Statistikk

Klinisk forskningsenhet Midt-Norge tilbyr veiledning i statistikk til ansatte og studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU og innen Helse Midt-Norge. Henvendelser til veiledningstjenesten er ofte knyttet til oppgaver av kortvarig karakter, men kan også danne utgangspunkt for et mer langvarig samarbeid, der en av våre statistikere inngår som aktiv samarbeidspartner eller veileder i et forskningsprosjekt.

En person som holder en iPad. På skjermen vises statistikk.

Foto: colourbox.com


Vi kan bistå ved statistikk-relaterte spørsmål i ulike faser av et forskningsprosjekt, slik som:

  • Valg av statistisk metode
  • Beregning av studiestørrelse
  • Bruk av statistisk programvare
  • Tolkning og presentasjon av resultater
Valg av statistisk metode må sees i sammenheng med valg av studiedesign og er grunnlag for beregning av studiestørrelse, to avgjørende faktorer for et forskningsprosjekt. Vi oppfordrer derfor til å ta kontakt i en tidlig fase av planleggingen av et prosjekt. I perioder må vi prioritere større forskningsprosjekter og henvendelser knyttet til statistiske problemstillinger som man ikke med rimelighet kan forvente at den enkelte forsker behersker selv.

Kontaktinformasjon

Kontakt: medstat@mh.ntnu.no

Henvendelser

Henvendelsen bør inneholde en kort redegjørelse for problemstillingen og en beskrivelse av eventuelle innsamlede data, hva du ønsker bistand til, så konkret som mulig, og hvem som er din veileder dersom du er student. Vi vil forsøke å gi en tilbakemelding i løpet av noen arbeidsdager. Avhengig av problemstillingen vil du få svar via e-post eller du blir kontaktet for å avtale et møte.

For studenter, spesielt medisinerstudenter med hovedoppgave, forskerlinjestudenter og masterstudenter, forutsetter vi at den statistiske problemstillingen er diskutert med og forsøkt avklart med veileder. Ved behov for veiledning utover enklere statistiske problemstillinger på et nivå som forventes å kunne ivaretas av veileder, forutsetter vi at forespørselen til oss utarbeides i samråd med veilederen. Vi ønsker også at veileder deltar sammen med studenten på eventuelle møter.

Programvare

Vi har kompetanse på statistikk-programvare, blant andre følgende programmer:

  • SPSS. Generelt statistikkprogram som er svært mye brukt innen medisinsk forskning. Enkelt å bruke, og passer bra for de fleste.
  • Stata. Generelt statistikkprogram. Har vesentlig flere muligheter enn SPSS, men er samtidig brukervennlig. Brukes i økende grad innen medisinsk forskning.
  • R. Avansert og fleksibelt statistikkprogram, både for beregninger og grafikk. Noe mer krevende å sette seg inn i og bruke enn SPSS og Stata.

Undervisning

Statistikere ved Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge er emne- og fagansvarlige for følgende kurs i medisinsk statistikk som organiseres gjennom Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

For studenter på master-nivå:


For studenter på Ph.D-nivå:

En forsker som skal bruke statistikk i sin forskning i medisin eller helsefag, bør som et minimum tilegne seg kunnskaper tilsvarende Medisinsk statistikk del I, og det på et tidligst mulig stadium av forskningsprosessen.  Men vi anbefaler å ta kurset Medisinsk statistikk, del II også. Det er mulig å følge forelesninger i enkeltemner i del II uten å ta hele kurset.

For mer informasjon om innhold i kursene viser vi til emnesidene. 


Fant du det du lette etter?