske intervensjonsstudier har dessverre vært sterkt fallende de siste årene. Vi trenger sterke og gode forskningsmiljøer for å snu denne trenden. Forskningsposten er utvilsomt viktig for å samle og synliggjøre den høye kompetansen som finnes ved St. Olav.

- På vegne av LMI ønsker jeg dere lykke til!

Åpningstider

Vanlig åpningstid er klokken 8-16. Virksomhet utover dette tidsrommet kun etter avtale.

Ansatte

Forskningspostens viktigste ressurs er de ansatte!

Portrettbilde av Nina Bäcklund.

Nina Bäcklund

Studiekoordinator

Nina er en erfaren studiesykepleier som i dag primært jobber med å koordinere enkeltstudier. Dette innebærer spesielt oppgaver i studiers forberedelse og avslutningsfase.

Portrettbilde av Gøril Bakken Rønning

Gøril Bakken Rønning

Studiesykepleier

Gøril har variert klinisk praksis og arbeidet tidligere ved Observasjonsenheten ved St. Olav.

Portrettbilde av Anne Risdal.

Anne Risdal

Studiesykepleier

Anne er spesialsykepleier i ortopedi og kom fra stilling ved Ortopedisk forskningspost ved Ullevål sykehus.

Portrettbilde av Guro Almvik.

Guro Almvik

Studiesykepleier

Guro kom fra stilling som sykepleier ved gastromedisinsk avdeling og er mastergradsstudent i helsevitenskap ved NTNU.

  

Portrettbilde av Kirsti Sørås

Kirsti Sørås

Studiesykepleier

Kirsti har svært variert praksis fra arbeid ved Mottaksavdelingen og har tidligere arbeidet ved Lungemedisinsk sengespost.


Portrettbilde av Hege Krabseth

Hege Krabseth

Studielege

Hege er overlege og spesialist i klinisk farmakologi. I rollen som studielege ivaretar hun en del oppgaver som ikke kan delegeres studiesykepleier. Hun går også inn som co-investigator på legemiddelutprøvinger og kan støtte prosjektleder der det er vanskelig å rekruttere flere leger fra klinikken.

Portrettbilde av Ola Dale.

Ola Dale

Vitenskapelig ansvarlig og
medisinsk systemansvarlig

Ola er professor ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU. Han er utdannet anestesiolog og klinisk farmakolog og har lang forskererfaring. Ola er dessuten medisinsk rådgiver i NorCRIN.

Olas primære forskningsfelt har vært opiater og smerte (farmakogenetikk, epidemiologi og eksperimentell farmakologi).


Portrettbilde av Magnus Strømmen.

Magnus Strømmen

Avdelingssjef

Magnus er sykepleier og PhD-student i klinisk medisin ved NTNU. Hans kliniske erfaringer er fra gastromedisin og obesitas (fedme).

Han har erfaring med utprøving av medisinsk teknologi, og er involvert i studier knyttet til bariatrisk kirurgi, livsstilsbehandling, rus og fedme, målemetoder og psykososial helse hos mennesker med sykelig fedme.

Publikasjoner

Her finner du vitenskaplige publikasjoner fra kliniske studier gjennomført med bistand fra Forskningsposten


Kontakt

Oppmøtested
Akutten og Hjerte-lungesenteret 1. etg. midtfløy. Besøk avtales på forhånd på grunn av varierende drift. Merk: Gratis parkering. Kontakt avdelingssjef Magnus Strømmen for avtale.
Telefon
72 82 99 70
E-post
Postadresse
Forskningsposten
Akutten og Hjerte-lunge senteret
St. Olavs Hospital
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim
Akutten og Hjerte-lunge-senteret
Besøksadresse
Prinsesse Kristinas gate 3(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
06800
mandag - søndag Hele døgnet
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.