Helsenorge

Midt-Norsk Hjernesvulstregister og Biobank

Midt-Norsk Hjernesvulstregister og Biobank er en unik og omfattende prospektiv datainnsamling i regi av nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital i samarbeid med flere andre klinikker (avdeling for onkologi, patologi, radiologi, NTNU og SINTEF). Registeret ble opprettet i 2015 og inneholder kliniske, pasientrapporterte og radiologiske data som kan kobles opp mot molekylærbiologiske og genetiske analyser av hjernesvulstvev og blod. Cirka 150-200 pasienter vil bli inkludert i registeret årlig frem til prosjektslutt 2035. Pasientene kan enten delta aktivt ved å besvare spørsmål, eller passivt ved at man kun følger sykdomsforløpet i journal- og røntgensystemer i 2 år.

Hensikten med registeret/ biobanken er å samle inn populasjonsbasert og generaliserbar data av høy kvalitet som kan benyttes i fremtidig forskning for å bedre forstå sammenhenger mellom ulike sykdomsforløp og behandlingstiltak, samt å studere grunnleggende hjernesvulstbiologi. Datainnsamlingen vil kunne bidra til et stort antall viktige kliniske studier, doktorgradsprosjekter og internasjonale samarbeidsprosjekter.

Nevrokirurgisk avdeling har hatt en god tradisjon med medisinsk-teknisk og klinisk hjernesvulstforskning over lengre tid. Selv om vi er en liten avdeling blir vår forskning lagt betydelig merke til og har bl.a. bidratt til internasjonalt endret praksis for hjernesvulstpasienter med langsomtvoksende hjernesvulster. I perioden 2015-2019 finansieres Midt-Norsk Hjernesvulstregister og Biobank av Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU.

Ansvarlig:

Overlege og professor Ole Solheim
Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital / Institutt for nevromedisin, NTNU

Lenker

Pasientinformasjon og forespørsel om deltakelse i Midt-Norsk Hjernesvulstregister og Biobank
Årsrapporter – Midt-Norsk Hjernesvulstregister og Biobank
Forskningsresultater - Hjernesvulstforskning fra Nevrokirurgisk avdeling, St Olavs Hospital

Vedlegg 1- Informasjonsskriv biobank og register_301115.pdf

Samarbeidspartnere:

Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet behandling
Nasjonal kompetansetjeneste for Funksjonell MR
MR Cancer gruppen
European Palliative Research Centre
Biobank1
Hjernesvulstforeningen

Kontaktinformasjon:

Telefon
72 57 56 97, mandag – fredag kl 08.00 - 15.30
Postadresse
St. Olavs Hospital HF, Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim

Fant du det du lette etter?