Henvisning

Alle som ønsker behandling med e-terapi må henvises fra sin fastlege, fra spesialisthelsetjenesten eller fra annen lege eller psykolog. For å motta behandling må du være over 18 år.

Fastlege som henviser en pasient til videre behandling.
Det er fastlegen, eller annen henvisende instans, som henviser deg til behandling med e-terapi. Foto: colourbox.com

​Senter for eTerapi har et behandlingstilbud for voksne i trøndelag. Du kan henvises hit av fastlege, spesialisthelsetjenesten, annen lege, psykolog eller selv ta direkte kontakt uten henvisning. Ved direktekontakt ringer du oss på på telefonnummer 72 82 49 94, eller sender en e-post til direktekontakt@stolav.no der du kun skriver telefonnummeret ditt, så tar vi kontakt ved første anledning.

Vi tar også imot pasienter fra andre helseregioner, men kun ved ledig kapasitet. Fra andre regioner må henvisning gå via spesialisthelsetjenesten. Pasienten må været utredet og oppfylle kriterier for depresjon, sosial angst eller panikklidelse.

Henvisning mottas pr brev eller som elektronisk henvisning

St. Olavs hospital HF
Nidaros DPS v/ Senter for e-terapi 
Postboks 3250 Torgarden,
7006 Trondheim.

Telefon

Hovedekspedisjonen Senter for eTerapi: 72 82 49 94
Liv Engvik, Seksjonsleder
Kontortid 08.00-15.30.

Nyttig informasjon

 • Det blir vurdert ut i fra henvisningen om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp (dersom henvisningen ikke kommer fra spesialisthelsetjenesten)
 • Pasienter som ut i fra henvisningen virker å kunne være aktuelle for behandling vil som hovedregel få tilbud om en vurderingssamtale innen 2-3 uker. Senter for eTerapi holder til innunder Nidaros DPS i Trondheim. Pasientene må møte her for vurderingssamtale.
 • Senter for eTerapi har ikke akuttilbud. Dersom det skulle oppstå økt risiko for selvmord eller mistanke om utvikling av alvorlig psykisk lidelse hos pasienter under eTerapi, vil det være den lokale spesialisthelsetjenesten som er ansvarlig for å ivareta pasienten.  Senter for eTerapi må derfor på forhånd få kontaktinformasjon til lokal DPS. Ved behov for vurdering av selvmordsfare eller utvikling av alvorlig psykiske lidelser vil Senter for eTerapi ta kontakt med pasienten sitt lokale DPS og henvise til akuttvurdering der.

Henvisningen må inneholde følgende

Pasientdata

Navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer.

Vurdering av rett til helsehjelp

Informasjon om vurdering av rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten når det er foretatt (hvem har vurdert, datoer, frister, innfridde frister).

Lokal DPS

Hvilket DPS/poliklinikk tilhører pasienten? Senter for eTerapi trenger kontaktinfo i tilfelle det blir behov for akutte tiltak.

Henvisningsdiagnose

Hoveddiagnose og evt. bidiagnose. Dersom Senter for eTerapi skal gi et tilbud må pasientens hovedproblem være depresjon eller panikklidelse.

Bakgrunn

Oppvekstforhold, familieforhold og nettverk, omsorgsansvar for barn eller andre, sivilstatus, boforhold, arbeid, trygd, individuell plan.

Sjekk spesielt ut om pasienten har lese- og/eller skrivevansker, om han/hun kan forstå norsk på et god nivå, og om han/hun har tilgang til internett.

Psykiatrisk sykehistorie

Tidligere betydningsfulle symptomer og problemer, tidligere diagnoser, tidligere behandling og utbytte av denne. Har pasienten erfaring med bruk av selvhjelp fra tidligere?

Aktuelt

Aktuelle problemer som pasienten søker behandling for (debut, årsaksforhold, symptomer, behandling, forløp, betydning for funksjon, livskvalitet), herunder opplysninger omkring evt. rusproblematikk, suicidalitet og voldsrisiko.

Relevant somatisk problematikk

Foreligger det ustabile og/eller uavklarte somatiske tilstander?
Epilepsi, alvorlig astma, kroniske hjerterytmeforstyrrelser eller hjerte-/lungeproblemer diagnostisert av lege, svært lavt blodtrykk eller graviditet er ikke forenlig med behandling for panikklidelse.

Medikamentbruk

Navn på preparat(er), aktuell dosering.
Her bør det spesielt være angitt hvor lenge pasienten har stått på aktuell psykofarmaka og evt. bruk av B-preparat. Jevnlig bruk av B-preparater gjør eTerapi kontraindisert. Behandlingstilbudet foregår som hovedregel uten bruk av angstdempende medikamenter og disse bør seponeres før det henvises. Pasienten må kunne motiveres for eksponering for fryktede situasjoner uten medikamentell støtte, og han/hun må tåle symptomtrykket som følger av kontinuerlig eksponering. Stabil medisinering (same dose de siste fire ukene) med anna psykofarmaka er uproblematisk sammen med eTerapi.

Vurdering med begrunnelse for henvisning

Vurdering av diagnose, selvmordsrisiko, problemforståelse, prognose.
Angi pasientens motivasjon for denne type behandling og hva slags informasjon pasienten har fått om behandlingsformen.

eTerapi egner seg ikke for personer med:

 • Moderat til høy suicidalfare, der behovet for ivaretaking og tilsyn fører til at behandling over internett ikke er tilstrekkelig. Dette utelukker også personer som nylig har gjennomført suicidforsøk.
 • Psykoseproblematikk. Dersom pasienten har fungert stabilt uten pågående psykotiske symptomer over tid, og har en behandlingskontakt i spesialisthelsetjenesten som kan ivareta og følge opp han/henne ved behov kan pasienten motta eTerapi mot depresjon eller panikkangst.
 • Ubehandlet alkohol- eller rusproblematikk, eller medikamentavhengigheit som kan utgjøre et hinder for behandling.
 • Nylig oppstartet psykofarmakologisk behandling, eller nylig endring av dose. Effekt av medikamentet bør evalueres før man henviser. Pasienten må ha stått på stabil dose fire uker før oppstart med e-terapi.
 • Jevnlig bruk av B-preparat. Behandlingstilbudet foregår som hovedregel uten bruk av angstdempende medikamenter og disse bør seponeres før det henvises. Kontakt Senter for eTerapi dersom du ønsker å diskutere unntak.
 • Ustabil og/eller uavklart somatisk tilstand. Epilepsi, alvorlig astma, kroniske hjerterytmeforstyrrelser eller hjerte-/lungeproblemer diagnostisert av lege, svært lavt blodtrykk eller graviditet er ikke forenlig med behandlingen for panikklidelse.
 • Alvorlig depresjon (MADRS ≥ 35)
 • Bipolar depresjon. Det er ikke funnet evidens for effekt av behandlingsprogrammet for depresjon for personer med bipolar depresjon. Personer med godt regulert bipolar lidelse kan ha nytte av og få behandlingen for komorbid panikklidelse.
 • Funksjonsproblemer knyttet til motivasjon, initiativløshet eller konsentrasjonsvansker, som gjør det vanskelig å gjennomføre internettbehandling, som krever høy grad av egen ansvarliggjøring og selvdisiplin. Ustabile eller vanskelige ytre forhold, for eksempel livskriser, kan også gi nedsett funksjon og vansker med å følge opp behandling over internett.
 • Personer med lese- og/eller skrivevansker, inklusivt vansker med det norske språk, kan ha utfordringer med å gjennomføre programmet på grun av store mengder tekst og skriveoppgaver som skal gjennomføres.
 • Bosted utenfor Norge.
 • Forventet fravær i mer enn to uker i løpet av behandlingstiden.
 • Komorbiditet som erfaringsmessig kan vanskeliggjøre internettbehandling er: generalisert angstlidelse, hypokondri, nevropsykotiske forstyrrelser, PTSD og engstelig/ unnvikende personlighetsforstyrring.


Fant du det du lette etter?