HelsaMi
Tiller DPS

Døgnenhet

Vi behandler:
Voksne pasienter;
• med psykoseproblematikk og andre psykiske lidelser
• med kombinert psykiatri/rusproblematikk
• fra andre avdelinger i psykisk helsevern eller fra primærhelsetjenesten

Behandlingen

Behandlingen tilrettelegges den enkelte pasient etter individuell utredning. Utredningen er standardisert og lik for alle pasienter som innlegges i døgnenheten.
Behandlingen er individuell og kan omfatte:

  • miljøterapi
  • enkeltsamtaler
  • medikamentell behandling
  • Elektro Convulsiv Terapi


Deler av den miljøterapeutiske behandlingen er gruppebasert og inneholder fysisk og kreativ aktivitet og kognitiv behandling. Pasientene får tilbud om gruppetilhørighet ut fra problemstillinger for den enkeltes målsetning med innleggelsen, samt etter vurdering av funksjonsnivå. I enheten skal pasientene i ulike sammenhenger møte sosiale og emosjonelle utfordringer søkt tilpasset den enkeltes behov og funksjon.
Behandlingen kan strekke seg over alt fra få dager til måneder avhengig av pasientens behov og nytte.

Behandlerne

Døgnenheten har ca. 60 ansatte. Her arbeider sykepleiere, annet høyskoleutdannet personell og hjelpepleiere – de fleste av dem med videreutdanning i psykiatri. I tillegg er leger og psykologer tilknyttet enheten Ambulant virksomhet

Ved behov kan personalet ved døgnenheten reise hjem til pasientene i behandlingsøyemed. Formålet med slik virksomhet er å:

  • etablere eller opprettholde kontakt
  • gi hjelp som er bedre når den gis i eget miljø
  • avslutte og overføre til annet tilbud
  • krisehjelp for kjente pasienter
  • avgrense og forebygge innleggelser i døgnenhet
Fant du det du lette etter?